Regularització administrativa de la ciutadania desplaçada ucraïnesa

L’ESTADA DE CURTA DURADA:

Els ciutadans i les ciutadanes ucraïneses que disposin d’un passaport biomètric podran romandre en territori Schengen durant 90 dies sense la necessitat de tramitar cap visat previ al consolat espanyol (article 7 del Reial Decret 557/2011).
Per confirmar que es disposa d’un passaport biomètric, cal observar la presència del logotip que es pot veure a la imatge. Aquest passaport utilitza la biometria per autentificar la ciutadania del portador.
Respecte dels ciutadans i ciutadanes d’Ucraïna, tots i totes les que hagin expedit el seu passaport després de l’1 de gener de l’any 2015, disposen de passaport biomètric.

 

 

 

 

 

 

 

Un cop exhaurits els 90 dies, a Espanya hi ha la possibilitat de tramitar una pròrroga d’aquesta estada de curta durada (article 32 del Reial Decret 557/2011).                                                                             

Per sol·licitar aquesta pròrroga d’estada de curta durada, trobareu informació en aquest enllaç.
 

Les persones que no disposen de passaport o tenen un passaport (no-biomètric) s’han de dirigir al Consolat Ucraïnès per sol·licitar el passaport i a partir d’aquí tindran els 90 dies de permís d’estada de curta durada.

Direcció Consultat General d’Ucraïna:

Carrer de Numància, 185, Baixos 2, 08034 Barcelona

La protecció internacional es pot demanar des del primer moment de la seva arribada. En els casos de les persones desplaçades d'Ucraïna poden demanar protecció temporal, que és un procediment més ràpid per a obtenir un permís de residència i treball temporal, per un any prorrogable.

Tot seguit compartirem informació facilitada per la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya que fa referència a les Ordres PCM 169/2022 i 170/2022, ambdues publicades al BOE el 9 de març, mitjançant les quals, el Govern de l’Estat posa en marxa un procediment que ha d’autoritzar la persona interessada a obtenir la protecció temporal i els drets que se’n deriven.

LA PROTECCIÓ TEMPORAL DE PERSONES DESPLAÇADES PEL CONFLICTE D’UCRAÏNA

La sol·licitud de protecció temporal autoritza la persona interessada a romandre a territori espanyol i percebre les ajudes socials gestionades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Persones beneficiàries:

  1. Nacionals d’Ucraïna que es trobin en situació d’estada a Espanya abans del dia 24 de febrer del 2022, que, a conseqüència del conflicte no puguin tornar a Ucraïna.
  2. Nacionals de tercers països o apàtrides que residien legalment a Ucraïna amb un permís de residència legal i vàlid (permanent o temporal, de qualsevol tipus), i que no puguin tornar al seu país o regió.
  3. Nacionals d’Ucraïna que es trobaven en situació irregular a Espanya abans del 24 de febrer i que a conseqüència del conflicte, no puguin retornar a Ucraïna.
  4. Membres de les famílies dels nacionals i residents legals a Ucraïna (apartats 1 i 2):

                 a. Cònjuge o parella de fet.
                 b. Fills/es menors solters/es o del cònjuge.
                 c. Altres familiars propers que formaven part de la unitat familiar de la persona sol·licitant en el moment del desplaçament massiu i que depenguin totalment o principalment d’aquests.

Inici del procediment:

La persona interessada podrà iniciar el procediment davant dels funcionaris de la Direcció General de la Policia, en els centres d’acollida, recepció i derivació del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions o en el seu cas, davant de les comissaries de Policia Nacional que es determinin.
En aquest moment caldrà presentar tota la documentació acreditativa de la pertinença al col·lectiu d’aplicació del règim de protecció temporal.
En el cas dels/de les menors de 18 anys acompanyats/des per un adult, la sol·licitud serà presentada per la persona responsable d’aquests.
En el moment de presentar la sol·licitud, es prendran les empremtes de les persones sol·licitants i se’ls expedirà un resguard amb el número de NIE assignat.

Tramitació i resolució:

Les sol·licituds de protecció temporal seran tramitades pel procediment d’urgència i es dictarà en un màxim de 24 hores des de la sol·licitud. Es demanarà la col·laboració de la persona interessada, amb una possible entrevista personal en el cas que sigui necessari per esclarir tots els aspectes de la sol·licitud.
La resolució per la qual es concedeixi la protecció temporal inclourà una autorització de residència i treball en els termes de la normativa aplicable (18 anys pel compte propi i 16 anys pel compte d’altri). Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, essent susceptible de recurs de reposició potestatiu i de recurs judicial contenciós administratiu.

Per tramitar la sol·licitud de protecció temporal també pots adreçar-te al Comitè d’Acollida a les Persones Refugiades.

Per demanar cita:

    Truca al telèfon 900 500 912 (també es fa atenció en ucraïnès).
    Escriu al formulari d'Immigració i refugi.

Renovacions:

La protecció temporal i els drets que se’n deriven s’entendran renovats automàticament per un any més si l’òrgan competent per declarar la protecció temporal encara no la dona per finalitzada.
Excepcionalment, es podrà prorrogar per un tercer any en cas de persistir els motius que van donar lloc a l’adopció de la protecció temporal previ acord del Consell de Ministres.

Revocació:

En els següents casos podrà ser revocada la protecció temporal concedida:

  • Incompliment dels requisits establerts per a ser beneficiari de la protecció temporal.
  • Concurrència sobrevinguda d’alguna de les causes de denegació (comissió de delictes comuns greus o contra la pau, crims de guerra o contra la humanitat, culpabilitat d’actes contraris a les finalitats i als principis de l’ONU o existència de raons fonamentades de seguretat nacional o ordre públic).

Finalització:

El Ministeri d’Interior acordarà el cessament de la protecció temporal en cas de resolució del conflicte que va motivar la seva adopció i existeixin condicions favorables al retorn.

 

PADRÓ MUNICIPAL:

Les persones ucraïneses, com la resta de la ciutadania del municipi, té el dret i l’obligació a estar empadronades a les oficines d’atenció ciutadana del municipi on viuen, en cas de no disposar d’un habitatge fix, se’ls ha d’empadronar amb direcció sense domicili fix.
Recordar que aquesta gestió és imprescindible per garantir el dret d’accés a tots els serveis municipals, entre d’altres.
En el cas que falti un o els dos progenitors les darreres instruccions de l’INE preveuen en casos excepcionals poder empadronar utilitzant la declaració responsable que està a l’Annex u (es facilitarà des del mateix OAC). Cal exposar els motius pels quals és un cas excepcional (en aquest cas és senzill). L’Ajuntament no hauria de tenir problema per empadronar-lo amb aquesta declaració signada. Recordar sobretot que, en cas que no hi hagi progenitors s’ha de comunicar a la DGAIA.

Accés a l’acreditació al sistema sanitari català, per a persones sol·licitants o amb reconeixement de protecció temporal afectades pel conflicte a Ucraïna.

Infografia amb informació útil i consells a tenir en compte en relació amb les persones refugiades que arriben procedents del conflicte a Ucraïna, elaborada per l'ACM i l'FMC.

Més informació

Activació de la Directiva 2001/55/CE

La protecció temporal de persones desplaçades pel conflicte d'Ucraïna. Secretaria d'Igualtats. Generalitat de Catalunya. 10 de març de 2022.

El Gobierno pone en marcha un sistema ágil y sencillo para que los desplazados de Ucrania puedan acceder a la protección temporal. Nota de prensa. Ministerio del Interior. 9 de marzo de 2022.

Nota informativa 04/03/2022 sobre la acogida de personas que huyen de la guerra de Ucrania o que no pueden regresar a este país a causa de ella. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

 

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte