Òrgans de Govern i competències. Legislatura 2019-2023

Els òrgans del Consell Comarcal són:

 1. El Ple
 2. El/La President/a
 3. Els/Les Vicepresidents/es
 4. La Junta de Govern
 5. El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses
 6. La Comissió Especial de Comptes
 7. Els Consellers i Conselleres delegats/des del President/a, si s’escau
 8. El/la Gerent, en el grau que determini en cada moment la Llei d’Organització Comarcal

El Ple

EL Ple és integrat per tots els Consellers i Conselleres com a membres de ple dret i sota la presidència del President/a.

Podran assistir a les sessions del Ple del Consell Comarcal, amb veu, però sense vot, els Alcaldes i Alcaldesses dels municipis de la comarca que no siguin Consellers o Conselleres.

Corresponen al Ple en tot cas les atribucions següents:

 1. Elegir el President del Consell Comarcal.
 2. Establir l'organització del Consell Comarcal.
 3. Aprovar i modificar el reglament orgànic i les ordenances.
 4. Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
 5. Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari.
 7. Aprovar els plans comarcals.
 8. Exercir la potestat expropiatòria.
 9. Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 10. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l'exercici de activitats econòmiques.
 11. Delegar competències en els municipis.
 12. Aprovar la plantilla de personal, la fixació de la quantia de les retribucions fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això d'acord amb les Normes Reguladores de la Funció Pública Local i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
 13. Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i administracions públiques.
 14. Exercir accions administratives i judicials en matèries de la seva competència.
 15. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 16. Alienar el patrimoni.
 17. Votar la moció de censura al President/a.
 18. Nomenar i separar el/la Gerent.
 19. Aprovar el Programa d'Actuació Comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
 20. Aprovar els plans i programes urbanístics les competències de les quals tingui com a pròpies o en règim de delegació.
 21. Exercir les altres atribucions que expressament li assignin les Lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

Les competències del Ple del Consell Comarcal podran ser delegades a favor del President o de la Junta de Govern, excepte en aquells casos en que ho prohibeixi expressament la normativa vigent.

Composició del Ple - Novena Legislatura 2019-2023

Actes de les sessions plenàries - Calendari de sessions


La Presidenta

La Presidenta del Consell Comarcal és la cap de la corporació comarcal, disposarà del tractament d’Il·lustríssim/a, i com a tal exerceix les atribucions següents:

 1. representar al Consell Comarcal
 2. convocar i presidir les sessions del Ple i les dels altres òrgans col·legiats.
 3. supervisar les obres comarcals i els serveis de l'Administració de la Comarca.
 4. exercir la direcció superior del personal i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.
 5. exercir les accions judicials i administratives en cas d'urgència.
 6. ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal
 7. contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca ni el 50% del límit general aplicable a la contractació directa.
 8. les altres que li atribueixen les Lleis, aquest Reglament en altres apartats, o les que expressament li atorgui el Ple del Consell
 9. aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques
 10. exercir accions administratives i judicials en matèries de la seva competència
 11. exercir, únicament per raons d’urgència, les competències del Ple susceptibles de delegació, donant-ne compte, així com aquelles pròpies que pugui tenir delegades a la Junta de Govern, donant-ne compte a la propera sessió d’aquest òrgan.

Des del dia 19 de juliol de 2019, la presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat l'ostenta la Sra. Eva M. Martínez Morales, alcaldessa de Vallirana.


Els/Les Vicepresidents/es

El Consell Comarcal tindrà un o més Vicepresidents/es, designats i revocats lliurement pel President/a, donant-ne compte al Ple i amb notificació individual als interessats.

Les competències bàsiques dels Vicepresidents/es són les de substituir el President/a en els casos d’absència, malaltia, vacant en la Presidència, deure legal d’abstenció o impediment, segons l'ordre de prelació que el President/a hagi establert en el Decret de nomenament. Aquest ordre de prelació actua també en cas d’absència, malaltia, impediment o deure d’abstenció d’un Vicepresident/a. En el supòsit de substitució del President/a per raons d’absència o malaltia el/la Vicepresident/a que assumeixi les seves funcions no pot revocar les delegacions atorgades pel President o Presidenta a la Comissió de Govern i/o Consellers i Conselleres.

Els Vice-presidents/es podran a més ser beneficiaris de delegacions de caràcter general per part del President/a, mitjançant Decret en què es fixarà el contingut i abast de la delegació, tot especificant si porta inclosa la delegació de signatura.

Vicepresidència 1a: Sr. Eduard Rivas Mateo - PSC

Vicepresidència 2a: Sr. Jordi Gil Dorado - ECG

Vicepresidència 3a: Sr. Xavier Fonollosa Comas - JxCAT


La Junta de Govern

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat que, sota la presidència del President o Presidenta, és integrat per Consellers i Conselleres en número no superior a un terç del nombre legal de membres del Consell, nomenats i separats lliurement per aquell, havent de donar compte al Ple.

En el cas que en la Comissió de Govern hi hagi presència de més d'un grup polític, els Consellers i les Conselleres que els representin seran nomenats pel President/a a proposta dels respectius grups; en el cas de separació d'un Conseller o una Consellera de la Junta de Govern, el President/a informarà prèviament al portaveu del grup polític al qual pertanyi l'esmentat Conseller o Consellera.

Es pot preveure la participació de membres amb veu però sense vot, nomenats de manera discrecional per la Presidència.

La competència bàsica de la Junta de Govern és la prestació d'assistència al President/a en l'exercici de les seves atribucions i podrà tenir a més aquelles altres atribucions que el President o el Ple li deleguin. A través d'aquest Reglament, queden delegades específicament a la Junta de Govern les competències plenàries següents:

 1. L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 2. La contractació del personal laboral, excepte aquell vinculat a programes ocupacionals, subvencions amb termini concret i, en general, aquelles de durada manifestament temporal no previstes en plantilla.
 3. L'exercici de les competències previstes per les lletres h) i p) de l'article 7 d’aquest Reglament, en cas d'urgència, que hauran de ser posteriorment elevades al Ple per a la seva ratificació.
 4. L’aprovació de convenis inter-administratius o amb associacions i entitats sense ànim de lucre, sempre que el seu contingut no faci referència a matèries no delegables o no delegades.
 5. L’acceptació de subvencions.

La Junta de Govern haurà de donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri dels acords adoptats en l’exercici de les competències previstes a les lletres  a), d), i e)  del present article, servint aquesta comunicació de legitimació a efectes impugnatoris pels Consellers i Conselleres que ho desitgin.

Membres de la Junta de Govern

Calendaris sessions

 


El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses és integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca, formin o no part del Ple del Consell Comarcal. Aquesta representació no és delegable de manera permanent, únicament ho és de manera eventual i la delegació per l’assistència haurà de recaure necessàriament en un/a tinent d'alcaldia, o si no n'hi ha, en un/a regidor/a del mateix municipi, i haurà de ser comunicada al Consell Comarcal prèviament a la sessió de l’òrgan per a la que s’hagi previst la delegació.

El consell d'alcaldes I  pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

 1. L'aprovació del programa d'actuació comarcal.
 2. L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 3. Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
 4. Els plans sectorials comarcals.
 5. La modificació dels límits comarcals.
 6. El canvi de nom o de capital de la comarca.
 7. Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

El consell d'alcaldes i alcaldesses s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president del consell comarcal perquè informi de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d'una tercera part dels alcaldes i alcaldesses que l'integren.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte