Servei de Transport Adaptat

Conseller responsable: Jose Antonio Monteagudo Urgel

Tècnica responsable: Montserrat Torroella Torroella

Adreça electrònica:  transportadaptat@elbaixllobregat.cat
Telèfon de contacte: 93 685 24 00
Adreça: Parc Torreblanca N-340 Pk-1249. 08980 Sant Feliu de Llobregat

Servei de Transport Adaptat i/o Assistit de la comarca del Baix Llobregat

El Servei de Transport Adaptat, és un servei adreçat a persones amb discapacitat o dependència, per a possibilitar el seu accés a serveis socials especialitzats públics o concertats, per tal de garantir la seva integració, la inclusió social i la igualtat d'oportunitats.

Aquest tipus de servei no es podrà utilitzar com a transport amb finalitat sanitària ni escolar, per estar coberts per altres serveis públics.

Aquest servei de transport adaptat té dues modalitats diferenciades:
•    Transport adaptat fix (TAF)
•    Transport adaptat a la demanda (TAD)

La regulació del servei queda recollit en el Reglament del Servei de Transport Adaptat de la Comarca del Baix Llobregat.

Com accedir al servei?

El mecanisme a seguir per a la persona que vulgui ser usuària del servei de transport adaptat (fix o a la demanda), serà cursar la seva sol·licitud mitjançant, els Serveis Socials (o serveis específics) del seu municipi de residència, i seran aquests els encarregats d’informar de les condicions del servei, i de verificar i custodiar la documentació exigida a tal efecte. Com a conseqüència, l’interlocutor directe per a qualsevol consulta, dubte, incidència..., serà sempre l’ajuntament on s’ha cursat la sol·licitud.

Característiques, Requisits i Funcionament del Servei

Aquesta modalitat de servei de transport adaptat atendrà a un tipus de desplaçaments fixos, reiteratius en origen, destinació i horari, de manera que poden ser fàcilment programats amb anticipació. Són desplaçaments normalment diaris, de dilluns a divendres per assistència a centres o tallers ocupacionals (SOI, STO, CAE), centres de dia i altres centres especials, tots ells de caràcter públic o concertat.  Ateses les seves característiques són susceptibles d’un tractament col·lectiu, organitzat en rutes establertes prèviament i que porten incorporat la figura de l’acompanyant.

Aquest tipus de servei es podrà prestar a persones amb mobilitat de reduïda, i/o necessitat d'acompanyament, que resideixen en qualsevol municipi del Baix Llobregat, que siguin autoritzats per l'ajuntament del seu municipi de residència, que compleixin els requisits, i que hi hagi ruta i/o places vacants pler anar al centre de destinació.

Aquesta modalitat de servei de transport per les seves característiques, atendrà exclusivament a un tipus de desplaçaments, tots els dies de l’any, entre les 7 i les 24 hores, entre els municipis de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i, entre aquests municipis i Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat. Són desplaçaments que no es repeteixen més de tres dies a la setmana, que són unipersonals, i que no es poden programar fàcilment amb molta antelació, la majoria de caràcter puntual per cobrir les necessitats individuals de transport, i dintre d’un sentit més lúdic, d’algunes persones que, per la seva dificultat per a desplaçar-se i per no disposar d’altre tipus de transport més adient, han de disposar esporàdicament d’un transport “porta a porta” que els permeti desenvolupar la seva vida quotidiana de la manera més normalitzada possible.

Les persones potencialment usuàries d’aquest servei, hauran d’estar en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat, i superar el barem de mobilitat reduïda, i a més hauran de complir com a mínim, un dels següents requisits (sobre els quals s’haurà d’adjuntar informe mèdic):

•    Ser usuari/ària de cadira de rodes.
•    Fer servir crosses o bastons per caminar.
•    Presentar una insuficiència respiratòria greu.
•    Presentar una insuficiència o malaltia cardíaca greu.
•    Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l'ús d'un transport públic.

Aquest tipus de transport no compte amb la figura de l’acompanyant, per tal si la persona usuària no pot desenvolupar-se de forma autònoma o és menor d’edat, haurà de portar la seva pròpia persona de companyia.

Un cop la persona sigui donada d’alta en aquest tipus de transport per l'ajuntament on estigui empadronada, podrà utilitzar aquest servei segons les seves necessitats. El procediment consistirà simplement a trucar directament a l’empresa transportista i sol·licitar el servei, concretant l’hora i el lloc a on vol anar. Es podrà denegar la sol·licitud en el cas d’assolir el nombre màxim de viatges al mes disponibles, i en el cas que el Consell Comarcal i els Ajuntaments determinin un nombre màxim de serveis anuals per usuari/ària, i aquest/a els hagi superat, així com per saturació del servei, de forma que es passarà a “pendent de servei”, per a donar resposta quan aquest ho permeti.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte