Pacte Legislatura 2023-2027

Les eleccions municipals del passat 28 de maig tancaven un mandat que ha estat condicionat per  diversos factors externs dun gran impacte, i que han tingut una gran incidència en el rumb de les polítiques socials i econòmiques.  En primer lloc, la pandèmia de la Covid-19, un enemic invisible que en mesura una deu mil·lèsima part de mil·límetre, ens va agafar amb el pas canviat i ens va obligar a un confinament general i a posteriors limitacions en lactivitat econòmica i la vida quotidiana que va anar recuperant-se parcialment de manera progressiva, fins que ha estat decretada, el passat 4 de juliol denguany, la fi de la crisi sanitària i lobligació de l’ús de les mascaretes. Aquesta situació inesperada i que va alterar el ritme de les nostres vides ens va obligar, en certa manera a reinventar-nos.

Malgrat el confinament i les posteriors restriccions, des del Consell Comarcal es va implantar latenció virtual i en remot, suplint-les per les presencials, prioritzant lassistència domiciliària a les persones més vulnerables, però sobretot incidint en la funció de preservació de la salut dels veïns i veïnes i coordinant, en aquest sentit, el suport al conjunt de municipis de la comarca.

El Pacte per un nou impuls econòmic i social que es va impulsar des del Consell responia a lescenari de quatre crisis simultànies amb origen o posades en relleu a conseqüència de la Covid-19 que van condicionar fortament la conjuntura del territori: una crisi sanitària amb una pressió cap als hospitals i les residències de gent gran i el sistema de salut català; una crisi social, amb el creixement de les desigualtats i una ampliació de perfils de la població afectats amb la incorporació de nous col·lectius vulnerables entre els més afectats, incloent-hi els dèficits dels sistemes datenció a persones dependents, la manca de suport a la infància durant el confinament i com a conseqüència un increment de la desigualtat de gènere; una crisi econòmica sense precedents en la història recent, on desenes de milers de treballadors i de treballadores, i milers dempreses i autònoms, van experimentar el risc de quedar-se sense feina, i sense ingressos, i on activitats econòmiques concretes del nostre territori, com la indústria, el comerç, lhostaleria, la restauració, i el turisme entre daltres, van quedar clarament afectades; i finalment una crisi climàtica amb una acceleració dels impactes negatius del canvi climàtic incloent-hi episodis de severitat i ocurrència imprevisibles que urgien noves polítiques de mitigació i adaptació.

Davant dels efectes de la situació i els riscos que comportava, es va fer necessari reforçar la resiliència dels municipis durant la situació demergència sanitària, i la posterior transició cap a la desescalada de mesures i el retorn a la normalitat.

Aquesta situació va obligar a una reformulació de lestratègia territorial, enfortint la comarca i posicionant les seves institucions de cara a lexplotació de les seves potencialitats, contemplant la seva diversitat, detectant-ne els sectors claus i desenvolupant nous camps de reacció i mobilització de recursos, inclosos els del mateix Consell Comarcal per respondre a les diferents problemàtiques.

Com a conseqüència es va constituir, el mes dabril de 2020, el Comitè dimpuls socioeconòmic (CISE), un apèndix de caràcter permanent dependent del Consell Econòmic i Social, integrat per membres del Consell Comarcal i els agents socials i econòmics de la comarca, que va elaborar una Guia de mesures que cristal·litzà posteriorment amb laprovació el mes de maig, del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

 Aquest Pacte anava enfocat a l'aposta per la reactivació econòmica i social, i el canvi estructural  basat en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat dacord amb el pacte European Green Deal, impulsat per la Comissió Europea, els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i lAgenda 2030. Conscients de les fortaleses i oportunitats del Baix Llobregat, així com les tendències globals, es va alinear amb els plans de reconstrucció impulsats en l’àmbit local, comarcal, metropolità, autonòmic, estatal i europeu.

També cal fer referència com a resposta a la situació creada per aquesta quàdruple crisi, a  laprovació el 2021 del Programa de Suport per un Nou Impuls Econòmic i Social, adreçat als 30 municipis de la comarca amb una dotació de deu milions deuros per a inversions, i dos milions deuros per a programes feministes. Aquest programa va néixer amb la voluntat de donar suport a les diverses accions que estaven realitzant els ajuntaments de la comarca, per tal de contenir  els efectes devastadors de la pandèmia al Baix Llobregat, i fomentar el desenvolupament sostenible i innovador per potenciar els sectors estratègics, posicionar el territori en termes competitius i reforçar la cohesió social.

Aquest programa proposava  actuacions específiques per a  la realització de polítiques públiques, i accions finalistes relacionades amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics, la promoció de  la modernització tecnològica i leficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels municipis, accions contra el canvi climàtic, i un espai públic inclusiu, que contribuís a la qualitat de vida i la salut de les persones.

I encara sense solució de continuïtat, el febrer de 2022 va esclatar de forma imprevista, la guerra a Europa a conseqüència  de la invasió dUcraïna per part de Rússia, amb un greu impacte sobre les expectatives econòmiques i comercials mundials, i sobre els preus de lenergia i els aliments. Laugment de la inflació derivada daquesta situació també ha suposat una pujada dels tipus dinterès que ha comportat incertesa, precarietat i inquietud a moltes famílies.

Afortunadament, la resposta de lEstat i dEuropa davant daquestes últimes crisis ha estat diametralment oposada a la de fa deu any, i els estats i el món municipalista ha vist com es posaven en marxa molts programes i recursos, amb el Fons Next Generation al capdavant, per tal de reconstruir leconòmica sobre bases més sostenibles. Per tal de donar suport i acompanyament als municipis, el Consell Comarcal va crear lOficina de Projectes Europeus.

El Programa dActuació Comarcal 2021-2023, elaborat a través dun ampli procés participatiu, ha estat el full de ruta daquests darrers anys. Lestructura del PAC, es va articular en quatre eixos que responien a quatre grans àmbits dactuació:

 • Recuperació Social, territori saludable i serveis a les persones. Comarca feminista.
 • Reactivació de les empreses i foment de locupació de qualitat.
 • Cap a un model urbà i una mobilitat sostenible.
 • Reforçar i facilitar laccés als serveis públics.

Una de les actuacions  incloses en el Programa Comarcal ha estat la introducció de nous models de gestió dels recursos i del personal del Consell Comarcal amb la finalitat de fer front i respondre amb eficàcia i eficiència als objectius del mandat a través del desenvolupament de nous organigrames tècnics, l’elaboració de propostes entorn al Model de Gestió, i l’aprovació d’un codi Ètic i de bon govern.

El PAC també ha estat un instrument per lacció política i tècnica del Consell Comarcal i del Consorci de Turisme i de la Colònia Güell.

Totes aquestes actuacions descrites, amb resultats certament satisfactoris, han de servir de base per a impulsar noves actuacions de futur que continuïn donant resposta als principals reptes que han dinspirar el Pacte de legislatura 2023-2027 del nou govern comarcal, i és en aquest sentit que es prioritzen els següents eixos:

SERVEIS DE SALUT DE QUALITAT. LA SALUT DE LES PERSONES, EL PRIMER ACTIU A PROTEGIR

Objectius

 • Treballar per una sanitat pública adequada a les necessitats i demandes actuals, vetllant per la disponibilitat i un fàcil accés a aquesta.
 • Exigir el reforç del sistema sanitari i lassistència primària.
 • Un servei actualment d’impacte en la salut pública és el del control de mosquits que caldrà continuar reforçant.
 • També caldrà Impulsar el desenvolupament d’un nou  model de residències i centres de col·lectius vulnerables, que ens va anunciar la Generalitat durant la pandèmia

ENFORTIMENT I PRESERVACIÓ DE LACTIVITAT ECONÒMICA DEL BAIX LLOBREGAT. FACILITAR LACTIVITAT ECONÒMICA

Objectiu

 • Promoure polítiques que contribueixin a enfortir les empreses, el comerç i les persones autònomes, a mantenir els llocs de treball i crear-ne de nous.
 • Facilitar que el teixit productiu mitjançant limpuls a la innovació, la digitalització i la reducció de les desigualtats socials, de gènere i intergeneracionals, integri principis deconomia social.

SORTIDA DE LA CRISI DE FORMA INCLUSIVA I ATENCIÓ A LES PERSONES. QUE CAP COL·LECTIU QUEDI ENRERE

Objectius

 • Establir col·laboracions amb el tercer sector i el teixit associatiu.
 • Dissenyar polítiques públiques amb perspectiva de gènere, i accions destinades a aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, reduint la bretxa salarial i l'erradicació de la violència masclista.
 • Considerar els reptes demogràfics i les necessitats futures de lenvelliment de la població. També caldrà Impulsar el desenvolupament d’un nou  model de residències i centres de col·lectius vulnerables, que ens va anunciar la Generalitat durant la pandèmia
 • Consolidar el SEAP com a resposta a situacions de vulnerabilitat de la gent gran.
 • Actuar contra la pobresa infantil, i el creixement de les desigualtats educatives i de salut, a curt termini.
 • Fer un seguiment dels col·lectius més vulnerables en el mercat de treball.
 • Crear línies estables de cooperació i treball conjunt entre els Serveis Socials Bàsics i les entitats socials del territori.
 • Potenciar la Taula d’Inclusivitat creada durant aquest mandat.
 • Protegir a través dels SEAIA la infància i ladolescència de qualsevol classe de risc o violència.
 • Treballar pel dret a un habitatge digne.
 • Vetllar per tal que el Departament dEnsenyament de la Generalitat, dediqui els recursos suficients per garantir els serveis de menjador i la millora del transport escolar.

FOMENT DE LOCUPACIÓ. FOMENTAR POLÍTIQUES ACTIVES DOCUPACIÓ I LLOCS DE TREBALL DE QUALITAT

 Objectius

 • Proposar ladaptació de les prioritats i les polítiques públiques docupació a la nova realitat del mercat de treball.
 • Impulsar i enfortir programes adaptats a la nova realitat, amb un major grau de personalització i flexibilització dacord amb la singularitat de la comarca mitjançant eines de concertació.
 • Fomentar noves metodologies dorientació professional entre persones desocupades, entitats i empreses.
 • Donar suport al comerç de proximitat com a pol dactivitat generadora de riquesa i dautoocupació.
 • Consolidar programes deconomia social com lAteneu Cooperatiu.

REFORÇ DELS PRINCIPALS SECTORS PRODUCTIUS. APUNTALAR ELS SECTORS TRACTORS DE LECONOMIA COMARCAL

Objectius

 • Fomentar les polítiques públiques de  suport a la problemàtica del sector de lAutomoció de la comarca. Reforçar a través del Pacte per la Indústria, tot el sector productiu de Baix Llobregat.
 • Donar suport a través del Consorci del Parc Agrari, a lactivitat agrícola de la comarca com sector motor i altament estratègic
 • Apostar per unes indústries 4.0 interdependents, circulars, connectades a les cadenes de distribució globals però resilients i adaptables a noves àrees i oportunitats.
 • Promoure la integració de la recerca i el desenvolupament en les polítiques públiques dinnovació.
 • Crear en ledifici 4 del recinte del Consell Comarcal un Centre de Transferència de Tecnologia per empreses de lecosistema industrial.
 • Treballar conjuntament amb el Parc Mediterrani de la Tecnologia, exemple de col·laboració a la comarca entre empresa i universitat, sense oblidar-nos d’un instrument com INNOBAIX.
 • Promoure ocupació de qualitat i formació en l’àmbit de leconomia de cures i latenció a les persones.
 • Potenciar el Consell Econòmic i Social (CES) i els seus òrgans dependents, com a espai de debat i dimpuls de les polítiques econòmiques i socials de la comarca.
 • Desplegar el Pla Estratègic de Turisme a través del seu Consorci.

PROFESSIONALITZACIÓ I FORMACIÓ. FORMAR I RETENIR TALENT PROFESSIONAL AL BAIX LLOBREGAT

Objectius

 • Incidir en  la transformació del model educatiu de la Formació Professional cap a un model integrat.
 • Impulsar els Centres de Formació Professional  i la diversificació de les famílies professionals dacord amb les directrius del Consell de l'FP de la comarca.
 • Impulsar la Formació Professional dual, ampliant-la a altres famílies professionals.
 • Reimpulsar el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

 

EDUCACIÓ, CULTURA I TURISME. POSAR EN RELLEU ACTIUS TURÍSTICS I CULTURALS CLAU

Objectius

 • Impulsar el sector de la cultura per reforçar la seva recuperació econòmica, reconeixent-lo com a sector estratègic al Baix Llobregat.
 • Impulsar loferta turística i esportiva com a pilar econòmic comarcal, facilitant-ne la reactivació.
 • Promoure la col·laboració entre les administracions públiques locals i les empreses del sector cultural.
 • Continuar treballant per la recuperació de la memòria històrica de la comarca, potenciant la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat.
 • Renovar el contingut expositiu del Centre dInterpretació de la Colònia Güell i continuar amb les obres de rehabilitació de la Cripta, desenvolupant el Pla Director
 • Impulsar el paper de l’Arxiu Comarcal com a fons documental de referència de la Comarca, així com la tasca feta pel Centre d’Estudis Comarcals.

GOVERNANÇA, MESURES I INICIATIVES. REFORÇAMENT DEL PAPER DEL CONSELL COMARCAL I EL SEU CARÀCTER. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Objectius

 • Actuació concertada amb totes les administracions i treball coordinat amb els agents socials i econòmics i els grups polítics amb representació comarcal.
 • Treballar per una nova Llei de Governs Locals.
 • Reclamar l’augment del Fons de Cooperació pel Consell Comarcal, en línia amb els servies que presta al Baix Llobregat.
 • Continuar treballant pel finançament, per part de la Generalitat, del cost real de les competències transferides al Consell Comarcal.
 • Desenvolupar un projecte pilot dAgenda Urbana Comarcal.
 • Continuar impulsant la participació ciutadana per la cohesió social, la igualtat doportunitats i el bon govern, i el Consell Consultiu de la Gent Gran, el Consell de Salut i el Consell de les Dones.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL. CIUTATS SOSTENIBLES I RESILIENTS

Objectius

 • Prioritzar mesures per fer front a la situació demergència climàtica, per la transició ecològica de leconomia i la transició energètica i renovable.
 • Acompanyar els municipis de la comarca per tal daccelerar els programes per la mitigació i ladaptació climàtica i laposta per un nou model energètic sostenible.
 • Implantar el Pla de Resiliència al canvi climàtic del Baix Llobregat.
 • Treballar per un transport públic i una mobilitat eficients.
 •  Continuar treballant en la recuperació del riu Llobregat com a eix vertebrador de la comarca.
 • Impulsar el desenvolupament de les accions contingudes en el Pla Director de Muntanyes del Baix.

INFRAESTRUCTURES

Objectius

 • Vetllar per lacompliment de les actuacions per part de lEstat i la Generalitat, de les infraestructures pendents a la nostra comarca.

Compartint aquests objectius, i amb la ferma voluntat de transformar-los en realitats, els representants comarcals del Partit dels Socialistes de Catalunya, del Partit d’En Comú Podem i del Partit Junts per Catalunya, entenem que el Consell Comarcal està òptimament posicionat per portar a terme polítiques que afrontin decididament els reptes que tenim al davant, i en aquesta línia assolim, per tant, un compromís estable de govern que ens permeti fer front, amb les màximes garanties possibles a la realitat complexa que encara ens acompanya i per això ens reiterem en:

 • La reivindicació d’una millor dotació econòmica per millorar i potenciar els Serveis Socials Bàsics dels municipis de menys de 20.000 habitants, i la dotació econòmica dels Equips d’Atenció a la infància i l’Adolescència, així com la inclusió en el Contracte Programa d’aquells serveis i programes necessaris per a la comarca.
 • La reivindicació del finançament suficient per a la adequada prestació de serveis traspassats o delegats, i els seus costos estructurals.
 • De manera general, el Consell Comarcal reforçarà la col·laboració amb els Ajuntaments de la Comarca. De manera particular impulsarà l’atenció, suport i col·laboració amb els municipis petits.
PDF - Pacte de Govern - juliol 2023
  PDF - Pacte de Govern - febrer 2024

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte