Gerència

L'actual gerent del Consell Comarcal del Baix Llobregat és l'Enric Giner Rodríguez.

Podeu contactar amb ell al correu electrònic gerencia@elbaixllobregat.cat

 


El Gerent d'acord amb les directrius del Ple i les instruccions de la Presidenta té les atribucions següents:

  1. Dirigir l'administració ordinària comarcal i executar els acords del Ple i de la Comissió de Govern
  2. Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals.
  3. Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorguin el Ple o la Presidència.
  4. Ordenar pagaments i retre comptes.
  5. Dirigir el personal de l'entitat.
  6. L'exercici de altres funcions que expressament li siguin delegades.

El Gerent assistirà a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal, tant de caràcter resolutori com assessor, amb veu però sense vot.

Les decisions executòries que dicti el Gerent en exercici de les seves atribucions adoptaran la forma de Resolucions i estaran sotmeses als mateixos requisits de publicació, notificació i registre que els Decrets que dicti la Presidència, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de règim local.

Sou brut anual: 68.745,00 €

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte