Habitatge - RDL 11/2020

Davant la situació d’excepcionalitat que estem vivint l’estat va presentar amb el RDL 11/2020 una sèrie de mesures relacionades amb habitatge:

 1. Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial (art.1, del capítol 1, secció 1).
 2. Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual. (art.2).
 3. Moratòria de deute arrendatari (art.3).
 4. Aprovació d'una línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l'expansió del COVID-19 (art.9). Aquesta línia d’avals ha de ser tramitada amb les pròpies entitats bancàries en el cas que no s’hagi arribat a un acord amb el propietari.
 5. Nou programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de règim habitual (art. 10). Aquesta mesura serà tramitada pels poders autonòmics, per tant, serà Agència d’Habitatge de Catalunya que ha d’obrir convocatòria d’ajuts.
 6. Moratòria de deute hipotecari (art. 19)

Aquestes mesures estan plantejades en el mateix decret com a futur i encara no s’han dut a terme a excepció de la línia d’avals que es pot tramitar a les entitats bancàries.

Es poden acollir a les ajudes proporcionades per l’estat aquelles persones o unitats de convivència que pateixin una situació de vulnerabilitat (art. 5 i 16):

 • Que les persones estigui obligada a pagar estant en una situació de desocupació, ERTE o que els seus ingressos s’hagin reduït per motius de cuidats a tercers.
  • En ingressos han de ser com a màxim 3x IPREM.
 • Que la renda arrendatària o hipoteca, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • En el cas que no es compleixin els requisits anteriors, es pot donar la situació de moratòria de pagament si s’acorda de forma voluntària entre les dues parts (art. 8).

Aquesta situació de vulnerabilitat es pot acreditar mitjançant (art. 6):

 • Situació de desocupació, a través del certificat de l’entitat gestora de prestacions.
 • Situació de cessament de l’activitat laboral per compte propi, a través d’un certificat d’AEAT.
 • Nombre de persones que conviuen al domicili,
  • Llibre de família,
  • Certificat de convivència,
  • Declaració de discapacitat o dependència.
 • Titularitat dels béns, a través d’una nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest reial decret llei.

Si el sol·licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents requerits podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per a l'aportació dels documents que no hagués facilitat.

Més informació

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte