FAQ's

El termini de presentació de sol·licituds, és del dilluns 2 fins al dilluns 16 de maig de 2022  de manera telemàtica des de la pàgina web www.elbaixllobregat.cat.

Podran sol·licitar l’ajut els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumnat d’ensenyament obligatori, i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023 de la comarca del Baix Llobregat.

No, en cas que la documentació, no hagi variar respecte de la presentada en l'anterior convocatòria (2021-2022), no caldrà aportar-la novament, ja que s'entendrà vàlida i vigent la documentació que ja disposa el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

En cas de nova sol·licitud o si s'han produït canvis en la unitat familiar, si serà necessari adjuntar-la a la sol·licitud.

Pots tramitar-la des d’un mòbil, un ordinador o una tauleta.  Tens a la teva disposició una guia detallada en la pàgina web del Consell Comarcal, www.elbaixllobregat.cat.

Un cop emplenada i revisada la sol·licitud,  envieu la sol·licitud i automàticament quedarà registrada, però el tràmit no està finalitzat encara. Rebràs un missatge en el teu correu electrònic amb una còpia de la sol·licitud que has presentat. Obriu el correu i cliqueu en la pantalla on indica, accedir al document.
En el número de mòbil que heu indicat amb anterioritat rebreu un missatge de text amb un codi (pot trigar un minut).
Introduïu aquest codi en el correu i apareixerà una pantalla per signar.

Si s'està en tràmit de separació, serà necessari acreditar la situació amb un document com les mesures provisionals prèvies a la demanda de divorci, i/o conveni de separació.

Si, és necessària. En cas de no autoritzar la consulta, hauràs de presentar tota la documentació requerida per a la seva valoració.

No, en la mateixa sol·licitud s'han d'indicar tots els fills/es pels quals demana l'ajut.

Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar: els progenitors/les progenitores, si s'escau, el tutor/la tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el/la sol·licitant, els germans i/o les germanes solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar, o les de més edat quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els avis i àvies que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors, amb el certificat municipal corresponent.

En cas de divorci o separació legal dels progenitors/es, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el/la nou/va cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el cas que el sol·licitin els dos progenitors/es. Es consideraran membres de la unitat familiar els dos progenitors/es, encara que no convisquin, i els fills/filles comuns d'aquests.

En el cas que només sol·liciti l'ajut un/a dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol ·licitant amb la unitat familiar amb la qual convisqui i en cas d'atorgament només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni de separació.

Acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent, prestacions econòmiques d'urgència social atorgades per les administracions públiques, urgències bàsiques, alimentació i vestit, allotjament, ajut de lloguer d'habitatge...

Si estan en una situació de vulnerabilitat, s'han d'adreçar als serveis socials municipals.

A l'inici del curs escolar 2022-2023, mitjançant el teu centre escolar, al web i al tauler electrònic del Consell Comarcal del Baix Llobregat: www.elbaixllobregat.cat

 

PDF- Preguntes freqüents.

PDF- Preguntas frecuentes.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte