Normativa COVID19 - Habitatge

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Es regula el Pla Estatal de Vivenda, amb la modificació introduïda per l’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, en l’article 2. 

Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-3358

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

El RDL 11/2020, en els seus articles 10, 11 i 12 ordenava al Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana que dictés una Ordre en la que s’incorporés:

  • El programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de vivenda habitual

  • Es substitueixi el programa d’ajudes a les persones en situació de desnonament o llançament de la seva vivenda habitual per el “programa d’ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonaments de la seva vivenda habitual, persones sense sostre i altres persones especialment vulnerables”

  • Modifiques puntualment el programa de foment del parc de vivenda en lloguer. 

Per tant, amb aquesta Ordre es pretén modificar aquests programes per poder adaptar-se a les situacions per les que els actuals programes del Plan Estatal de Vivenda no estaven preparats. 

Ha entrat en vigor el 9 d’Abril. 

Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4412

REIAL DECRET LLEI 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a l'COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia

Text: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf

Ha entrat en vigor el 30 d'abril

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte