Objectius

El Consell de la Formació Professional té com a objectius:

 • Establir una estreta col·laboració entre els agents que intervenen en la formació professional del territori que permeti avançar conjuntament en la planificació formativa i en l’ajust entre els continguts formatius i les necessitats de les empreses, dins del marc del currículum.
 • Avançar cap un model integrat de Formació Professional, facilitant la correspondència entre les diferents àrees implicades: Ensenyament, Treball i Empresa.
 • Contribuir a definir el projecte de vida formatiu i professional acompanyant la presa de decisions mitjançant la informació i orientació personal, acadèmica i professional.
 • Posar en valor l’oferta formativa del territori per tal d’apropar-se a la ciutadania, en especial als col·lectius amb transicions educatives més fràgils, potenciant aquests perfils per facilitar la seva incorporació a itineraris formatius.
 • Analitzar de manera prospectiva les necessitats professionals, tendències sectorials i noves ocupacions.
 • Impulsar la Formació professional dual, tot ampliant-la a d’altres famílies professinals i a tot l’alumnat de formació de cicles formatius.
 • Impulsar les relacions centre – empresa per millor i reforçar els vincles per a la realització de pràctiques i formació a l’entorn laboral.
 • Analitzar i prospectar el mercat de treball per identificar els diferents perfils professionals de relleu dels treballadors/es per jubilacions.
 • Combatre el biaix de gènere entre els cicles formació professional i, en particular, fomentar la presència de les dones en cicles tècnics i industrials.
 • Impulsar elements innovadors dins de la FP, els programes de Formació i Inserció (PFI) i els Certificats de professionalitat (CP).
 • Impulsar els Centres de Formació Professional i la diversificació de les famílies professionals al territori del Baix Llobregat.
 • Impulsar les vocacions professionals amb major demanda dins del mercat de treball, i especialment les industrials.
 • Col·laborar amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la priorització de les especialitats formatives de la Formació Professional Ocupacional.
 • Impulsar la creació de consells de la Formació Professional locals, taules de coordinació o qualsevol altra fórmula que permeti crear eines de coordinació entre les diferents entitats implicades dins d’un mateix municipi. I, garantir la seva coordinació i complementarietat amb el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.
 • Coordinar les tasques de prospecció i anàlisi de la formació professional amb la Fundació BCN Formació Professional.
 • Coordinar i orientar les accions a realitzar d’acord als objectius fixats al Pacte Nacional per a la Indústria i al Pacte per a la indústria al Baix Llobregat.
 • Impulsar i incloure les escoles de segona oportunitat, FP bàsic, PFI-PTT, enllaçant les diferents etapes eductives i contribuint a que l’alumnat no quedi fora del circuit educatiu.
 • Impulsar la col·laboració entre la UPC i els centres de formació professional, tot promovent nous projectes en el marc de la ciència i la tecnologia.
 • Impulsar espais de coneixement i proximitat entre els centres de formació professional i els gremis, associacions empresarials i empreses.
 • Potenciar les pràctiques a l’estranger de l’alumnat que cursa formació professional.
 • Realitzar accions de promoció, difusió i prestigi de la formació professional a la comarca.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte