FAQ's

El termini de presentació de sol·licituds, és del dijous 4 de juny al dimecres 17 de juny de 2020  de manera telemàtica des de la pàgina web www.elbaixllobregat.cat.

Podran sol·licitar l’ajut els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumnat d’ensenyament obligatori, i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2020-2021 de la comarca del Baix Llobregat.

Per començar i registrar-te:

 • El teu DNI/NIE físic (necessites el número NIF i una altra dada).
 • Un correu electrònic (si no tens pots posar el d’una persona de la teva família que et sigui propera).                  

Per continuar complimentant la sol·licitud:

 • El número IDALU (si no el tens, el pots demanar al teu centre escolar).
 • El número DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar que convisquin al teu domicili (pares/mares, fills/filles, avis/àvies).
 • Si has rebut una subvenció de lloguer, l’import mensual.
 • Si tens una pensió d’aliments, l'import mensual

A causa de la COVID-19 i de les mesures de confinament es realitzarà de manera telemàtica,  mitjançant la pàgina web del Consell Comarcal www.elbaixllobregat.cat.

Pots tramitar-la des d’un mòbil, un ordinador o una tauleta.  Tens a la teva disposició una guia detallada en la pàgina web del Consell Comarcal, www.elbaixllobregat.cat.

Un cop emplenada i revisada la sol·licitud, amb el botó d’enviar es finalitza el tràmit. Rebràs un missatge en el teu correu electrònic amb una còpia de la sol·licitud que has presentat. Hauràs de guardar aquesta còpia on consta el teu número d’expedient.

Digues-li al teu centre escolar, si no ho saben.

En aquest cas indiqui E12121212

Sí, és necessària. En cas de no autoritzar la consulta, hauràs de presentar tota la documentació requerida per a la seva valoració.

No, en la mateixa sol·licitud es pot demanar l’ajut de menjador dels germans/es.

Els ingressos dels membres de la unitat familiar, no podran superar la suma dels següents imports:

 • Primera persona adulta (sustentador/a principal): 10.981,40 € (pare/mare, tutor/a, parella de fet...)
 • Segona persona adulta (sustentador/a principal): 5.490,80 € (pare/mare, tutor/a, parella de fet...)
 • Altres persones adultes que integren la unitat familiar, diferents de les sustentadores principals: 2.745,35 € (Avi/a ....)
 • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 € (germans/es i sol·licitant)

Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar: els progenitors/les progenitores, si s'escau, el tutor/la tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el/la sol·licitant, els germans i/o les germanes solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar, o les de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els avis i àvies que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors, amb el certificat municipal corresponent.

Sí, en cas de divorci o separació legal dels progenitors/es, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el/la nou/va cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En casos de custòdia compartida s’ha d’incloure l’altre sustentador/a amb qui es comparteix la custòdia. En aquest supòsit es consideraran com a membres de la unitat familiar únicament els/les excònjuges i els fills i/o les filles comunes.

En el cas que només ho sol·liciti una de les persones progenitores, es podrà valorar la renda de la persona sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

La condició de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.

La condició de família nombrosa general o especial s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.

La resolució de l’ajut es notificarà a partir de setembre mitjançant la publicació al tauler d’edictes i anuncis electrònics del Consell Comarcal del Baix Llobregat: www.elbaixllobregat.cat. També es podrà fer la consulta de manera telemàtica a la pàgina web i a través dels centres escolars.

 • En la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat  www.elbaixllobregat.cat es disposarà de tota la informació.
 • També pots enviar un missatge en el formulari de consulta.
 • Al telèfon 93 557 24 23 de 9:00 a 14:00 hores.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte