21.038 empreses i 356.970 llocs de treball en el primer trimestre de 2024

Nota estructura productiva

 

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat publica l’anàlisi dels components de l’estructura productiva corresponents al primer trimestre de 2024. Aquest és una anàlisi que es concentra tant, en l’anàlisi general dels diferents components de l’estructura productiva (empreses, llocs de treball assalariats i llocs de treball en règim autònom) com en l’anàlisi segons activitats econòmiques.

 

Durant el primer trimestre del 2024 el treball assalariat manté un fort ritme de creixement (+3,3%). Tanmateix, tant el nombre d’empreses com el treball autònom creixen molt lleugerament respecte l’any passat (+1,1%) i (+0,9%) i disminueixen respecte 2019 amb una variació del -5,9% i del -3,0% respectivament.

La tendència de creixement del teixit empresarial i del treball per compte propi que s’està donant al Baix Llobregat va en consonància amb la resta de l’entorn metropolità i del conjunt de Catalunya on el nombre d’empreses i assalariats tendeix a augmentar. El creixement comarcal és lleugerament inferior a la mitjana catalana. Tanmateix, pel que fa als autònoms, tot i tenir una variació anual positiva, aquesta és inferior a la resta d’àmbits territorials.

 

La comarca encara es troba clarament per sota del nombre d’empreses registrades el 2019 (-5,9%, -1.324) i el 2008 (-12,5%, -2.997). Tot i això, s’observa una variació anual positiva, amb un 1,1% més d’empreses (+238 empreses). Aquest creixement trenca amb la tendència negativa de l’any 2023 (-1,0%) però no arriba els nivells de creixement observats els anys 2021 i 2022 (+1,8%).

El creixement en el nombre d’empreses al Baix Llobregat és molt similar a la resta d’àmbits territorials tot i que inferior a l’observada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (+3%).

Les activitats relacionades amb el comerç i la restauració concentren una de cada tres empreses de la comarca (32,6% del total). Mentre que el comerç al detall (-0,9%) i a l’engròs (-0,8%) disminueixen, serveis de menjar i begudes augmenta molt lleugerament (+2,2%) respecte l’any anterior.

Respecte el 2023, les activitats on més ha crescut el nombre d’empreses han estat les de transport terrestre i altres activitats de serveis personals, mentre que comerç al detall i comerç a l’engròs i activitats associatives són les que registren més pèrdues.

La meitat de municipis del Baix Llobregat han perdut empreses en el darrer any.

 

La variació anual dels llocs de treball en règim general al Baix Llobregat l’any 2024 va ser positiva (+3,3%, +9.720 assalariats més), sent aquesta inferior a la variació interanual de l’any 2023 (+3,7%, +10.525) i 2021 (+5,1%, +13.855). El Baix Llobregat destaca pel seu creixement continuat en afiliacions al RGSS. El creixement comarcal respecte 2019 i 2008 és superior a la resta d’àmbits territorials de referència. En el darrer any el nombre d’assalariats ha augmentat en major mesura al Baix Llobregat que a l’AMB i l’ATM.

El fort creixement que han experimentat les grans empreses localitzades a la comarca juntament amb la pèrdua de llocs de treball a les PiMES ha fet que les empreses de més de 250 treballadors passessin de concentrar el 20,3% dels llocs de treball al 2008, a representar el 34,4% actualment. Les PiMES, en canvi, han passat del 52,5% al 39%. A major grandària, major creixement de l’ocupació. Des de la crisi del 2008, els llocs de treball assalariats a les grans empreses (més de 250 treballadors/es) han crescut un 110% i a les empreses mitjanes (entre 51 i 250 treballadors/es) un 21%. Aquests creixements tan accentuats contrasten amb la pèrdua de pes de les empreses més petites (menys de 50 treballadors/es), les quals han perdut el 8% dels llocs de treball amb els que comptaven al 2008.

Durant aquest primer trimestre de 2024 és remarcable com de les 10 activitats que més persones assalariades ocupen a la comarca, només tres han registrat una variació negativa: serveis de menjar i begudes, emmagatzematge i activitats afins al transport i administració pública. Administració pública és l’activitat que més persones ha perdut (-42,4%, -9.945 persones) i educació (+55,1%, +7.455 persones) la que més afiliats ha guanyat . Tot apunta a un possible canvi d’activitat dels mateixos individus afiliats, que han passat de ser codificats a la categoria d’administració pública a la d’educació. Serveis a edificis i activitats de jardineria (+11,5%, +1.325 persones) i activitats jurídiques i de comptabilitat (+24%, +1.080) són les altres activitats més dinàmiques; serveis de menjar i begudes (-3,6%, 635) arts gràfiques (-11,8%, -400) i fabricació de materials i equips tècnics (-9,2%, -245 persones) són les activitats que més llocs de treball perden.

Quan es posen en relació els llocs de treball a la comarca i la població ocupada que resideix al Baix Llobregat (però que pot treballar a qualsevol altre lloc) s’observa un “dèficit” de llocs de treball que comporta la dependència dels mercats laborals d’altres comarques, ja que hi ha un 5,8% més de població ocupada que viu a la comarca que llocs de treball que s’hi localitzen.

 

El treball autònom té una variació interanual positiva (+0,9%, +420 persones). Així es recupera la tendència positiva després del decreixement observat l’any 2023 (-0,9%, -445). Aquesta dinàmica del treball autònom comarcal creixent va en la línia del que succeeix en la resta d’àmbits territorials de referència on el nombre d’autònoms també ha augmentat durant l’últim any tot i que en percentatges lleugerament superiors. Tanmateix, respecte 2019 i 2008 el nombre d’autònoms a la comarca és significativament inferior (-3%, 1.506) i (-11,9%, -6.620) respectivament.

El 48,7% del treball autònom es concentra al comerç al detall, el transport, les activitats especialitzades de la construcció i la restauració, totes elles amb variacions negatives respecte 2008 i respecte 2019, només amb l'excepció de serveis de menjar i begudes que ha crescut un 1,9% respecte 2019. Durant aquest trimestre les activitats on més ha crescut el treball per compte propi han estat activitats de serveis personals, serveis de tecnologies de la informació i  activitats immobiliàries (+3,4%, +6,7% i +7,5% respectivament). Les baixes d’afiliació autònoma destaquen en les activitats de transport terrestre i comerç al detall on el balanç anual és negatiu (-1,1% i -0,8%).

 

 

EMPRESES

ASSALARIATS

AUTÒNOMS

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte