Programa Comarcal de Suport per un Nou Impuls Econòmic i Social

BASES DEL PROGRAMA

El Programa Comarcal de Suport per un Nou Impuls Econòmic i Social respon a un moment únic i extraordinari d’acord amb el repte plantejat per la pandèmia de la COVID-19. Aquesta ha propiciat un escenari de crisi múltiple simultània que condiciona la conjuntura del territori: una crisi sanitària amb una pressió cap als hospitals i al sistema català de salut en el seu conjunt; una crisi social, amb el creixement de les desigualtats, una ampliació de perfils afectats amb la incorporació de nous col·lectius vulnerables entre els més afectats i un creixement de les desigualtats de gènere; una crisi econòmica que es preveu sense precedents en la història recent, desenes de milers de treballadors i treballadores i milers d’empreses i autònoms experimenten el risc de quedar-se sense feina i sense ingressos i on activitats econòmiques concretes del territori, com la indústria, el comerç al detall, l’hostaleria, la restauració i el turisme han quedat clarament afectades; i una crisi climàtica, amb una acceleració dels impactes negatius del canvi climàtic, incloent-hi episodis meteorològics de severitat i ocurrència imprevisibles que fan necessàries noves polítiques de mitigació i adaptació.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat té la voluntat de donar el màxim suport i una resposta comarcal i cohesionada a les iniciatives municipals enfocades a la reactivació i a la innovació socioeconòmica. Per aquest motiu es va constituir el Comitè d’Impuls Socioeconòmic (CISE) al mes d’abril de 2020 i s’elaborà una Guia de mesures que cristal·litzà posteriorment en l’aprovació del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls social i econòmic.

Davant d’aquest context i aprofitant la suspensió dels límits fiscals i la permissibilitat d’emprar els romanents per part dels ens locals, aprovat el mes de setembre de 2020 per part del Ministeri d’Hisenda, el Consell Comarcal del Baix Llobregat posa en marxa el Programa Comarcal de Suport per un nou impuls social i econòmic.

Aquest programa neix amb la voluntat de servir de suport a les diverses accions que estan realitzant els Ajuntaments de la comarca per tal de contenir els efectes devastadors de la pandèmia al Baix Llobregat i fomentar el desenvolupament sostenible i innovador per potenciar els sectors estratègics, posicionar el territori en termes competitius i reforçar la cohesió social.

El Programa Comarcal proposa actuacions específiques i la creació d’un fons expressament dissenyat per donar suport als Ajuntaments en la realització de polítiques públiques i d’accions finalistes relacionades amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics, promoure la modernització tecnològica i l'eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels municipis, promoure un espai públic inclusiu que contribueixi a la qualitat de vida i la salut de les persones i promoure accions contra el canvi climàtic.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa d’ajuts s’estructura en dos àmbits d’actuació:

ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El Programa Comarcal està dotat amb un total d'11.018.996 € i garanteix suport econòmic a les iniciatives municipals que es puguin incloure en els dos programes previstos en les quanties assignades a cada municipi. Pel que fa als ajuntaments no inclosos dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha previst una dotació suplementària, donat que no tenen la possibilitat de participar, a diferència de la resta de municipis de la comarca, en programes de suport impulsats per l’ens metropolità.

Pel que fa al Programa feminista (PRF):

 • Es garanteix una assignació fixa per municipi de 12.500 € i una part variable de 0,65 € per habitant, prenent com a referència les dades del padró municipal d’habitants a 31 de desembre de 2020.
 • En el cas dels municipis de la comarca no inclosos en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’assignació fixa serà de 25.000 € per municipi.

En relació amb el Programa d’inversions (PRI):

 • Es garanteix una assignació fixa per municipi de 100.000 € i una part variable de 7,43 € per habitant, prenent com a referència les dades del padró municipal d’habitants a 31 de desembre de 2020.
 • En el cas dels municipis no inclosos en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’assignació fixa serà de 200.000 €.

ADMINISTRACIÓ DEL PLA

L’activitat subvencionada del Consell Comarcal del Baix Llobregat es fonamenta en l’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, segons el qual correspon a les comarques cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis, així com en la vigent Ordenança de Subvencions de l’entitat, aprovada per acord plenari de 4 de maig de 2009.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat és l’òrgan competent per aprovar el Programa i la distribució municipal de les assignacions econòmiques que l’integren.

No obstant això, el Ple del Consell Comarcal, podrà delegar en la Junta de Govern l’aprovació i justificació dels projectes emmarcats en el Programa.

CONVOCATÒRIA

El Programa s’articula en una convocatòria oberta destinada a l’execució dels projectes d’iniciativa municipal aprovats que s’emmarquin en les bases reguladores. La convocatòria s’inicia amb l’aprovació del Ple del Consell Comarcal i la data màxima d’execució dels projectes és el 31 de desembre de 2022. Ara bé, tenint en compte les característiques del Pla, es reconeixen les despeses associades a l’execució dels projectes des de l’1 de gener de 2021.


BASES GENERALS DEL PROGRAMA

1. Introducció i actuacions preferents.

La finalitat del Programa Comarcal de suport per un nou impuls social i econòmic és servir de suport a les diferents actuacions que estiguin realitzant o puguin realitzar els ajuntaments amb les finalitats descrites per tal de protegir els col·lectius més vulnerables, atendre necessitats socials, reactivar l’activitat econòmica local i planificar una sortida en el marc del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls social i econòmic, l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En aquest marc, el Programa s’estructura en 2 àmbits de treball, amb els que es pretén donar resposta a les conseqüències de la crisi econòmica derivada de la pandèmia actual i alhora anima als ajuntaments a pensar en un futur sostenible social i mediambientalment. Les dos línies d’actuació del Programa Comarcal són:

PROGRAMA FEMINISTA (PRF)

La línia estratègica 3 del Pacte per a un nou impuls social i econòmic del Baix Llobregat inclou com actuació prioritària (3.8) fer un seguiment dels col·lectius més vulnerables en el mercat de treball. Aquest Programa es vol centrar especialment en el col·lectiu de dones en tant que són les que més pateixen les desigualtats i a les que més directament impacta la crisi. En aquest àmbit s’inclouen aquells projectes que tinguin a les dones com a col·lectiu diana. Es contemplaran, en especial, projectes o programes, en aquest sentit, alineats amb el Pacte per un nou impuls social i econòmic del Baix Llobregat, així com actuacions alineades amb el IV Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat.

PROGRAMA D’INVERSIONS (PRI)

Es contemplaran, en especial, projectes d’inversió relacionats amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics, que promoguin la modernització tecnològica i l'eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels municipis, un espai públic inclusiu que contribueixi a la qualitat de vida i la salut de les persones, així com projectes de desenvolupament, economia circular i contra el canvi climàtic i altres projectes d’inversió alineats amb els objectius del Pacte per un nou impuls social i econòmic del Baix Llobregat.

2. Beneficiaris de les aportacions.

La convocatòria s’adreça exclusivament als ajuntaments del Baix Llobregat d’acord amb el quadre d’assignacions econòmiques que figuren en l’assignació pressupostària i per l’import màxim que s’hi determina. Les aportacions atorgades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat dins d’aquest Programa són compatibles amb altres ajudes rebudes per a la mateixa finalitat (exceptuant-hi les despeses de recursos humans propis), sempre que la suma de les aportacions no superi el 100 % del cost total del projecte. L’obtenció d’aquests recursos s’ha de comunicar al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

3. Obligacions dels ajuntaments beneficiaris.

La sol.licitud dels projectes que proposin els ajuntaments s’haurà d’aprovar pel seu òrgan de govern corresponent i es presentaran mitjançant registre electrònic seguint els models proposats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Igualment, els ajuntaments beneficiaris hauran de:

 1. Complir l’objectiu, executar el projecte o dur a terme l’activitat que fonamenti la concessió de l’aportació i acreditar-ho davant del Consell Comarcal del Baix Llobregat segons el present marc normatiu.
 2. Sotmetre’s a les actuacions de seguiment i comprovació que dictamini el Consell Comarcal del Baix Llobregat sobre les activitats, incloent-hi les de naturalesa econòmica i financera.
 3. Justificar al Consell Comarcal del Baix Llobregat l’aplicació de les aportacions mitjançant la certificació formal de les despeses realitzades, sense perjudici d’altres mitjans de comprovació. Es podran justificar despeses indirectes dins de cada projecte fins al 5% de les despeses directes, tals com direcció i coordinació, personal administratiu o de suport, i despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, assegurances…). A aquest efecte s’han de conservar, en un expedient individualitzat, tots els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, durant un mínim de 5 anys des de la finalització del projecte, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 4. Proposar qualsevol canvi, preferentment de manera prèvia, a través de registre electrònic, que ha de ser autoritzat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i aprovat per l’òrgan competent.
 5. Informar d’incidències relatives a les actuacions al més aviat possible per poder cercar vies de solució per a evitar afectacions a la justificació final del projecte.
 6. Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació, renúncia o compliment parcial del projecte. En el cas d’incompliment del termini d’execució, el reintegrament es limitarà al percentatge d’inversió o despesa no executada en termini.
 7. Fer constar la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat en les activitats, les presentacions públiques o els materials escrits que estiguin vinculats al projecte, de manera que quedin prou a la vista en accions de cara al públic, incloent-hi el logotip del Consell Comarcal del Baix Llobregat i la frase: “Aquest projecte compta amb el suport del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Comarcal de Suport per un nou impuls social i econòmic”.
 8. Presentar al Consell Comarcal qualsevol document o informe que es requereixi mitjançant el sistema establert, en el termini màxim de 10 dies hàbils, en compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 9. En el cas de projectes de cooperació intermunicipal que agrupin diversos ajuntaments, identificar en la proposta l’entitat gestora. Poden realitzar aquesta funció per designació expressa dels ajuntaments promotors del projecte o altres entitats públiques vinculades si així s’acorda.
 10. Designar, si escau, l’entitat gestora del projecte per a les gestions de recopilació i presentació de la documentació de tots els participants en el projecte.
 11. No tenir cap quantitat pendent de pagament amb el Consell Comarcal a 31 de desembre de 2020.
 12. Presentar una declaració responsable de la persona representant de l’entitat beneficiària en la qual s'indiqui que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.
 13. En el cas que es produeixi un incompliment de les bases i/o de la convocatòria, el Consell Comarcal iniciarà l'expedient corresponent de revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, demanarà el reintegrament de les quantitats percebudes, amb els interessos de demora corresponents, d'acord amb les previsions establertes als articles 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 14. El reintegrament de la subvenció atorgada, juntament amb l'interès de demora des del moment del seu pagament, serà procedent en els supòsits i les condicions previstes a l'article 37.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i en tot cas, sempre que l'import d'obra justificada, un cop aplicat el percentatge de cofinançament concedit a la resolució d'atorgament, sigui inferior a la subvenció pagada.
 15. En els casos d'incompliment del termini d'execució, el reintegrament es limitarà al percentatge d'inversió no executada en termini.
 16. D'acord amb el que disposa l'article 15.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Administració Pública ha de fer pública la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics.
 17. De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el Consell Comarcal tractarà les dades de caràcter personal incloses en les sol·licituds i la documentació aportada per cada interessat amb la finalitat de tramitar i fer el seguiment d'aquesta convocatòria de subvencions, d'acord amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, seguretat i confidencialitat establerts per la normativa sobre protecció de dades.

4. Requisits i condicions dels projectes.

Els projectes han de recollir les iniciatives municipals que siguin competència d’entitats locals i que es puguin dur a terme fins al 31 de desembre de 2022, el termini màxim d’execució de la totalitat de les accions previstes.

Els ajuntaments sol·licitants han d’executar els projectes preferentment en règim de gestió directa, sens perjudici de la possibilitat de proposar l’adjudicació de l’execució a una entitat o empresa pròpia, participada o vinculada a l’ajuntament o a altres consorcis públics en l’àmbit comarcal. També es podrà arribar a acords, segons la normativa de subvencions o de contractació pública, si escau, per a la coproducció i gestió total o parcial per part d’entitats especialitzades o referents, d’àmbit local, comarcal o metropolità, relacionades amb el tema en qüestió. En aquest cas, si es tracta d’una altra entitat pública, cal que l’ajuntament sol·licitant ho proposi en la presentació de la proposta, o en el cas de terceres organitzacions de l’àmbit privat, que hi expliciti la voluntat de coparticipació.

5. Calendari dels projectes.

El Programa Comarcal s’articula en una convocatòria oberta, que s’inicia amb l’aprovació del Consell Comarcal del Baix Llobregat. El termini obert per presentar-hi projectes finalitzarà el 31 de desembre de 2021.

Un cop rebuda la proposta de projecte, el Ple del Consell Comarcal, o en el seu defecte la Junta de Govern, resoldrà mitjançant un acord, en el termini màxim d’un mes. La convocatòria ha de quedar completament executada (incloent-hi les resolucions de justificacions) tres mesos després de la data màxima de finalització dels projectes.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat pot valorar modificacions en el calendari dels projectes presentats sempre que estiguin motivades i que s’emmarquin dins de la data màxima de finalització de la convocatòria.

6. Documentació que cal presentar.

Els ajuntaments hauran de presentar, per registre electrònic: Una memòria tècnica i econòmica explicativa del projecte (vegeu l’annex A). Una còpia de l’aprovació del projecte per part de l’ajuntament. En cas de presentar projectes intermunicipals, cal acompanyar la proposta de projecte amb un full de càlcul on s’identifiquin i es desglossin els diferents imports econòmics de les despeses del projecte per a cadascun dels ajuntaments participants.

7. Import màxim de dotació atorgada i despeses finançables.

La suma de les dotacions atorgades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a un o més programes, no pot superar en cap cas l’import total assignat a cada ajuntament.

8. Pagament de les dotacions econòmiques dels projectes.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat farà el pagament de les dotacions econòmiques aprovades mitjançant el procediment de bestreta i d’acord amb els percentatges següents: el 90 % de l’import en el moment de l’aprovació de la dotació, i el 10 % restant en validar i entrar per registre electrònic la justificació final del projecte. L’incompliment de les obligacions dels ajuntaments beneficiaris durant l’execució o en la justificació dels projectes comportarà una aturada temporal dels pagaments o de la bestreta final, respectivament, fins que es normalitzi la situació del projecte.

9. Justificació dels projectes i de l’aplicació de les assignacions econòmiques.

A l’efecte de justificar el projecte i l’aplicació de les assignacions, així com la consecució dels objectius previstos, els ajuntaments han de presentar una justificació tècnica, mitjançant una memòria explicativa (annex C) i econòmica (annex D). Tota la documentació dels projectes finançats s’ha de presentar per registre electrònic, en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del projecte.

Tanmateix, l’ajuntament o entitat gestora pot sol·licitar, de manera motivada, una ampliació del termini de presentació de la justificació, sempre abans de la finalització del projecte.

En la memòria econòmica, les despeses s’han de justificar mitjançant un document acreditatiu emès pel departament d’intervenció de fons de cada ajuntament, que ha d’anar acompanyat d’una llista detallada dels costos del projecte.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte