Actuem davant el maltractament

 

S’entén com a maltractament “tota acció o omissió que generi un dany, intencionat o no; que es produeixi en el medi familiar, comunitari o institucional, que vulneri o faci perillar la integritat física o psíquica, el principi d’autonomia o la resta dels drets fonamentals de l’individu, i que es pugui constatar de manera objectiva o percebre de manera subjectiva independentment de la intencionalitat o no de l’entorn en què es produeixi”. [Declaració d’Almeria, 1995]

“Acció única o repetida, o la manca de resposta adequada, que es produeix en qualsevol relació en què hi hagi una expectativa de confiança i que provoca danys o angoixa a una persona gran”. [Declaració de Toronto 2012]

El maltractament a les persones grans i persones en situació de fragilitat es pot presentar en diferents categories:

Circuit d’intervenció del SEAP

Un cop el servei derivant realitza la demanda al Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones (SEAP) es porta a terme la derivació del cas a través del Full de derivació recollint les dades socials i familiars, i canalitzant la demanda i la problemàtica global a nivell familiar.

Efectuada la recollida d’informació i dels fets concrets, s’inicia la fase de valoració. Això, implica un coneixement integral de la situació de la persona gran o persona en situació de fragilitat, a nivell físic, cognitiu, emocional, social, de salut i familiar. Es fa l’anàlisi multidisciplinari, activant-se els tres perfils professionals del SEAP i es tenen en compte els recursos de la zona perquè es pugui donar la millor sortida a la situació plantejada.

Davant d’una situació de maltractament, la valoració te en compte el diagnòstic, el grau de risc, la gravetat i la seguretat al mateix temps que inclou un pronòstic de la situació del/ de la causant de la situació de maltractament.

La fase de valoració inclou:

  • L’estat de la persona gran o persona en situació de fragilitat que rep la situació de no bon tracte o maltractament.
  • Avaluació de la capacitat de decidir de la persona que rep el no bon tracte o maltractament.
  • Avaluació de l’entorn relacional més proper.
  • Valoració del grau d’acceptació de la situació per part de la persona gran o persona en situació de fragilitat i de la/es persona/es causant/s del maltractament.
  • Coordinació amb serveis/recursos implicats i d’altres sistemes com Salut, Justícia i Seguretat.

Seguidament, es realitza la fase d’intervenció, que te per finalitat protegir, atendre i resoldre la situació detectada de no bon tracte i/o maltractament cap a la persona gran o persona amb situació de fragilitat.

Aquesta intervenció es concreta en un Pla de Treball, compartit entre els diferents serveis i professionals que intervenen, tenint en compte:

  • La gravetat de la situació.
  • La capacitat de decidir de la persona afectada.
  • L’acceptació o no del pla de treball per part de la persona gran o persona en situació de fragilitat.

L’execució del pla de treball te en compte la coordinació i el treball en xarxa entre els professionals i serveis del territori que intervenen, així com, l’activació de recursos i mesures de protecció.

Durant tota la fase d’intervenció també es te en compte el causant o la causant del no bon tracte o maltractament amb la finalitat d’evitar que l’actuació sigui repetitiva.

I, finalment, la fase de seguiment te per objectiu realitzar les modificacions i actualitzacions necessàries en el Pla de Treball i efectuar les baixes o derivacions a altres serveis que es produeixin.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte