Normativa COVID19 - Estat d'alarma

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Real decret  que declara l’estat d’alarma a partir del 14 de març i per  a una duració de 15 dies, més les possibles pròrrogues. 

Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Real decret que prorroga l’estat d’alarma fins les 00:00 hores del día 26 d’abril de 2020.

Text consolidat: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Real decret pel que es prorroga l’estat d’alarma des de les 00:00 hores del dia 26 d’abril de 2020 fins les 00:00 hores del dia 10 de maig de 2020, seguint sotmetent-se a les mateixes condicions establertes en el Real Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves modificacions. 

Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ordre que dicta les condicions en les que poden desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Només afecta als menors de 14 anys. Poden circular amb un adult responsable, sempre i quan respectin els requisits per evitar el contagi:

1. Màxim 1 passeig per dia:

 • Màxim 1h de duració,
 • A una distància no superior a 1km respecte del domicili delmenor,
 • Entre les 9:00 i les 21:00,
 • Com a màxim 1 adult amb 3 nens o nenes,
 • Mantenint una distància interpersonal amb tercers de al menys 2 metres,
 • Complint amb les mesures de prevenció i higiene davant del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries,
 • Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim de 1km respecte del domicili del menor,
 • No està permès l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.

2. Per adquirir aliments, productes famarcèutics i de primera necessitat.

3. Per assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

4. Per retornar al lloc de residència habitual.

5. Per assistència i cura de persones grans, menors, dependent, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

6. Per desplaçaments a entitats fianceres i d'assegurances.

7. Per causa de força major o situació de necessitat.

8. Per qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa.

Es permet la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per la realització de les activitats anteriorment referides o pel repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Excepció: s’aplica el els casos de que els menors de 14, no poden sortir si:

 • Presenten símptomes

 • Estan en aïllament domiciliari per diagnòstic de COVID-19

 • Estan en quarantena domiciliari per contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

Entrada en vigor: 26 d’abril de 2020 fins que es mantingui l’estat d’alarma. 

Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4665

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte