Centres de dia i residencials (ara gestionat pel Departament de Salut)

On poden demanar material de protecció els centres residencials i els centres de dia?

La petició de material s’ha de realitzar a través del següent enllaç.

Horari:

Per tal de facilitar l’accés a la Plataforma i regular el tràfic d’usuaris abans de les 10:00 h, es demana la introducció de les dades en les franges horàries assignades, tot i que podeu fer-ho sempre que ho necessiteu, i fora d’aquests horaris no hi ha limitació d’accés.

 • Barcelona ciutat i comarques:  horari de 8:00 – 9:00 h
 • Resta Catalunya 9:00 – 10:00 h

Què s’ha de fer per sol·licitar el retorn al domicili d’una persona ingressada a centre residencial ? (gent gran, discapacitat, salut mental, drogodependències, infància, violència masclista, refugiats)

L’entorn familiar del resident pot sol·licitar el retorn temporal i voluntari al seu domicili, d’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut es considera que:

 • La persona que viu en un centre residencial que roman estable i sense símptomes associats a la COVID-19, que vulgui tornar de forma voluntària al domicili familiar, podrà fer-ho sense necessitat de prova diagnòstica, però amb la indicació de fer aïllament durant 14 dies al domicili.

 • La persona que vivint en un centre residencial realitza ingrés hospitalari aguts o d’atenció intermèdia per una causa no relacionada amb una infecció per la COVID-19, i que en el moment de l’alta hospitalària es planteja en comptes del retorn a la residència, el poder anar temporalment al domicili, podrà fer-se sense necessitat de prova diagnòstica, però amb la indicació de fer amb aïllament durant 14 dies al domicili.

 • La persona que vivint en un centre residencial realitza ingrés hospitalari aguts o d’atenció intermèdia per una infecció per COVID-19, i que en el moment de l’alta hospitalària es planteja en comptes del retorn a la residència, pot anar temporalment al domicili, però amb la indicació de fer aïllament almenys 14 dies des de l’alta i sempre que el quadre clínic s’hagi resolt o fins l’obtenció d’un resultat PCR negativa.

Per més informació podeu consultar al següent enllaç.

S'està fent un seguiment de l’impacte del COVID-19 als centres residencials?

Els centres residencials han de comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies diàriament abans de les 16h. els següents formularis complimentats.

La informació que es facilita és necessària per fer un seguiment de l’impacte que la COVID-19  als diferents centres residencials:  

Com queda afectat el pagament de places públiques de servei residencial i de centre de dia (gent gran, discapacitat i salut mental)?

RESIDÈNCIA:

 • Es manté el copagament habitual si la persona continua ingressada al centre residencial? Si, es manté el pagament amb normalitat. 
 • Qui es farà càrrec del cost de la plaça residencial si la persona està absent per la situació COVID19 per ingrés hospitalari o retorn al domicili? El Departament pagarà el 100% de l’import total de la tarifa de col·laboració, a partir de la data de baixa que consti informada al web de residències. 
 • Si la persona retorna al domicili perdrà la plaça que tenia assignada a la residència? No, se li guarda la plaça fins al seu retorn.

CENTRE DE DIA:

Els centres de dia romandran tancats fins a nova ordre.

 • La persona haurà de fer algun copagament durant el període en què no pot assistir al centre de dia? No, assumirà el cost del 100% de la plaça el departament. 
 • Si la persona retorna al domicili perdrà la plaça que tenia assignada a centre de dia? No, se li guarda la plaça fins al seu retorn.

Per més informació, veieu instruccions.

Com queda afectat el pagament de Prestacions econòmiques vinculades a residència i centre de dia de gent gran (PEV CD i PEV RES)

RESIDÈNCIA:

 • Es manté la PEV habitual si la persona continua ingressada al centre residencial? Sí, es continuarà amb el seu pagament amb normalitat.
 • Qui es farà càrrec del cost de la prestació vinculada a la residencia si la persona està absent per la situació COVID19 per ingrés hospitalari o retorn al domicili? El Departament pagarà el 100% de l’import total de la prestació econòmica vinculada corresponent segons tipologia (grau), a partir de la data de baixa fins que canviïn les instruccions relatives a la crisi del COVID19 al centre residencial directament. Per tant, la persona que ho estigués cobrant ho deixarà de rebre fins al retorn al centre.
 • Si la persona retorna al domicili perdrà la plaça que tenia assignada a la residència? No, se li guarda la plaça fins al seu retorn.

CENTRE DE DIA:

Els centres de dia romandran tancats fins a nova ordre.

 • La persona haurà de fer el pagament del la plaça privada durant el període en què no pot assistir al centre de dia? No, el Departament pagarà l’import de la PEV directament al centre de dia. La persona no haurà d’assumir cap cost extra. Per tant, l’usuari d’aquest servei deixarà de rebre la prestació fins el retorn al centre.
 • Si la persona retorna al domicili perdrà la plaça que tenia assignada a centre de dia? No, se li guarda la plaça fins al seu retorn.

Per més informació podeu consultar el següent enllaç.

Qué s’ha de fer si es vol fer una petició de desinfecció a un centre residencial?

1. Les peticions de desinfecció es faran a través de Dcovid19 (covid19.tsf@gencat.cat) per part dels agents següents:  Centres residencials, Alcaldies en coordinació amb els serveis residencials, CECAT, Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya,  DTASF. 

2. Les peticions hauran de contenir la informació següent:  

 • Nom, adreça completa i municipi d’ubicació del servei residencial.
 • Nom, cognoms i telèfon de la persona responsable del servei residencial.
 • Nombre de places o de residents i número de llits.  
 • m2 de superfície aproximada i número de plantes.  
 • Descripció breu de la necessitat de la desinfecció.
 • Nombre de residents amb Covid19 que la residència reporta diàriament a DTSF. 

3. El departament competent de la Generalitat de Catalunya, elaborarà i prioritzarà el llistat diari de peticions urgents, farà el triatge i activarà les desinfeccions.

4. Operativa:

 • El departament competent de la Generalitat de Catalunya, comunicarà a les residències l’activació del servei de desinfecció en un termini aproximat de 24 hores des de la recepció de la petició.
 • La realització del servei de desinfecció del DTASF es programarà en un període indicatiu no superior a les 48h. Aquest període és indicatiu i variarà en funció de les necessitats i en aplicació dels criteris i prioritats establertes en el punt anterior.
 • Les empreses habilitades pel DTASF contactaran i es coordinaran amb els responsables de les residències prèviament a la realització del servei, preferentment per correu electrònic, i els notificaran la data de la realització del servei .
 • La residència haurà de preveure i atendre les recomanacions durant el desenvolupament del servei de desinfecció.

Les administracions locals que puguin mobilitzar recursos propis per desinfectar serveis residencials han de comunicar prèviament la seva actuació al Servei de desinfecció del DTSF per covid19.tsf@gencat.cat indicant el recurs a utilitzar i el dia de l’actuació.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte