Les dones en el mercat de treball. Feminització de les ocupacions i impacte de la reforma laboral.

El sector serveis és el més feminitzat i ho és més al Baix Llobregat.

L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat publiquen l’informe “Les dones en el mercat de treball”, que recull les darreres dades disponibles sobre la situació de les dones en el mercat de treball al Baix Llobregat, així com d’altres àmbits directament relacionats, com la formació, els usos del temps o les pensions.

Les dades d’aquest informe corresponen majoritàriament a l’any 2022, un any caracteritzat pels canvis legislatius en la contractació i on gràcies a les noves dades disponibles podem aprofundir en les desigualtats al mercat laboral des d’una perspectiva de gènere.

L’informe s’estructura en 5 grans àmbits temàtics:

1. Accés al mercat de treball. La formació.

El nivell formatiu és una de les variables que explica la situació de les dones al mercat de treball.

Una major presència de dones en estudis superiors no es tradueix en millors ocupacions, les diferències per gènere es donen principalment en els extrems del nivell formatiu.

El percentatge de dones matriculades en famílies professionals vinculades a la indústria 4.0, sectors amb un major nivell de qualitat en el treball, és només del 5,6%.

 

2. Principals indicadors de la població en edat de treballar.

Població activa, població ocupada, població emprenedora, rotació laboral, etc., a tots els indicadors s’observen desigualtats per raó de gènere.

Mentre el treballador per compte propi és home, la jornada a temps parcial és de la dona.

Respecte el 2021 disminueix la població assalariada de contracte temporal en les dones (-3,5) i en els homes (-3,2). Tot i això, la rotació laboral afecta més a les dones. Les dones presenten proporcions superiors en les treballadores que registren 5 o més contractes l’any.

Només el 36% dels empresaris i cooperativistes de Catalunya són dones. Respecte al 2021 creix el pes de les dones entre la població emprenedora i l’Índex TEA registra un augment significatiu entre les dones joves (d’entre 18 i 34 anys) arribant al 6,4%.

 

3. Usos del temps i cura.

Existeix una càrrega desigual en la distribució del treball domèstic i de cures, les dones hi dediquen gairebé 10 hores setmanals més que els homes.

L’evolució temporal de l’Índex d’Igualtat de Gènere mostra que les diferencies de gènere persisteixen i no s’observen millores significatives en el període recent.

Els treballs de cura continuen sent cosa de dones.

 

4. Salaris, prestacions i pobresa.

La desigualtat salarial és una característica transversal que afecta a tots els sectors, edats i ocupacions. L’any 2020, les dones tenien una mitjana salarial de 24.097 euros, 5.907 euros inferior al dels homes. És a dir un 19,7% de bretxa salarial en favor dels homes.

Tot i que respecte de l’any anterior disminueix la bretxa salarial mitjana (-0,9), destaquem el creixement (+4 pp) de la bretxa entre els menors de 25 anys i entre les ocupacions més feminitzades (venda, restauració i ocupacions administratives) on s’amplia en dos punts.

La major vulnerabilitat de les dones en el mercat de treball (tant en la seva massa salarial com en la seva trajectòria laboral) provoca una bretxa encara més gran en les pensions. La cobertura de les prestacions per desocupació és major entre homes (74%) que entre dones (64%). Augmenta el diferencial de les prestacions per desocupació entre homes i dones.

La pobresa té nom de dona. Tots els indicadors de pobresa mostren una situació més desfavorable de les dones que dels homes. A més a més, destaca com la taxa de pobresa de les dones és major entre les de més de 64 anys.

 

5. El mercat de treball segons demanda

Al Baix Llobregat hi ha 176.632 dones afiliades, un 8,4% menys del total d’homes afiliats. Es registra un augment generalitzat de les persones afiliades i el diferencial home/dona disminueix lleugerament respecte a l’any anterior.

L’atur registrat del Baix Llobregat continua tenint nom de dona. Augmenta l’atur de llarga durada: un 34,6% de les dones aturades i un 27,1% dels homes aturats porten més de dos anys en aquesta situació.

La reforma laboral ha tingut un impacte directe en la reducció de la temporalitat contractual. Es registra la menor taxa de temporalitat femenina de la sèrie (65,5%). El creixement de la contractació indefinida ha estat generalitzada i en les dones ha estat superior molt probablement pel tipus de sector en què estan ocupades.

Precisament l’índex de feminització ens mostra quins sectors estan més o menys feminitzats. Al Baix Llobregat hi ha dos sectors feminitzats: serveis a la ciutadania (238,1%) i serveis al consumidor (108,2%). A més a més, l’índex en aquests sectors és superior al Baix Llobregat que en la resta d’àmbits territorials (l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Catalunya). Per altra banda, podem observar com hi ha sectors altament masculinitzats, com és el cas de la construcció (14%) i l’agricultura (38%) on el diferencial per sexe arriba al 86% i 62% respectivament.

 

Loading...

Loading...

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte