Ordenança fiscal de preus públics. Parc Torreblanca.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L’ÚS I OCUPACIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DEL PARC TORREBLANCA I LA CAPTACIÓ D’IMATGES

Article 1. Objecte

De conformitat amb el que es preveu amb l’article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el Consell Comarcal del Baix Llobregat estableix el preu públic per a l’ús i ocupació dels espais dels terrenys del Parc Torreblanca, propietat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, així com per la a la captació d’imatges al mateix.

En quant que parc públic, la visita és gratuïta, subjecta a la normativa d’horaris aprovada. En relació a l’ocupació de terrenys per execució d’activitats econòmiques i productives, s’entén el servei de bar com a una ocupació única. Es a dir, els possible sol.licitants hauran d’assumir obligatòriament l’explotació conjunta d’ambdós espais destinats a bar existents al recinte del Parc.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les persones físiques o jurídiques que utilitzin els diferents espais del recinte de manera privativa i/o captin imatges amb finalitats comercials o potencialment comercials , en tot cas prèvia autorització del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

També es contempla la possibilitat d’instal.lació, amb estructures fixes, de tanques o rètols publicitaris visibles des de carreteres, camins i altres vies públiques, o en murs, edificis o altres instal.lacions del Parc.

En el cas de les ocupacions, que no poden implicar transformacions de la propietat comarcal, estaran subjectes a la corresponent llicència a que fa referència l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels ens locals i l’article 2202.4 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Article 3. Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda
en l’annex, per a cada un dels diferents usos o activitats.


Article 4. Fet imposable

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment en
què es realitzi qualsevol dels usos o activitats especificats a l’article segon.

2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de l’autorització per part del Consell Comarcal de l’activitat o ús. Es formalitzarà un protocol específic en el qual es faran constar les dades de l’interessat, l’objecte, la finalitat, l’import del preu públic a abonar, les condicions que s’estableixen (inclosa la fiança a dipositar, si s’escau), la responsabilitat per possibles danys, els costos suplementaris que comporti l’activitat, la forma de dirimir possibles divergències, així com tot allò que en cada cas el Consell Comarcal consideri convenient fer constar.

3. En aquest Protocol s’especificarà també l’espai o espais concrets dels diversos que disposa el Parc (pineda, llac, zona del laberint, etc.) per als que es concedeix l’autorització. El desenvolupament de l’activitat haurà d’acotar-se a aquest espais.

4. L’ús autoritzat no implicarà en cap cas l’accés amb vehicles dins el recinte del Parc. S’hauran d’utilitzar els aparcaments exteriors existents a cadascuna de les diferents entrades del recinte. En cas de que el tipus d’activitat sol.licitat tingui com a requeriment imprescindible l’accés de vehicles al Parc, únicament per a la seva preparació, s’haurà de fer constar de manera raonada en la sol.licitud i s’haurà de regular en l’autorització i protocol corresponent.

5. L’autorització d’activitats no suposarà en cap cas -excepte decisió expressa del Consell Comarcal en l’autorització- el tancament del Parc al públic en general, de forma que romandrà obert als altres usuaris i visitants.

Article 5. Exempcions de pagament

El Consell Comarcal podrà eximir del pagament o efectuar descomptes, prèvia sol•licitud, en referència a la captació d’imatges i l’ús dels espais del Parc en el cas d’usos acadèmics, culturals, esportius i socials per part d’entitats sense finalitat de lucre i administracions públiques. Aquesta exempció es resoldrà en el moment de l’autorització, la necessitat de la qual no queda eximida.

Està exempte del pagament la captació d’imatges la finalitat de les quals comporti la difusió no lucrativa del patrimoni ambiental del Parc. S’inclouen en aquest apartat les imatges destinades a mitjans d’informació escrits o audiovisuals de caràcter general.

L’exempció de pagament del preu públic no exclou necessàriament el pagament del preu públic previst per ocupació en exclusiva d’espai dins l’horari de visites o la captació d’imatges fora d’aquest horari.

Article 6. Formes de pagament

El pagament s’efectuarà d’acord amb les condicions que es fixin en el document o documents que es lliurin a l’efecte a l’interessat en el moment d’atorgament de l’autorització d’ocupació de l’immoble o d’inici de l’activitat o instal•lació sol•licitada.

S’admetran com a mitjans de pagament, entre d’altres, els següents:

- el pagament en metàl•lic o en xec bancari garantit efectuat a la Tresoreria del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
- el pagament mitjançant transferència bancària al compte corrent de titularitat del Consell Comarcal del Baix Llobregat que s’especifiqui en la liquidació de la taxa;


Article 7. Periode impositiu i calendari de pagaments

El període impositiu coincidirà en tot cas amb la durada de l’activitat, instal•lació o ocupació, segons quedi determinat en la resolució d’atorgament de la corresponent autorització.

Quan l’activitat, instal•lació o ocupació tingui una durada inferior a tres mesos, el pagament de la totalitat de la quantia corresponent a la taxa s’efectuarà abans de l’inici del fet imposable.

Quan tingui una durada superior a tres mesos, el pagament s’efectuarà, per qualsevol dels mitjans previstos en l’article anterior, per períodes trimestrals, havent d’efectuar-se els corresponents abonaments dels imports durant els primers cinc dies d’inici de cadascun dels trimestres.

Quan la instal•lació, activitat o ocupació no s’efectués, o quan la mateixa finalitzi abans del període previst, en tot cas per causes alienes a l’interessat, es procedirà a retornar l’import de la taxa satisfet que correspongui als períodes d’inactivitat que excedeixin dels mesos sencers o trimestres sencers, segons el cas.

El pagament en període voluntari es realitzarà en el termini màxim de cinc dies naturals des de la data que es fixi com a data de meritació del preu corresponent a cada període. Si l’interessat no efectués el pagament en període voluntari, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà procedir a la reclamació de la taxa per via executiva, amb aplicació dels recàrrecs i interessos i seguint el procediment regulat a l’efecte al Reglament General de Recaptació.


Article 8. Obligació de reposició i reparació de danys

Per al cas de les activitats descrites, els imports assenyalats no comprenen les despeses complementàries que es puguin generar per vigilància, assistència tècnica, neteja o altres, especialment quan hi concorri la nocturnitat dels actes o treballs, les quals aniran a càrrec del sol•licitant, segons detall que els serà presentat en el protocol corresponent.

Els executants seran responsables del cost de reposició de mobiliari urbà o qualsevol bé públic que resulti afectat indegudament per l’exercici de l’activitat autoritzada, responsabilitat que quedarà garantida per la corresponent fiança dipositada.

El beneficiari de la llicència o autorització per a la realització d’activitats, ocupació o col•locació d’instal•lacions en terrenys del Parc respondrà del correcte estat dels immobles comarcals un cop finalitzada l’ocupació, que hauran de quedar en el mateix estat en que es trobaven en el moment d’inici de l’activitat, essent al seu càrrec les despeses corresponents a la reconstrucció o reparació dels mateixos.

Si els danys o deteriorament dels immobles comarcals esdevinguessin irreparables, el Consell Comarcal del Baix Llobregat tindrà dret a ser indemnitzat pel beneficiari de l’autorització d’utilització del domini públic comarcal. La quantia de la indemnització a percebre pel Consell Comarcal serà la corresponent al valor els béns destruïts o a l’import del deteriorament dels béns danyats, segons es regula a l’article 24.5 de la Llei d’Hisendes Locals. Aquest precepte prohibeix, així mateix, la condonació parcial o total d’aquestes indemnitzacions.


Article 9. Denegació d’autoritzacions

L’existència d’un preu públic no exclou que el Consell Comarcal pugui denegar peticions de captació d’imatges o d’ús de l’espai per raons de manca d’idoneïtat de la petició respecte del lloc, riscos que es puguin derivar, impossibilitat de disposar dels serveis necessaris, alteracions en el funcionament de les visites, presumpció de comportaments irresponsables o altres raons fonamentades en la denegació.

Article 10. Responsabilitat

El Consell Comarcal del Baix Llobregat es reserva la possibilitat de perseguir per qualsevol via de dret les activitats no autoritzades o l’incompliment de les mateixes, tant per dirimir possibles responsabilitats com pel rescabalament de danys causats.

Disposició final. Entrada en vigor.

La present Ordenança modificada, que va ser aprovada provisionalment pel Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat en sessió de 26 de febrer de 2007, entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del text íntegre e la mateixa, un cop aprovada definitivament, i es mantindrà en vigor fins la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX DE TARIFES

El Ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Llobregat, celebrat el dia 20 de febrer de 2012, va aprovar inicialment l’actualització de l'Ordenança de preus públics per a l’ús i ocupació dels diferents espais del Parc Torreblanca i la captació d’imatges, així com el llistat dels preus públics de l’esmentada ordenança. Transcorregut el termini d’exposició pública sense que hagi estat presentada cap reclamació, en virtut del que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, l’esmentat acord ha esdevingut definitiu; entrant en vigor l'esmentada actualització l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que es va efectuar el dia 25 d'abril de 2012 (CVE-Núm. de registre 022012008855).

PREUS PÚBLICS PER LA CAPTACIÓ D’IMATGES O ÚS DELS DIFERENTS ESPAIS DEL PARC TORREBLANCA:

Activitat    Preu revisat
1.- Captació d'imatges dins del recinte    
1.1.- Fotografies a mà alçada amb o sense flash i sense focus    Lliure
1.2.- Fotografies amb trípode i/o focus per a ús particular    3,39 €/hora
1.3.- Fotografies amb trípode i/o focus per a la seva publicació    79,10 €/sessió
1.4.- Fotografies amb trípode i/o focus per a ús publicitari determinat    226,00 €/sessió
1.5.- Enregistrament de vídeo o filmacions mà alçada i sense focus    Lliure
1.6.- Enregistrament de vídeo o filmacions amb trípode i/o focus per a ús particular    11,30 €
1.7.- Enregistrament de vídeo o filmacions amb trípode i/o focus per a usos no particulars i no publicitaris    90,40 €/sessió
1.8.- Enregistrament de vídeo o filmacions amb trípode i/o focus per a ús publicitari determinat    339,00 €/sessió
1.9.- Suplement a aplicar en el cas d'enregistraments de vídeo o filmacions que comportin l'obertura extraordinària del recinte o el tancament d'espais als visitants    226,00 €/hora
1.10.- Enregistrament o filmació emprant equips complexos com ara vies, grua, més de quatre focus, figurants, etc.    1130,00 €/sessió
1.11.- Altres tipus d'enregistraments    A convenir
     
2.- Ús dels espais del Parc    
2.1.- Representacions o actes diversos en horari de visites    226,00 €/sessió
2.2.- Representacions o actes diversos fora de l'horari de visites    452,00 €/sessió
2.3.- ídem anterior amb pagament d'entrada    Increment amb el 10%
2.4.- Presentacions, recepcions o actes assimilables en algun espai del Parc, amb muntatge de carpes o similars    678,00 €/sessió
2.5.- Acotació d'espai per activitats esportives o lúdiques multitudinàries    113,00 €/sessió
2.6.- Acotació d'espai per activitats escolars    Lliure
2.7.- Altres tipus d'actes    A convenir
2.8.- Ocupació de terrenys per execució d'altres activitats econòmiques o productives diferents a la captació d'imatges    2,26 €/m2/mes o fracció
2.9.- Ocupació per l'explotació del servei de bar de les instal•lacions i espais existents a l'efecte    1000,00 €/trimestre
2.10.- Instal·lació de cartells o tanques publicitàries, per m2 de les mesures del suport    22,60 €/m2/trimestre o fracció

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte