Pacte de legislatura 2015-2019

Pacte de legislatura 2015-2019

Amb la celebració de les recents eleccions municipals del passat 24 de maig, que han donat pas a una nova configuració dels Ajuntaments de la Comarca, i la constitució, recentment, del Consell Comarcal del Baix Llobregat, s’obre un nou  mandat en la vida política de les administracions municipals i del Consell Comarcal, les institucions públiques més properes al territori i a la seva ciutadania.

El nou govern del Consell Comarcal sorgit de les passades eleccions municipals haurà de desenvolupar les seves funcions en un context doblement complex.

D’una banda haurà de fer front a una situació econòmica i financera encara difícil, conseqüència del patiment d’una crisi global i multifactorial que, malgrat està donant alguns senyals de recuperació a nivell macroeconòmic, encara no es tradueix en una recuperació de les economies familiars i de les petites empreses.

Aquesta situació, patida per una part important de famílies i ciutadans i ciutadanes de la Comarca, és un repte de primer nivell per al Baix Llobregat, una comarca dinàmica i emprenedora que ha sabut sempre superar les seves dificultats, i que afronta ara, en aquest context de complexitat, però, un dels seus principals reptes: superar la crisi actual, lluitant contra les desigualtats i contra l’atur, i implementant accions a favor de l’ocupació i les polítiques socials, com a veritables agents a favor de la igualtat, els drets socials i el dret de ciutadania.

D’altra banda, en moments de canvis paradigmàtics, el Baix Llobregat haurà de trobar el seu espai social i polític per a no perdre, en un futur proper, el protagonisme i influència que en altres moments crucials de la història recent del país han tingut els seus teixit associatiu, productiu i econòmic. I això serà possible gràcies a la renovada confiança i compromís d’una Comarca com el Baix Llobregat, que en  moments de dificultat sempre ha fet bandera de la seva unitat d’acció.

La visió comarcal ha d’aportar solucions eficients i eficaces en l’aplicació de polítiques socials, contribuint, en primer terme, a millorar el benestar de les persones que conformen aquesta gran comarca que és el Baix Llobregat. Cal continuar avançant en la prestació d’uns serveis de benestar llargament defensats pels diferents governs locals de la Comarca. Cal continuar insistint en la no disminució d’aquells serveis que considerem bàsics, és a dir, els troncals de l’Estat del Benestar: educació, sanitat, serveis socials i dependència. Els pilars bàsics d’una societat del benestar que, aprofitant la crisi econòmica, alguns estan posant en qüestió, però contra qui el Baix Llobregat unificarà les seves forces, en defensa d’uns drets que considerem irrenunciables.

Des de la seva constitució, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha estat una peça pionera en l’impuls d’iniciatives  i actuacions a curt i mig termini, orientades a planificar i posar en marxa al territori polítiques actives de recuperació de l’ocupació i la promoció econòmica. Aquestes actuacions, amb resultats certament satisfactoris al llarg del temps, han de servir de base per a estimular noves actuacions de futur que continuïn donant resposta als problemes d’ocupació a la Comarca. Un bona pràctica en aquesta perspectiva de futur ha estat la incorporació del programa RIS3 (impulsat per la Comissió Europea, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i al qual s’ha adherit el Consell Comarcal del Baix Llobregat), concebut com a una estratègia de recerca i innovació per al desenvolupament d’actuacions i programes de R+D+I per al període 2014-2020. El desenvolupament del RIS3 durant els propers anys ens ha de permetre elaborar noves estratègies al territori que permetin potenciar la generació i el creixement de nous projectes innovadors.

Serà des del consens i la participació d’institucions i entitats, i conjuntament amb els sectors educatius, formatius, empresarials i socials, que treballarem plegats en la cerca d’actuacions orientades a l’impuls i la recuperació econòmica.

La comarca del Baix Llobregat ha contribuït històricament de forma significativa al global de l’economia catalana, essent-ne un dels motors importants de progrés. Malgrat aquesta evidència, les rendes disponibles de les famílies es troben per sota de la riquesa relativa que el Baix Llobregat aporta al conjunt de la riquesa del país. Algunes dades il•lustratives: el Baix Llobregat suposa un 10,74% de la població total de Catalunya, aporta un 10,62% sobre el total del PIB català, concentra un 9,17% de la població assalariada i un 8,49% de les empreses. D’altra banda, la renda total de la Comarca representa un 9,81% sobre el conjunt de la renda de Catalunya i, com a conseqüència, les famílies del Baix Llobregat ocupen el lloc 41 en el rànking de renda bruta familiar disponible per càpita (RFBD) de Catalunya.

Al Baix Llobregat, les inversions públiques realitzades des de les diverses administracions que han operat al territori durant els darrers temps, tant en infraestructures com en polítiques socials (educació, salut, ocupació,..) han estat els factors de garantia del progrés, el benestar, la convivència i la integració dels ciutadans i ciutadanes que, en onades temporals han anat configurant el teixit poblacional de la Comarca. Aquestes mesures, en molts moments, han estat la salvaguarda per a afrontar les diverses crisis que hem patit. La darrera, l’actual, sembla arribada per a no marxar, al contrari, semblaria que vol acabar configurant un nou model que podria –en certa manera- modificar substancialment el model de convivència i equilibri que tant havia costat conquerir.

Des del Baix Llobregat no podem baixar la guàrdia. Hem de seguir reclamant un nivell d’inversions suficient (en infraestructures, serveis de benestar, mediambientals) que garanteixi el grau de cohesió social assolit i minimitzi els desequilibris socials apareguts com a conseqüència de l’actual crisi. Aquest ha de ser un compromís a favor de la gent, de les persones, i que ha d’aplegar a les diferents administracions que actuen a la Comarca: administracions locals, supralocals i autonòmica i, quan s’escaigui, l’administració estatal.

En aquest sentit les idees força que hauran d’impulsar les polítiques públiques al Baix Llobregat hauran de versar al voltant de tres eixos bàsics que, de manera complementària, potenciïn la capacitat d’acció de la Comarca en l’abordatge de la situació de crisi actual.

El primer eix, i principal focus d’atenció, versarà al voltant de les polítiques d’atenció a les persones, amb l’objectiu de facilitar la cohesió social i la garantia de drets bàsics com la salut, l’educació, la cultura, l’atenció a situacions de dependència. Un altre eix important haurà d’orientar-se a les polítiques de promoció de l’ecomomia, la formació per a l’ocupació, la competitivitat de les empreses, l’empreneduria i potenciació de nous sectors emergents. I un darrer eix que haurà de centrar la seva actuació sobre aspectes de vertebració del territori, urbanisme, mobilitat i habitatge.

Tampoc no podem deixar de banda alguns elements que conformaran nous reptes de futur en la vida de les persones. Hem d’estar amatents a la gran revolució de les noves tecnologies, la societat del coneixement, l’aparició de les ciutats intel·ligents. No ens podem inhibir de fenòmens emergents com la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat, l’ecologia urbana, les infraestructures respectuoses, els nous moviments socials ...

Com a conseqüència dels efectes de la galopant crisi econòmica i financera en què estem immersos en el context general del món occidental, les administracions s’han vist obligades a practicar polítiques públiques d’austeritat, racionalització i contenció de la despesa. Amb l’objectiu d’equilibrar les balances, les polítiques d’austeritat han suposat a la pràctica una reducció generalitzada en la inversió i la despesa pública. Aquesta manca de recursos ha forçat a les administracions locals a prioritzar les seves intervencions en polítiques socials d’atenció de les persones.

El nou govern comarcal també haurà de gestionar i fer efectives les seves polítiques en un context de pocs recursos i competències limitades, però amb el compromís ferm de gestionar els recursos de manera responsable, amb rigor i transparència, i defensar –d’altra banda- la capacitat del Consell Comarcal com a administració amb potencialitat de gestió de serveis i competències a la Comarca.

Malgrat l’escenari dibuixat, les forces polítiques que subscriuen aquest acord  sempre hem cregut en la capacitat, competència i dinamisme de la Comarca. Tanmateix, des de la transparència de la gestió, el respecte a la pluralitat, el compromís ètic i la responsabilitat política, tenim la ferma voluntat de treballar per a impulsar polítiques que permetin avançar en el desenvolupament  del Baix Llobregat i la seva gent, tant a nivell econòmic com social. La defensa pel progrés personal i col·lectiu dels baixllobregatins i baixllobregatines ha de ser la nostra fita.

Les forces polítiques que subscriuen aquest acord volem també defensar els interessos dels municipis que integren la Comarca i els del propi Consell Comarcal, vers les aportacions i prestacions de serveis d’altres administracions supralocals, amb el convenciment que la feina conjunta de les administracions locals de la Comarca, com a administracions del territori més properes als ciutadans i ciutadanes, tenen més capacitat de reacció davant les noves necessitats emergents i una millor capacitat d’adaptació en les respostes a dur a terme. Per això, en la línia de la Declaració d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat de març de 2011, mostrem la nostra total i absoluta voluntat de col·laboració i cooperació amb el govern de la Generalitat de Catalunya en aquells compromisos que afecten la nostra Comarca, emplaçant-nos a treballar conjuntament en tot allò que aporti millores i beneficis al Baix Llobregat, des d’una visió compartida que la proximitat és un element facilitador molt important per a donar la millor resposta en l’atenció a les necessitats de les persones.

Amb aquest convenciment compartit i la ferma voluntat  de transformar en realitat una aspiració desitjada, els representants comarcals del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EUIA-EPM), Convergència i Unió (CiU) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), entenem que el Consell Comarcal està òptimament posicionat per a portar a terme polítiques que afrontin decididament els reptes que tenim al davant. En aquesta línia assolim, per tant, un compromís estable de govern que ens permeti fer front, amb les màximes garanties possibles, a la realitat complexa que encara ens envolta i acompanya.

Per a aconseguir aquests objectius, i amb la plena voluntat de consolidar el protagonisme que el Baix Llobregat mereix dins el conjunt de Catalunya, a l’hora que renovem un decidit compromís de govern basat en la concertació, la pluralitat i la representativitat política; l’equilibri territorial; el suport i el servei als ajuntaments; i, fonamental, el desig de servei als ciutadans i ciutadanes del Baix Llobregat, subscrivim el present pacte de progrés que recull els compromisos de govern basats en les següents línies prioritàries d’actuació:

1. Els serveis a les persones. Per la seva proximitat, per la relació entre els diferents municipis del territori, per la història comú i per la voluntat i necessitat de compartir el futur, és des de l’àmbit comarcal des d’on millor es pot racionalitzar i optimitzar la prestació de alguns serveis adreçats a potenciar les polítiques de benestar. Des de l’àmbit comarcal, mitjançant la participació i col·laboració dels seus municipis s’aposta fermament per l’optimització dels recursos públics, tant a nivell local com a supralocal. Aquesta implicació conjunta dels municipis a través del Consell Comarcal haurà de garantir els serveis  de benestar bàsics per a tots els municipis, així com la prestació de serveis mancomunats més especialitzats. En aquesta línia es podrien desplegar les politiques de joventut, de gent gran, de la dona, de família, de col·lectius vulnerables... i altres actuacions que des de la intervenció mancomunada tindran més garanties d’implantació al territori.

En aquesta línia, és fonamental potenciar el valor instrumental de la Taula Comarcal de Serveis Socials com a espai de trobada, anàlisi i impuls de les polítiques de benestar a la Comarca.

2. Les beques de menjador i el servei de transport escolar són dues peces de primer ordre per a garantir que tota la població en edat d’escolarització -i fonamentalment qui tenen més dificultats d’accés- pugui accedir en les mateixes condicions als centres educatius. En aquesta línia el Consell Comarcal i els seus ajuntaments hauran de vetllar perquè el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dediqui els recursos suficients per a garantir aquesta necessitat a la Comarca.

Caldrà emfatitzar  la coordinació d’accions amb el món local, amb l’objectiu de lluitar contra el fracàs escolar, i millorar la capacitació dels nostres escolars.

Es constata també la necessitat d’acompanyar l’alumne en tota la seva etapa formativa, i en aquest sentit l’equip de govern analitzarà fòrmules que permentin assolir aquest objectiu, actuant de manera transversal amb les altres àrees de govern.

D’altra banda, mitjançant la coordinació amb Ensenyament s’haurà d’establir un mapa competitiu que doni resposta a la necessitat real de formació a la nostra Comarca, fent especial èmfasi en una Formació Professional que s’adapti a les necessitats del mercat laboral.

3.    Un pacte ferm en defensa de la unitat i la identitat del Baix Llobregat com a Comarca, serà la millor garantia per impulsar els projectes que es vagin promovent en l’àmbit de la cultura i el patrimoni, conjuntament amb els ajuntaments i de suport a les entitats culturals.

Des d’aquest àmbit s’ha d’impulsar l’Arxiu Comarcal com a fons documental de referència de la Comarca, i treballar en altres àmbits relacionats amb la identitat territorial, com pot ser la recuperació de la memòria històrica de la Comarca, la col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals i altres centres d’interès cultural, històric i patrimonial de la Comarca.

4. En un territori com el Baix Llobregat, fortament industrialitzat i amb importants vies de comunicació que travessen la seva demarcació, és important vetllar d’una manera àmplia per la cura i protecció del medi ambient i natural de la Comarca. En aquest sentit és important poder participar de l’impuls d’iniciatives tendents a minimitzar l’impacte ambiental dels residus i contaminants al territori, així com donar suport a estudis i mesures de lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi natural a la Comarca, reconeixent el valor que iniciatives com el de les Muntanyes del Baix tenen per contribuir a aquest objectiu, amb el ferm compromís d’executar el  seu Pla Director.

Tanmateix s’ha d’impulsar i donar suport a totes les iniciatives tendents a implementar programes d’educació mediambiental, ja sigui a nivell comarcal com a local.

És voluntat també del nou govern comarcal posar en valor l’esforç que tots plegats hem realitzat en els darrers anys per la recuperació del riu Llobregat i els seus espais naturals, i reivindicar-lo com a eix vertebrador de la comarca, així com desenvolupar el Pla Director dels espais fluvials del territori.

5. El Baix Llobregat, que històricament ha estat un referent  en relació a la promoció econòmica del seu territori, continuarà de manera decidida impulsant la dinamització econòmica i el foment de l’ocupació de la Comarca, com a elements de primera línia per al desenvolupament del territori i la seva gent. El Baix Llobregat, treballant com sempre ha fet, de manera conjunta amb administracions, agents socials, universitats i sector privat, ha de liderar el seu propi creixement i contribuir, d’aquesta manera, a impulsar la sortida de la crisis de la Comarca i del propi país. Conceptes claus com innovació, sectors productius, sectors emergents, nova economia, noves tecnologies, valor afegit... han de continuar presents a l’hora de desenvolupar polítiques comarcals per l’ocupació, on no podem oblidar el paper important que desenvolupa la industria de la Comarca, com a principal força productiva del territori. Realitat que hem de preservar en el futur.

Un dels objectius fonamentals per a garantir l’èxit d’aquest repte per l’economia i l’ocupació serà el treballar per una ocupació estable i de qualitat, incorporant en la tasca, des del Consell Econòmic i Social (CES), als diferents agents econòmics i socials de la Comarca. No oblidem, en aquest sentit, que ha estat en el marc del CES que s’ha subscrit el Pacte per la Indústria, per impulsar i defensar el model industrial de la Comarca.

6. La idoneïtat de la relació entre el món empresarial, el sindical, l’universitari i l’institucional, així com els bons resultats d’altres experiències, ens esperona a continuar amb aquestes dinàmiques de col•laboració. Per aquest motiu, en relació a l’àmbit de les empreses, hem de continuar treballant conjuntament amb el  Parc Mediterrani de la Tecnologia, exemple de col•laboració entre empresa i universitat a la Comarca. De la mateix manera, continuarem donant suport a la implantació d’altres iniciatives que incorporin docència, investigació i recerca al teixit empresarial del territori.

7.Cal continuar donant suport a l’activitat econòmica agrícola a la Comarca, com a activitat cabdal al Baix Llobregat i referent internacional per la seva idiosincràsia. Cal continuar impulsant les bones pràctiques i la tasca feta en col•laboració amb els ajuntaments, que ens ha permès desenvolupar noves aliances amb la UPC i Agropolis, com a eines fonamentals del desenvolupament de l’agricultura periurbana.

Cal també, en referència al Parc Agrari del Baix Llobregat, continuar el desenvolupament de polítiques innovadores del medi agrari que permetin consolidar el seu perfil de lideratge en l’activitat agrícola de la Comarca. Reforçant aquesta idea de consolidació i redefinició del Parc Agrari, es constituirà una comissió (formada per un conseller de cada força política que conformi el pacte de govern comarcal, i un representant de la Diputació de Barcelona) per a reflexionar sobre un nou model de parc agrari i, en el seu cas, impulsar els canvis necessaris i fer el seguiment.

8. Des del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, i en col•laboració amb els agents locals i supralocals, tant públics com de l’àmbit privat, s’ha d’impulsar i potenciar una oferta del turisme del Baix, com a un element promocional del Baix Llobregat en el seu conjunt i peça fonamental de la nostra economia. Avançar en l’oferta turística global del Baix Llobregat serà la millor manera de donar a conèixer les petites i grans meravelles que pot oferir la Comarca a nivell paisatgístic, natural, cultural, arquitectònic i gastronòmic.

El turisme és un sector en expansió al Baix Llobregat, i creix amb una moderació superior a altres sectors. Com a dades d’interès durant l’any 2014 es podrien ressenyar: les empreses del sector turístic del Baix Llobregat representen el 16% de les empreses de la Comarca i la població ocupada en el sector representa un 13% del total comarcal. El total de població ocupada en el sector és de 32.803 persones (22.184 assalariats i 10.619 autònoms). En relació al total d’empreses turístiques de Catalunya, el 9% estan ubicades al Baix Llobregat; també el 10% de la població total ocupada a Catalunya en activitat turística, pertany al Baix.

9. El desenvolupament futur del Baix Llobregat passa, en gran mesura, per una correcta evolució i desplegament de les politiques territorials i d’infraestructures que afecten al nostre territori. En aquest sentit el Consell Comarcal haurà d’estar amatent en el desenvolupament del Pla Director d’Infraestructures de la Generalitat (PDI) i exigir el compliment en quant a les previsions infraestructurals a la Comarca (ampliació del metro, del tramvia, millora de la xarxa ferroviària, etc.).

D’altra banda, i en relació a l’habitatge, s’haurà de treballar en coordinació amb les oficines locals dels ajuntaments aspectes tan fonamentals com les noves polítiques públiques d’habitatge social i els problemes emergents apareguts darrerament en aquest àmbit com a conseqüència de la crisi econòmica (lloguers socials, desnonaments, pobresa energètica).

10. El fet que el Baix Llobregat formi part de la corona de comarques que envolten Barcelona li atribueix unes característiques i necessitats en relació a la mobilitat dels seus ciutadans i ciutadanes,  i mercaderies que obliga a prestar una atenció especial. D’altra banda, la mobilitat, abordada des del punt de vista mediambiental i de connectivitat del territori, és un factor de gran interès quan a la seva repercussió econòmica en el teixit empresarial, i també per la seva incidència en la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest sentit el Consell Comarcal continuarà impulsant la tasca del Fòrum per a la Mobilitat a l’hora que vetllarà perquè la mobilitat esdevingui un factor d’equilibri en els desplaçaments de persones i mercaderies a través de la Comarca.

11. El Consell Comarcal manifesta la seva voluntat de mantenir-se fidel al compromís adquirit amb tots els Ajuntaments de la Comarca, en el sentit d’actuar com a administració local de primer nivell al servei i utilitat dels propis ajuntaments i en defensa del territori i dels seus ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit reitera que:

a.     Defensarà davant la Generalitat de Catalunya una millor dotació econòmica per millorar i potenciar els Serveis Socials Bàsics del municipis menors de 20.000 habitants.

b.    Defensarà davant administracions superiors el finançament suficient que garanteixi la prestació adequada de serveis traspassats o delegats.

c.    Defensarà davant la Generalitat de Catalunya i altres administracions que cobreixin els costos estructurals que es generin per la gestió de serveis delegats.

d.     Impulsarà la mancomunitat de serveis per tal de dotar-los de major viabilitat, agilitat i eficàcia.

e.    De manera general, reforçarà la col•laboració i participació amb els Ajuntaments de la Comarca. De manera particular impulsarà l’atenció, suport i col·laboració amb els municipis petits.

f.    Per tal de garantir el normal funcionament del Consell Comarcal, els ajuntaments manifesten la seva voluntat d’aportar la part corresponent del Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCL) que aquest preveu com a aportació indirecta, a través dels ajuntaments, als consells comarcals. El nou govern comarcal estudiarà l'impacte econòmic del FCL en el pressupost del Consell i elaborarà un document, a aprovar pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, que reforci la voluntat municipal més amunt expressada.

Antoni Poveda Zapata, PSC

Arnau Funés Romero, ICV-EUiA-EPM

Jordi Albert i Caballero, ERC

Xavier Fonollosa i Comas, CiU

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte