Normativa COVID19 - Laboral

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

S’estableixen instruments tendents a garantir l’aplicació efectiva dels serveis que resulten essencials, amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats d’atenció sanitària i socials, com son els hospitals, ambulatoris, residències de persones grans, centres de dia, centres socials, entre d’altres. Aquest RDL determina que tots aquests centres no poden tramitar un ERTO. 

Es complementa i detalla algunes de les mesures previstes, en relació a la tramitació dels ERTES, previstes en el RDL 8/2020, de 17 de març, concretant el procediment de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, per a totes aquelles persones afectades per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada, així com integrar altres mesures, en l’àmbit laboral, destinades a pal·liar els efectes de la crisis del COVID-19.

En l’àmbit de la contractació temporal, s’estableix la interrupció del còmput de la duració dels contractes que no puguin arribar a realitzar els objectius pel que van ser subscrits. Garantir que els contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i d’interinitat, puguin aconseguir la seva duració màxima efectiva.

S’estableixen mecanismes de control i sanció necessaris, per evitar un ús fraudulent dels recursos públics. Les sol·licituds presentades per l’empresa que continguin falsedats per obtenir una prestació indeguda, se’ls imposarà sancions. 

Es preveuen mesures per a les societats cooperatives per a la adopció d’acords en els procediments de suspensió total/parcial, que no puguin ser convocats a través de mitjans virtuals. 

Va entrar en vigor el 27 de març. - Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Aquest RDL ha regulat el permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per a tot el personal laboral per compte aliena que presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin les activitats no essencials qualificades com a tal en l’annex. No quedant sotmeses en aquest RDL 10/2020 les persones treballadores que tingui un contracte suspès durant el període indicat i aquelles que poden continuar prestant serveis a distancia.

Inclou la recuperació d’hores de treball no prestades durant el permís, l’activitat mínima indispensable, l’adaptació de les activitats.

En l’annex es detallen totes les activitats i centres essencials, que per tant no se’ls hi aplicava aquest RDL 10/2020. 

Aquest RDL 10/2020 es complementa amb l’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, on es detallen els criteris interpretatius de l’aplicació del RDL 10/2020 i el model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball. 

Tant el RDL 10/2020 com l’Orden SND/307/2020, de 30 de març, tenen vigència des del 30 de març fins el 9 d’abril

Text consolidat RDL 10/2020: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166 

Text consolidat Ordre SND/307/2020, 30 de març: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte