Normativa COVID19 - Mesures econòmiques i socials

NORMATIVA ESTATAL - NORMATIVA AUTONÒMICA

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Aquest RDL 7/2020 té per objecte  l’adopció de noves mesures per respondre l’impacte econòmic negatiu en l’àmbit sanitari, en el sector turístic, i sobre les persones afectades per les mesures de contenció adoptades, així com prevenir un major impacte econòmic negatiu sobre les PIMES i autònoms. 

 1. Es reforça el sistema de salut pública, augmentant el pressupost per fer front a les despeses extraordinàries provocades pel COVID-19 (Capítol I)
 2. Ajudar a les persones treballadores i famílies més vulnerables afectades per la situació excepcional (Capítol II): s’assegura el dret bàsic a l’alimentació de nens i nenes en situació de vulnerabilitat pel tancament de centres educatius; mesures gestionades pels serveis socials en matèria de distribució d’aliments; modificació del calendari escolar; s’estableix que el personal que es trobi en situació d’aïllament o contagi com a conseqüència del COVID-19 tindrà al consideració de situació d’accident de treball a efectes de la prestació econòmica per incapacitat temporal.
 3. Garantir la liquiditat de les empreses del sector turístic (Capítol III): finançament a determinades empreses i autònoms que es considerin especialment afectats pel COVID-19; 
 4. Recolzar el finançament de les PIMES i autònoms (Capítol IV): flexibilització en matèria d’aplaçaments, concedint durant 6 mesos aquesta facilitat de pagament d’impostos a PIMES i autònoms, prèvia sol·licitud; recolzament a projectes industrials en diferents programes regulats mitjançant les seves respectives ordres de base a través de la concessió de préstecs a llarg termini. 
 5. Mesures de gestió eficient de les Administracions Públiques (Capítol V): tramitació d’emergència per la contractació de tot tipus de bens i serveis que precisi l’Administració per executar qualsevol de les mesures per fer front al COVID-19.

Entra en vigor el 12 de març - Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El present Real Decret-Llei amplia les mesures que s’ha s’havien dictat amb un paquet econòmic i social de gran magnitud, amb l’objectiu de contribuir i evitar un impacte econòmic prolongat més enllà de a crisis sanitària, donant prioritat a la protecció de les famílies, autònoms i empreses més directament afectades.

En concret, les mesures estan orientades a un triple objectiu. Primer, a reforçar la protecció dels treballadors, famílies i col·lectius vulnerables. Segon, recolzar la continuïtat en l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació laboral. Tercer, reforçar la lluita contra l’enfermetat. 

 1. Mesures per protegir a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables (Capítol I): garantir l’assistència a domicili de persones dependents; ampliar la protecció en l’àmbit energètic i subministrament d’aigua; prestació dels serveis de telecomunicacions; es reforça la protecció de treballadors autònoms; es disposa d’una moratòria en el pagament de les quotes hipotecaries dels col·lectius especialment vulnerables; mesures per afavorir la conciliació laboral, reduccions de jornada o adaptació de la jornada; prestació extraordinària pels autònoms; manteniment del servei de comunicacions electrònics per afavorir el teletreball, pel qual no es podrà suspendre cap contracte de subministrament; modificació del termini del dret de desistiment del consumidor. 
 2. Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajustament temporal de l’activitat per evitar l’acomiadament laboral (Capítol II): reforça la cobertura dels treballadors afectats per un ERTO, accés a la prestació contributiva; exoneració del pagament de la seguretat social per part de les empreses; 
 3. Mesures per garantir la liquiditat per sostenir l’activitat econòmica (Capítol III): aprovació d’avals per compte de l’Estat per empreses i autònoms; ampliar la capacitat d’endeutament net de l’ICO; facilitar el pagament de deutes tributaris, flexibilitzant els pagaments, aplaçaments i fraccionaments; impediment la resolució de contractes públics; establiment d’un règim específic de suspensió dels contractes públics; 
 4. Mesures de recolzament a la investigació sobre el COVID-19 (Capítol IV): dirigit a les administracions públiques, possibilitat d’ampliar les jornades laborals; crèdits extraordinaris del Ministeri de Ciència i Innovació; finançament de projectes d’investigació. 
 5. Mesures addicionals per subscriure convenis relacionats amb l’àmbit de la gestió d’emergència sanitària pel COVID-19 i s’interromp el deure de sol·licitar la declaració del concurs per part del deutor en estat d’insolvència que estableix la Llei Concursal 22/2003, de 9 de juliol (Capítol V).

Entra en vigor el 2 d’abril i durarà fins 1 mes després de la finalització de l’estat d’alarma, a no ser que per mitjà de decret-llei es prorrogui.  - Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Aquest RDL 11/2020, persegueix, en primer lloc, l’adopció d’un nou paquet de mesures de caràcter social dirigides a treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables. En segon lloc, posa en marxa un conjunt de mesures de diferent naturalesa amb impacte directe al reforç de l’activitat econòmica, així com actuacions encaminades a recolzar a empreses i autònoms. S’inclouen un conjunt de mesures que permeten ajustar el funcionament de l’administració a les necessitats actuals. 

 1. Recolzament a treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables (Capítol 1). A la vegada es divideix en 3 seccions.
  • Secció 1a: mesures dirigides a famílies i col·lectius vulnerables per el manteniment de la llar: mesures dirigides a fer front al lloguer de vivenda habitual; suspensió de llançaments per a persones vulnerables sense alternativa habitacional; pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de vivenda habitual; nou programa d’ajudes al lloguer; creació d’una línia d’avals de l’Estat específica a la que podran tenir accés totes aquelles llars que puguin estar en situació de vulnerabilitat; ampliació del termini de suspensió a 3 mesos per faciltar l’aplicació de la moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de vivenda habitual introduïda pel RDL 8/2020, de 17 de març; amplia la moratòria als crèdits i préstecs no hipotecaris per a persones en situació de vulnerabilitat; dret a accedir als plans de pensions; ampliació del col·lectiu de potencials perceptors del bonus social d’electricitat; garantir al continuïtat del subministrament energètic, gas i aigua durant l’estat d’alarma; creació d’un subsidi extraordinari per a treballadores de casa; subsidi excepcional per a treballadors amb contractes temporals. 
  • Secció 2a: mesures dirigides als autònoms: concessió de forma excepcional de moratòries en el pagament de les cotitzacions a la seguretat social; mesures addicionals en relació a l’article 17 del RDL 8/2020, en referència als autònoms que hagin suspès la seva activitat i tinguin dret a percebre una prestació. 
  • Secció 3a: mesures de protecció dels consumidors: mesures aplicables als contractes de compraventa de bens i de prestació de serveis, dret a resoldre el contracte; paralitzar el cobrament de les quotes en els contractes successius.
 2. Mesures per sostenir l’activitat econòmica (Capítol II): a la vegada es divideix en 2 seccions:
  • Secció 1a: recolzament a la industrialització: facilitar liquiditat a les empreses per desenvolupar els seus projectes, refinançant els préstecs; 
  • Secció 2a: flexibilització en matèria de subministraments per a PIMES i autònoms: permetre la suspensió temporal dels contracte de subministraments d’electricitat per autònoms i empreses sense penalització i ajustar la potencia contractada; ajustar la capacitat contractada de gas natural o inclusos suspendre temporalment el contracte de subministrament; suspensió del pagament de la factura d’electricitat i gas natural. 
 3. Mesures en l’àmbit del sector públic (Capítol III): mesures dirigies a la suspensió dels terminis de formulació i redempció de comptes anuals de l’exercici del 2019; mesures en matèria de finançament, aplaçament del calendari de reemborsament en préstecs concedits per Comunitats autònomes i Entitats Locals a empresaris i autònoms afectats per la crisis sanitària; ampliació de terminis en relació amb la interposició de recursos i reclamacions en determinades circumstàncies i per determinats procediments; es preveu la possibilitat de que els empleats públic, sense alterar la seva situació administrativa, puguin, voluntàriament, recolzar aquelles àrees i activitats, diferents de les del seu lloc de treball, que requereixin de reforç en matèria de personal; pròrroga dels contractes de treball de duració determinada destinats a la investigació; 

Finalment, aquest RDL 11/2020, prolonga les mesures adoptades en el RDL 8/2020. En les disposicions addicionals es reforcen algunes de les mesures adoptades en el RDL 8/2020. 

Com es relaciona aquest decret-llei amb la resta de la normativa aplicable:

 • En relació amb el Real Decret 106/2018, de 9 de març, pel que es regula el Pla Estatal de Vivenda 2018-2021, s’aplica de manera supletòria, ja que el Decret-llei preval. És a dir, tot el que no reguli el decret-llei 11/2020, es veurà regulat amb el Real Decret  106/2018.
 • En relació amb el Real Decret-llei 8/2020, el decret-llei 11/2020 el modifica, en concret, els articles 7, 8, 12, 13 i 14 del RDL 8/2020.

Aquest decret-llei 11/2020 ha entrat en vigor el 2 d’Abril i tindrà vigència fins a 1 mes després de que es declari l’estat d’alarma. El govern podrà ampliar al seva vigència mitjançant l’aprovació d’un decret-llei que ho determini. 

Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208

 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Nou paquet de mesures per reforçar, complementar i ampliar les anteriorment adoptades i se centra en el recolzament d’empreses i als treballadors. 

 • Capítol 1: Mesures per reduir les despeses operatives de PIMES i autònoms: regula un procediment per a que les parts puguin arribar a un acord per a la modulació  del pagament de les rentes dels lloguers de locals. 
 • Capítol 2: Mesures per reforçar i el finançament empresarial: concedir aplaçaments de les quotes dels préstecs concedits en el marc dels seus programes de subvencions o ajudes reemborsables, estenent així els crèdits de l’IDAE la possibilitat d’aplaçament de quotes ja aprovada en reals decrets-llei anterior. 
 • Capítol 3: Mesures fiscals: s’estableix, fins al 31 de juliol de 2020, un tipo impositiu de l’IVA de 0% aplicable a les entregues interiors, importacions o adquisicions intracomunitàries de material sanitari (especificats en l’annex) per a entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris. Pagaments fraccionats en matèria de impostos, en concret l’IS i IRPF. També es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als llibres, revistes digitals i diaris. 
 • Capítol 4: Mesures per facilitar l’ajustament de l’economia i protegir l’ocupació: mesures per flexibilitzar de forma temporal l’utilització del fons de promoció i educació de les cooperatives, s’estableix la pròrroga de determinades mesures que es van dictar en anteriors disposicions normatives. 
 • Capítol 5: Mesures de protecció als ciutadans: s’atribueix la consideració de situació legal de desocupació a aquelles persones treballadores que els seus contractes han estat extingits durant el període de proba des del 9 de març, així com els que s’hagin extingit voluntàriament des de l’ de març per tenir una oferta laboral ferma que no ha arribat a materialitzar-se com a conseqüència del COVID-19. S’amplien les contingències en les que es poden fer efectius els drets consolidats dels plans de pensions, recollides en el RDL 11/2020, de 31 de març. 

En la disposició addicional desena, s’ofereix la possibilitat de que els autònoms poden optar per una mútua col·laboradora amb la seguretat social per al gestió de determinades prestacions de SS, al temps de sol·licitar el cessament de la seva activitat. 

En la disposició addicional quinzena, s’estableix l’atorgament unilateral per part del creditor dels instruments notarials en que es formalitza l’ampliació dels terminis de la moratòria legal dels préstecs o crèdits garantits amb hipoteca, així assumint el creditor el cost dels aranzels.

Entra en vigor el 22 d’abril de 2020.

Informació important: Aquest RDL introdueix la modificació de mesures adoptades en altres RDL adoptats en matèries socials i econòmiques per pal·liar els efectes del cOVID-19. Per tant, és important accedir a la legislació consolidada dels mateixos, on ja trobareu les modificacions que s’han fet en cada un dels textos normatius. 

Text consolidat:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554


NORMATIVA AUTONÒMICA

ORDEN EMC/39/2020, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subvenciones para profesionales y microempresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19.

Text consolidat: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf

 

RESOLUCIÓN EMC/843/2020, de 13 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de subvenciones para profesionales y microempresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 502684).

En l’ordre EMC/39/2020, de 13 d’abril, s’estableixen les bases reguladores i en la Resolució EMC/843/2020, de 13 d’abril, es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Les persones o entitats beneficiaries d’aquestes subvencions son professionals autònoms i microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002)

En les bases, comentades anteriorment, trobareu els requisits, la quantia, el procediment, etc.

Text consolidat: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf

 

RESOLUCIÓN TSF/819/2020, de 7 de abril, por la que se prorroga la vigencia del reconocimiento y de los títulos de familia numerosa y monoparental expedidos por la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En aquesta resolució es regula la pròrroga dels títols de família números i monoparental expedits per la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Text consolidat: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8106/1791727.pdf

 

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

En l'àmbit dels ajuts es preveu, en l’article 15, sota determinades condicions un ajut màxim de dos mil euros els treballadors autònoms per tal de pal·liar l'efecte en l'esmentat sector de la pandèmia amb la consegüent reducció en l'activitat econòmica. La regulació d’aquesta ajuda es preveu en la Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril.

Entra en vigor el 25 de març - Text consolidat: https://portaljuridic.gencat.cat/ca?documentId=871223&action=fitxa

 

RESOLUCIÓN TSF/806/2020, de 2 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para las personas trabajadoras autónomas, persona física, para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia de la COVID-19

Es regula l’ajuda prevista en l’article 15 del DL 7/2020, de 17 de març

Text consolidat: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791422.pdf

 

DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

Aquest DL 11/2020 adopta determinades mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia.

 • Capítol 1: mesures tributàries, en relació amb el compliment de les obligacions tributàries. Amb la finalitat d'afavorir els subjectes passius per als impostos de successions i donacions, sobre begudes ensucrades, cànon sobre el rebuig de residus i cànon de la aigua, s'estableixen nous terminis de presentació i ingrés en període voluntari, i es permet que durant l'estat d'alarma les situacions que en derivin no afectin negativament les persones declarants. També s’estableixen reduccions, bonificacions i ajornament de pagaments de diferents impostos.
 • Capítol 2: s’estableixen actuacions en matèria d’infància i adolescència. Creació d’una prestació econòmica d’emergència per a l’acolliment familiar d’urgència d’infants en situació de guarda per la Generalitat derivada d’una mesura d’atenció immediata o guarda administrativa protectora.  Tenen dret a la prestació els menors de 12 anys separats del seu nucli familiar i en situació de guarda per la Generalitat per raons d’emergència sanitària, derivades de l’epidèmia de la COVID-19. També s’estableixen mesures per impulsar la cerca de famílies d’acollida per atendre les necessitats de la infància.
 • Capítol 3: mesures de caràcter patrimonial; es regula el règim jurídic de les donacions que s’efectuïn en atenció a la pandèmia a favor de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per coadjuvar al finançament de les polítiques assistencials i sanitàries derivades de la pandèmia.

Ha entrat en vigor el 7 d’abril, i serà vigent fins que acabi l’estat d’alarma, tot i que algunes mesures es poden allargar més si així s’estableix. La mesura de la prestació econòmica que poden rebre els menors de 12 anys, s’acordarà encara que ja s’hagi aixecat l’estat d’alarma.  Text consolidat: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf

 

RESOLUCIÓ TSF/881/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta resolució té per objecte establir els criteris i les mesures extraordinàries per adaptar les actuacions previstes en els programes de subvencions promogudes pel SOC en matèria de polítiques actives d’ocupació, l’execució dels quals es trobi afectada per la suspensió temporal decretada amb motiu de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

S’inclouen mesures destinades a programes que inclouen formació professional per a l’ocupació; mesures específiques de les accions de formació presencial conduents no a l’obtenció de certificats de professionalitat; mesures destinades a la formació complementaria; mesures per a programes de foment de l’ocupació; mesures per a programes de desenvolupament local; entre d’altres programes.

Text consolidat: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792354.pdf

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte