Condicions d'ús Parc Torreblanca

1.- Aquestes condicions són d’aplicació a les sol·licituds presentades per entitats públiques o sense ànim de lucre per a activitats de tipus associatiu o participatiu, ja siguin de caire lúdic, cívic o cultural. Les sol·licituds presentades per empreses privades o, en general, aquelles que tinguin intencions lucratives estaran a allò previst en l’Ordenança de preus públics del Parc Torreblanca.

2.- Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General del Consell Comarcal mínim 15 dies abans de la celebració de l’acte, per correu electrònic, fax, servei de correus o personalment

3.- S'entén que l'autorització que es concedeix ho és per a la utilització, limitada en el temps, en l'espai i en l'ús, d'un sector d'un parc que bàsicament està destinat a un emprament públic i comunitari. Per aquesta raó, el sol·licitant no tindrà cap dret a tancar o clausurar una zona per a un ús privatiu, ni impedir l'acostament o barrar el pas a cap persona que utilitzi el parc de manera normal. D'altra banda, l'organitzador haurà de respectar en tots els seus extrems les concessions administratives dels serveis que es donen al parc.

4.- Aquesta autorització no comporta que cap mena de treball hagi de ser realitzat pel personal de manteniment del parc. En qualsevol cas serà l'entitat o la persona orga­nitzadora qui haurà de realitzar tots els treballs que facin al cas. Aquests treballs preparatius que s’hagin de fer per la realització de l’activitat hauran de constar prèviament de forma concreta i clara en la sol.licitud.

De tota manera, no es farà cap d'aquests treballs de preparació sense prèviament haver-se posat en contacte amb l'encarregat del parc, el qual donarà les indicacions oportunes, informarà sobre les condicions tècniques, exposarà les limitacions que facin al cas i supervisarà tots els treballs de preparació, funcionament i desmante­llament de les instal·lacions auxiliars.

5.- Els treballs de muntatge es faran el dia anterior i els de desmuntatge el dia posterior a l'acte. L'entrada de vehicles per a dur o recollir mate­rial es farà sota la supervisió del personal de manteni­ment o de vigilància del parc, i en cap cas es permetrà una circulació lliure de vehicles.

Si aquestes feines poden fer-se el mateix dia de l'acte, no hi haurà inconvenient, però en cap cas s’autoritzarà l'entrada de vehicles per a dipositar o retirar materials al cap d'una hora abans de l'inici de l'acte o fins una hora després de l’acabament. En qualsevol cas, les activitats han de coincidir dins l’horari d’obertura del Parc.

6.- L'organitzador haurà de fer-se càrrec de la vigilància de tot el que s’hagi instal·lat o ubicat al parc per ell mateix, abans, durant i després de l'acte.

7.- Les deixalles que es produeixin a l'acte hauran de ser recollides per la organització i dipositades ens els contenidors d’escombreries situats a cada una de les entrades del parc. En el cas que, per les característi­ques o la quantitat de deixalles, sigui impossible dipo­sitar-les a l'interior dels contenidors convencionals, la organització es farà càrrec de la recollida per altres mitjans, dels quals n’informarà a l'encarregat del parc que haurà de donar el seu vist-i-plau.

8.- El Parc Torreblanca disposa d'unes instal·lacions fixes en bon estat i legalitzades. Les instal·lacions de caràcter temporal que realitzi el sol·licitant hauran de ser fetes per un tècnic competent en la matèria el qual serà el responsable únic del seu funcionament i de qualsevol aspecte relacionat amb la seguretat de les persones usuàries del parc.

9.- La autorització només podrà ser efectiva quan la persona o l'entitat sol·licitant, alternativament, aporti, o aval de l’Ajuntament on es trobi la seva seu, o en el seu defecte hagi efectuat el dipòsit al Consell Comarcal d'una fiança de 300,00 €, en qualsevol de les formes previstes per la Llei de Procediment Administratiu, la qual garantirà:

a) el bon ús que es faci de l'espai públic, d'acord amb el que hagi estat acordat i autoritzat, i

b) la completa recollida del material o les instal·lacions utilitzades i la perfecta neteja final de l'espai usat.

Cas de no produir-se la primera condició, el Consell Comarcal podrà acordar la incautació de la fiança.

Cas de no produir-se la segona condició, els treballs seran realitzats pel personal de manteniment del parc amb càrrec a la fiança dipositada, de la que, en tot cas, es retornarà el sobrant.

10.- L'esdeveniment de qualsevol de les circumstàncies indicades anteriorment donarà peu a un expedient que definirà la possibilitat de denegar una autorització en una propera ocasió. En cas de que el Parc pateixi danys causats per negligència de l’organització o els assistents a l’acte, el Consell Comarcal es reserva la possibilitat d’emprendre les accions que consideri oportunes, fins i tot de tipus legal, per al resarciment dels mateixos.

11.- La concessió de la present autorització no substitueix cap altre autorització administrativa que pugui ser de competència munici­pal o d'altres organismes oficials.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte