Normativa COVID19 - Residències de gent gran i centres sociosanitaris

Mesures addicionals per protegir les residències de la Covid-19

A partir de dijous, 16 de juliol, se suspendran les sortides dels residents a l’exterior, les de curta durada, les de caps de setmana i les inferiors a tres setmanes

Els Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies han acordat posar en marxa a partir del dijous 16 de juliol, un conjunt de mesures addicionals per protegir les residències de gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia per contenir la pandèmia de la Covid-19 i minimitzar els riscos d’infecció en els grups de població més vulnerables.
 
Per aquest motiu, les dues conselleries han acordat i treballat amb les patronals del sector residencial suspendre les sortides dels residents a l’exterior, com ara els passejos; les sortides de curta durada (sortides autònomes per part dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors); les de caps de setmana i les inferiors a tres setmanes.  Tot i això, en casos excepcionals i a consideració de la direcció dels centres i d’acord amb les característiques i situació del resident, s’autoritzaran les sortides de curta durada.
 
Fins a nova indicació només s’autoritzaran les sortides superiors a tres setmanes; que a la tornada requeriran de l’aplicació de mesures de protecció com si es tractés d’un nou ingrés (PCR i aïllament de 10 dies). Aquestes sortides acordades amb els familiars requeriran de la signatura d’un document de declaració responsable del resident o del familiar; que seran informats de les mesures de protecció que han de seguir durant aquest període, amb l’objectiu de protegir a la persona resident.
 
Per recuperar i reforçar els vincles familiars i socials es mantindran les visites a la residència. Tot i així la direcció del centre podrà adaptar o suspendre aquestes visites en funció de la situació epidemiològica definida per l’autoritat sanitària, i prèvia informació als responsables sanitaris i a les famílies.

 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Mitjançant aquesta Ordre, i en el marc del RD 463/2020, de 14 de març, s’estableixen mesures organitzatives bàsiques per l’atenció sanitària dels residents afectats pel COVID-19 i dels que conviuen amb ells: mesures relatives a tot el personal, tant sanitari com no sanitari; mesures relatives a la ubicació i aïllament de pacients COVID-19; mesures relatives a la neteja;  mesures relatives als professionals sanitaris; mesures de coordinació per el diagnòstic, seguiment i derivació COVID-19; seguiment dels casos.

Aquesta ordre s’aplica fins que acabi l’estat d’alarma.- Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3951

En la mateixa ordre es posa un mandat de que cada comunitat autònoma haurà d’elaborar una guia de mesures per a aquests centres. En atenció a aquest mandat, el Servei Català de Salut ha posat a disposició una Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel COVID-19 a les residències: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/guia-actuacio-residencies.pdf

Sobre aquesta guia cal destacar que està sotmesa a canvis constants, per adaptar-se a les noves situacions. Es recomana que, constantment, es faci una ullada a la web del Canal Salut, per veure les modificacions que s’introdueixin a la guia.

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La Ordre comentada anteriorment, la Orden SND/265/2020, de 19 de març, estableix una primera bateria de mesures, fonamentalment de caràcter organitzatiu. En aquesta Ordre SND/275/2020, de 23 de març, s’estableixen mesures complementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d’informació per tots els centres de serveis socials de caràcter residencial, ja siguin públics o privats. S’inclouen mesures d’intervenció, d’inspecció sanitària, concurrència de situacions excepcionals i difusió de les mesures adoptades.

Aquesta ordre s’aplica fins que acabi l’estat d’alarma. - Text consolidat: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte