Estudis monogràfics

La nota presenta una explotació estadística segons lloc de residència de les dades d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social, a partir de la informació publicada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social...
La nota estudia quina és la situació actual del sector industrial a la comarca i de quina manera ha evolucionat.
La nota realitza una anàlisi de l'evolució de l'estructura productiva de la comarca durant els darrers anys i aplica la metodologia d'anàlisi del model competitiu per a les activitats industrials i de serveis.
La nota presenta en primer lloc una introducció general sobre la situació del sector de la construcció i després analitza els principals indicadors per al conjunt de la comarca: PIB, construcció residencial, transaccions immobiliàries, afiliació a la seguretat social, atur registrat i contractació.
Aquesta nota realitza una anàlisi de l'evolució de l'estructura productiva de la comarca durant els darrers anys i aplica la metodologia d'anàlisi del model competitiu per a les activitats industrials i de serveis.
Aquesta nota realitza una anàlisi de l'evolució de l'estructura productiva de la comarca des de 2004 fins a 2010 i aplica la metodologia d'anàlisi del model competitiu per a les activitats industrials i de serveis.
La nota presenta en primer lloc una introducció general sobre la situació del sector de la construcció i després analitza els principals indicadors per al conjunt de la comarca: PIB, construcció residencial, afiliació a la seguretat social, atur registrat i contractació
Segona edició de l’informe sobre l’evolució del teixit productiu a la comarca durant els darrers anys. Es realitza de nou una anàlisi del model competitiu de l’estructura productiva comarcal. Presenta els següents continguts: 1. Introducció; 2. Metodologia i fonts estadístiques; 3. Fotografia...
Informe específic que analitza la situació del sector de la construcció a la comarca. L’informe considera els següents indicadors: producte interior brut; evolució de l’atur i contractació registrada; població assalariada i autònoma; expedients de regulació d’ocupació i sinistralitat laboral.
La nota explica la classificació de les diferents activitats econòmiques, a dos dígits de CCAE, segons ús de tecnologia i coneixement. Aquesta classificació segueix l’ordenació utilitzada per l’Observatori del Treball del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, basada en...
L’estudi realitza una anàlisi de la situació de la mobilitat de la població al Baix Llobregat, tant  en dia feiner com en caps de setmana. S’estudien també els motius del desplaçament per estudiar els viatges per raó de treball o per oci, i també s’estudien altres aspectes dels desplaçaments com...
El document realitza una diagnosi inicial (considerant les característiques personals i familiars de les persones amb discapacitat, els recursos d’ocupació, els recursos formatius i les empreses) on s’analitza la relació entre el mercat laboral i la discapacitat al Baix Llobregat per, posteriorment...
Estudi diagnòstic dels polígons industrials de la comarca on mitjançant fonts primàries es recullen les principals característiques de cadascun dels polígons: superfície; any de creació; tipus d’activitat econòmica que es desenvolupa; accessibilitat i mobilitat (senyalització; transport públic o...
El creixement de la població, les modificacions en les pautes residencials i la desconcentració de la població cap a municipis amb menys població justifiquen estudiar l’evolució de la mobilitat laboral a la comarca i conèixer quina és la situació actual. Aprofitant les dades que facilita el darrer...
Estudi sectorial que respon a la necessitat de contextualitzar el sector de l’automòbil en la conjuntura del moment. Les entrevistes al responsables del sector, persones delegades d’associacions sindicals i empresarials, representants polítics, experts acadèmics i professionals, i a entitats...
Diagnòstic sobre el grau de desenvolupament de la societat del  coneixement al Baix Llobregat. En una primera part de l’estudi es defineix el que s’entén per societat del coneixement i quines derivacions té en el desenvolupament econòmic i social de la comarca. La segona part de l’estudi analitza...
Informe de l’evolució de la composició del teixit productiu a la comarca entre el 1996 i el 2003 que presenta els següents continguts: 1. L’estudi de la composició i localització de l’estructura empresarial; 2. Dinamisme empresarial; 3. L’anàlisi del model competitiu del teixit empresarial de la...
Informe exhaustiu sobre els projectes estratègics per al desenvolupament de la comarca. Aquest estudi  es presenta en  dues parts: Una primera part de marc conceptual i una segona part on es presenta el Catàleg de Projectes Estratègics del Baix Llobregat. En l’apartat de marc conceptual es...
Anàlisi del sector turístic a la comarca. Es compta amb dues fonts de dades, secundàries: registres administratius (Institut Nacional de la Seguretat Social) i primàries: qüestionari dirigit a responsables d’establiments hotelers i de restauració. Els principals apartats de l’estudi són els...
Les principals transformacions en l’escenari productiu i en el mercat laboral de les darreres dècades justifiquen aquest estudi sobre els col·lectius en risc d’exclusió sociolaboral de la  comarca. Aquest informe s’estructura en 7 capítols i 2 blocs temàtics. Un bloc de contextualització conceptual...

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte