20.913 empreses i 344.555 llocs de treball registrats en el 4T de 2022 al Baix Llobregat

Nota estructura productiva

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat publica l’anàlisi dels components de l’estructura productiva corresponents al quart trimestre. Aquest és un anàlisi que es concentra tant, en l’anàlisi general dels diferents components de l’estructura productiva (empreses, llocs de treball assalariats i llocs de treball en règim autònom) com en l’anàlisi segons activitats econòmiques, sectors productius i activitats de valor afegit.

 

Les empreses com els llocs de treball en règim autònom disminueixen respecte 2021, en canvi, els llocs de treball de règim general (assalariats) augmenten. Si mirem respecte l’any anterior a la pandèmia, les empreses i les afiliacions del règim autònom disminueixen al Baix Llobregat, l’ocupació creix (+11.770, +3,5%) però el nombre d’empreses registrades disminueix (-161, -0,8%).

 

Després de la gran disminució d’empreses en el 2020 (1.811 empreses menys que en el 2019, -8,1%), el 2021 registra un creixement anual del 2,4% (503 empreses més) i retrocedeix durant el 2022 amb una variació anual del -0,8% (161 empreses menys). Aquesta evolució fa que el nombre d’empreses es trobi molt per sota del que es trobava abans de la pandèmia (22.382) i abans de la crisi del 2008 (22.994). La destrucció respecte 2008 és sensiblement menor a la comarca que la registrada al conjunt de Catalunya.

 

La tendència a la destrucció de teixit empresarial i de treball per compte propi que s’està donant al Baix Llobregat divergeix de la resta de l’entorn metropolità i del conjunt de Catalunya, on el treball autònom es manté estable i el nombre d’empreses tendeix a recuperar-se. Per contra, el creixement dels llocs de treball assalariats és més elevat a la comarca que a la resta d’àmbits analitzats.

 

El sector que ocupa a més persones són els serveis a les empreses, que concentren més d’un de cada quatre llocs de treball a la comarca (28,9%). Aquest percentatge és similar al del conjunt de Catalunya, però lleugerament inferior al de l’Àmbit Territorial Metropolità, on els serveis empresarials suposen el 32,2% dels llocs de treball. Això es dona com a resultat de la tendència del centre metropolità a expulsar a la indústria cap a zones perifèriques i a concentrar serveis empresarials de caràcter avançat.

Respecte al tercer trimestre del 2022, destaca com la indústria és l’únic sector que perd llocs de treball (-0,4%). El sector amb major creixement en llocs de treball ha estat serveis a la ciutadania (+4,8%) seguit de serveis al consumidor (+1,6%) i serveis relacionats amb l’empresa (+1,3%).

El fort creixement que han experimentat les grans empreses localitzades a la comarca entre el 2008 i el 2022, juntament amb la pèrdua de llocs de treball a les PiMES ha fet que les empreses de més de 250 treballadors passessin de concentrar el 21,1% dels llocs de treball al 2008, a representar el 33,1% del total. Les PiMES, en canvi, han passat del 51,0% al 39,7%. A major grandària, major creixement de l’ocupació. Des de la crisi del 2008, els llocs de treball assalariats a les grans empreses (més de 251 treballadors/es) han crescut un 94,2% i a les empreses mitjanes (entre 51 i 250 treballadors/es) un 21,0%. Aquests creixements tan accentuats contrasten amb la pèrdua de pes de les empreses més petites (menys de 50 treballadors/es), les quals han perdut el 3,3% dels llocs de treball amb els que comptaven al 2008.

 

Una vegada més, el treball autònom ha tingut un pitjor comportament al Baix Llobregat que a la restà de l’àmbit metropolità i del conjunt de Catalunya. Aquesta dinàmica no és recent, si no que es reprodueix per a tots els anys analitzats. Després de l’increment experimentat durant el 2021 (+1,4%), les afiliacions per compte propi decauen amb la pèrdua de 370 autònoms (-0,8%) pel que es torna a destruir ocupació. La variació respecte a 2008 és del -9,4%, el que ha suposat una davallada de 5.076 llocs de treball autònoms. Aquesta caiguda contrasta amb les variacions molt més moderades de Catalunya (-3,3%) i de l’Àmbit Territorial Metropolità (-4,0%) i, especialment, amb el creixement a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on la variació respecte al 2008 ha estat del +5,2%.

El 43,3% del treball autònom es concentra al comerç al detall, el transport, les activitats especialitzades de la construcció i la restauració, tots ells sectors amb variacions negatives dels llocs de treball autònoms durant tots els períodes analitzats. Durant aquest darrer trimestre les activitats on més ha crescut el treball per compte propi han estat les activitats sanitàries, la construcció i l’educació (+3,8%, +2,3% i 5,5% respectivament). No obstant, les baixes d’afiliació autònoma a sectors com el transport o el comerç han fet que el balanç anual comarcal sigui negatiu (-0,8%).

 

El nombre de dones treballadores al Baix Llobregat només es superior en 2 sectors:  serveis a la ciutadania (70,4%) i serveis al consumidor (52,0%). En l’extrem oposat trobem la construcció on les dones representen el 12,3%. En altres paraules, al sector de la construcció hi ha un -86,0% menys de dones que d’homes. Pel que fa als sectors amb més pes de persones treballadores, les dones representen el 46,6% al comerç, el 32,4% a la indústria i el 40,1% al sector dels serveis relacionats amb l’empresa

 

Els llocs de treball en activitats amb nivells tecnològics alts i mitjans-alts representen el 37,4% dels llocs de treball industrials del Baix Llobregat, un percentatge superior a la mitjana catalana (32,4%), però inferior al de l’Àmbit Territorial Metropolità (41,2%). En canvi, els serveis intensius en coneixement tenen una menor presència a la comarca i només representen el 41,2% dels llocs de treball als serveis, davant d’un pes molt més significatiu a la resta de Catalunya (49,1%) i de l’àmbit territorial metropolità (50,6%).

 

EMPRESES

ASSALARIATS

AUTÒNOMS

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte