Normativa de participació municipal i ciutadana

El dret de participació de la ciutadania queda recollit al Títol IV del Reglament Orgànic Comarcal:

La Secció Primera recull els articles 84 i 85 relatius a la Participació individual.

"Article 84.        Drets de la ciutadania

El Consell Comarcal reconeix i garanteix els drets a tota la ciutadania de la comarca a participar en els assumptes públics i es compromet a informar a la població de la seva gestió mitjançant els diversos mitjans al seu abast.

En concret, el Consell Comarcal reconeix i garanteix a tota la ciutadania del Baix Llobregat:

  •  el dret fonamental de petició, manifestada per escrit en els termes previstos per la normativa de procediment administratiu vigent.
  •  el dret de dirigir-se al Consell, a través del president/a o dels òrgans col·legiats, per sol·licitar aclariments o actuacions comarcals, petició que es cursarà per escrit i que haurà de contestar-se pel Consell en un termini màxim de dos mesos.
  •  el dret a formular a qualsevol membre del Consell propostes d’accions o d’actuacions relatives a matèries de competències o interès comarcal, a fi que aquesta es trameti al Ple del Consell, en el capítol de Precs i Preguntes i es podrà, a instància del conseller o consellera afectat, trametre’s comunicació a l’interessat de la realització del prec i les mesures adoptades.
Article 85.        Registres

A banda del registre comarcal, la ciutadania de la comarca del Baix Llobregat, podrà dirigir els seus escrits i les seves instàncies al Consell Comarcal a través dels Ajuntaments integrants de la Comarca."

 

La Secció Segona, recull els articles 86 i 87 relatius a la Participació de municipis.

"Article 86. Participació d’entitats    

El Consell Comarcal garanteix el dret de participació de les entitats i associacions d’abast comarcal en matèries d’especial interès per la comarca.

Sense perjudici dels drets d’assistència als plenaris i de sol·licitud d’informació de les entitats i associacions, serà el Ple de l’entitat qui determini aquelles matèries per a les quals s’ha de convocar a les entitats comarcals i quines seran les entitats objecte de la convocatòria, que podrà prendre forma genèrica o sectorial depenent de l’especificitat de la matèria o matèries a tractar.

Article 87. Participació de municipis

A banda de la seva representativitat mitjançant el Consell d’Alcaldes, el Consell Comarcal reconeix i garanteix el dret a participar en tots els municipis que formen part de la comarca del Baix Llobregat en els assumptes d'aquesta, i reconeix en particular els instruments de participació següents:

  • el dret a la informació, en els termes que es regula en aquest Reglament en relació amb els consellers i les conselleres  comarcals
  • el dret a realitzar propostes a qualsevol òrgan unipersonal o col·legiat del Consell Comarcal, a través dels seus òrgans de govern municipals
  • el dret a rebre fotocòpia o tramesa electrònica, si així ho sol·liciten de manera expressa mitjançant acord del seu òrgan competent, de les actes de les sessions que celebrin els òrgans col·legiats de caràcter decisori del Consell Comarcal
  • el dret a rebre fotocòpia o tramesa electrònica, si així ho sol·liciten de manera expressa mitjançant acord del seu òrgan competent, de les Ordres del Dia de les sessions del Ple del Consell Comarcal."

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte