20.883 empreses i 340.905 llocs de treball registrats en el 2T de 2023

Nota estructura productiva

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat publica l’anàlisi dels components de l’estructura productiva corresponents al segon trimestre de 2023. Aquest és una anàlisi que es concentra tant, en l’anàlisi general dels diferents components de l’estructura productiva (empreses, llocs de treball assalariats i llocs de treball en règim autònom) com en l’anàlisi segons activitats econòmiques.

 

Durant el segon trimestre del 2023 el treball assalariat manté un fort ritme de creixement (+11.6%). Per altra banda, tant el nombre d’empreses com el treball autònom segueixen minvant tant respecte l’any passat (-0,6%) i (-0,5%) com respecte abans de la pandèmia (2019) amb una variació del -7,0% i del -3,6% respectivament.

 

La tendència de destrucció del teixit empresarial i del treball per compte propi que s’està donant al Baix Llobregat divergeix de la resta de l’entorn metropolità i del conjunt de Catalunya, on el nombre d’empreses i autònoms tendeix a augmentar molt lleugerament. Tanmateix, el creixement dels llocs de treball assalariats és menor a la comarca que a l’ATM i Catalunya.

 

La lenta tendència a la recuperació del teixit empresarial que s’havia donat entre 2016 i 2019 sembla haver-se trencat amb l’arribada de la covid-19. Tot i la recuperació parcial del nombre d’empreses durant 2021 (+2,7%) i 2022 (+0,3%), la variació entre el segon trimestre del 2022 i del 2023 torna a ser negativa amb 124 empreses menys (-0,6%). Així, la comarca es troba clarament per sota del nombre d’empreses amb que comptava el 2019 (-1.573, -7,0%) i el 2008 (-3.053, -12,8%). La destrucció del teixit empresarial persisteix a la comarca mentre que a la resta d’àmbits territorials la variació canvia de signe i és lleugerament positiva tot i que amb creixements inferiors a l’1%.

 

Les activitats relacionades amb el comerç i la restauració concentren una de cada tres empreses de la comarca (33,1% del total). Mentre que el comerç al detall i els serveis de menjar i begudes disminueixen respecte 2022 (-3,7% i -2% respectivament), comerç a l’engròs augmenta molt lleugerament (+0,6%). Respecte el 2022, les activitats on més ha crescut el nombre d’empreses han estat les de construcció d’immobles i transport terrestre, mentre que  comerç al detall, el serveis de menjar i begudes i la fabricació de productes mecànics són les que registren més pèrdues.

 

La variació anual dels llocs de treball en règim general al Baix Llobregat l’any 2023 va ser positiva (+3,0%, +8.470 assalariats més), sent aquesta inferior a la variació interanual dels anys 2022 (+4,4%, +12.015) i 2021 (+5,9%, 15.230) després de la davallada de l’any 2020      (-2,1%, -5.374 assalariats) amb l’impacte de la covid-19. El Baix Llobregat destaca pel seu creixement continuat en afiliacions al RGSS, sobretot respecte 2008, 2019 i 2020. Precisament en aquest període el creixement és superior a la resta d’àmbits territorials de referència (AMB, ATM i Catalunya).

 

El fort creixement que han experimentat les grans empreses localitzades a la comarca entre el 2008 i el 2022, juntament amb la pèrdua de llocs de treball a les PiMES ha fet que les empreses de més de 250 treballadors passessin de concentrar el 20,0% dels llocs de treball al 2008, a representar el 32,2% actualment. Les PiMES, en canvi, han passat del 52,3% al 40,4%. A major grandària, major creixement de l’ocupació. Des de la crisi del 2008, els llocs de treball assalariats a les grans empreses (més de 250 treballadors/es) han crescut un 90,4% i a les empreses mitjanes (entre 51 i 250 treballadors/es) un 16,6%. Aquests creixements tan accentuats contrasten amb la pèrdua de pes de les empreses més petites (menys de 50 treballadors/es), les quals han perdut el 8,8% dels llocs de treball amb els que comptaven al 2008.

 

Durant aquest segon trimestre de 2023 és remarcable com de les 10 activitats que més persones assalariades ocupen a la comarca, només activitats especialitzades de la construcció ha registrat una variació anual negativa respecte 2008 (-24,1%) però aquesta canvia de signe respecte l’any 2022 (+0,7%). Serveis a edificis i activitats de jardineria, serveis de menjar i begudes i activitats de les seus centrals - activitats de consultoria de gestió empresarial han registrat creixements anuals de l’13,1%, 5,4%, i 64,8% respectivament. Per altra banda, les activitats que han perdut més persones assalariades han estat emmagatzematge i activitats afins al transport (-3,1%, -440 persones) i venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (-6,0%, -290 persones).

 

 

Quan es posen en relació els llocs de treball a la comarca i la població ocupada que resideix al Baix Llobregat (però que pot treballar a qualsevol altre lloc) s’observa un “dèficit” de llocs de treball que comporta la dependència dels mercats laborals d’altres comarques, ja que hi ha un 10,6% més de població ocupada que viu a la comarca que llocs de treball que s’hi localitzen.

 

Una vegada més, el treball autònom manté una dinàmica negativa al Baix Llobregat i aquesta és superior a la restà de l’àmbit metropolità i a la del conjunt de Catalunya. Aquesta dinàmica no és recent, si no que es reprodueix per a tots els anys analitzats. Després de l’estabilització experimentada durant el 2022 (+0,0%), les afiliacions per compte propi decauen amb la pèrdua de 260 autònoms (-0,5%) pel que es torna a destruir ocupació. La variació respecte 2008 és del -12,0% i ha suposat un descens de 6.648 llocs de treball autònoms. Aquesta caiguda contrasta amb les variacions molt més moderades de Catalunya (-6,0%) i de l’Àmbit Territorial Metropolità (-6,6%) i, especialment, amb el creixement a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on la variació respecte 2008 ha estat del +2,6%.

 

El 49,2% del treball autònom es concentra al comerç al detall, el transport, les activitats especialitzades de la construcció i la restauració, totes elles amb variacions negatives durant tots els períodes analitzats a excepció de serveis de menjar i begudes que ha experimentat un creixement del 0,9% respecte l’any anterior i del 2,4% respecte 2021 i 2020. Durant aquest  trimestre les activitats on més ha crescut el treball per compte propi han estat activitats de serveis personals, la construcció d’immobles i activitats sanitàries (+2,6%, +3,5% i 2,8% respectivament). Les baixes d’afiliació autònoma destaquen en les activitats de comerç al detall i transport terrestre on el balanç anual és negatiu (-4,1% i -1,8% respectivament).

 

EMPRESES

ASSALARIATS
AUTÒNOMS

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte