Reglament Orgànic i de Funcionament

Reglament Orgànic i de Funcionament del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat. Aprovat definitivament en sessió plenària celebrada el 16 de juliol de 2018

PREÀMBUL

La creació del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat és la manifestació de la voluntat de les principals administracions públiques, els principals agents socials i econòmics, i la comunitat educativa del Baix Llobregat, d’apostar per potenciar i valoritzar la Formació Professional, la Formació Continua i la  Formació Ocupacional a la comarca, i la seva interrelació com a eix prioritari per millorar i articular un sistema integral de formació pel treball.

La formació és un dels elements cabdals per assegurar la cohesió social al conjunt dels municipis, per incrementar la igualtat d’oportunitats de la ciutadania, així com per assegurar una bona capacitació i formació del capital humà que garanteixi una millor i major inserció laboral. A més, una aposta ferma per potenciar i garantir un bon sistema de formació professional també permet incrementar la competitivitat de les empreses del territori al poder disposar de persones formades en competències professionals adients a les noves necessitats dels models productius presents i de futur al territori.

Aquesta iniciativa vol contribuir a la consideració de la formació professional com aquella formació que facilita les competències i les qualificacions necessàries per a l’accés i la progressió professional en el món laboral, per tant, un recurs de formació disponible al llarg de la vida activa de les persones.

La creació del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat s’emmarca dins de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professional. Aquesta llei, en el seu articulat reconeix un paper actiu de les administracions locals, jugant un rol actiu dins dels òrgans rectors i de participació del sistema de la formació i qualificació professional.

La llei, tot i restar encara el seu desplegament, fixa l’àmbit de la participació dels diferents actors mitjançant la creació de consells de formació sectorials i territorials. És, a partir d’aquesta motivació i dins d’aquest marc normatiu que es proposa la creació del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

L’Objectiu general que es fixa per aquest Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat és contribuir a l’ajust entre la formació professional, la formació continua i la formació ocupacional i les necessitats actuals i futures del territori mitjançant un sistema de governança compartit entre les diferents administracions i els principals actors i entitats que intervenen en matèria de formació professional, mercat de treball i teixit productiu.

La creació del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat ha de contribuir per assolir els següents objectius específics:

 • Establir una estreta col·laboració entre els agents que intervenen en la formació professional del territori que permeti avançar conjuntament en la planificació formativa i en l’ajust entre els continguts formatius i les necessitats de les empreses, dins del marc del currículum.
 • Avançar cap un model integrat de Formació Professional, facilitant la correspondència entre les diferents àrees implicades: Ensenyament, Treball i Empresa.
 • Contribuir a definir el projecte de vida formatiu i professional acompanyant la presa de decisions mitjançant la informació i orientació personal, acadèmica i professional.
 • Posar en valor l’oferta formativa del territori per tal d’apropar-se a la ciutadania, en especial als col·lectius amb transicions educatives més fràgils, potenciant aquests perfils per facilitar la seva incorporació a itineraris formatius.
 • Analitzar de manera prospectiva les necessitats professionals, tendències sectorials i noves ocupacions.
 • Impulsar la Formació professional dual, tot ampliant-la a d’altres famílies professinals i a tot l’alumnat de formació de cicles formatius.
 • Impulsar les relacions centre – empresa per millor i reforçar els vincles per a la realització de pràctiques i formació a l’entorn laboral.
 • Analitzar i prospectar el mercat de treball per identificar els diferents perfils professionals de relleu dels treballadors/es per jubilacions.
 • Combatre el biaix de gènere entre els cicles formació professional i, en particular, fomentar la presència de les dones en cicles tècnics i industrials.
 • Impulsar elements innovadors dins de la FP, els programes de Formació i Inserció (PFI) i els Certificats de professionalitat (CP).
 • Impulsar els Centres de Formació Professional i la diversificació de les famílies professionals al territori del Baix Llobregat.
 • Impulsar les vocacions professionals amb major demanda dins del mercat de treball, i especialment les industrials.
 • Col·laborar amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la priorització de les especialitats formatives de la Formació Professional Ocupacional.
 • Impulsar la creació de consells de la Formació Professional locals, taules de coordinació o qualsevol altra fórmula que permeti crear eines de coordinació entre les diferents entitats implicades dins d’un mateix municipi. I, garantir la seva coordinació i complementarietat amb el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.
 • Coordinar les tasques de prospecció i anàlisi de la formació professional amb la Fundació BCN Formació Professional.
 • Coordinar i orientar les accions a realitzar d’acord als objectius fixats al Pacte Nacional per a la Indústria i al Pacte per a la indústria al Baix Llobregat.
 • Impulsar i incloure les escoles de segona oportunitat, FP bàsic, PFI-PTT, enllaçant les diferents etapes eductives i contribuint a que l’alumnat no quedi fora del circuit educatiu.
 • Impulsar la col·laboració entre la UPC i els centres de formació professional, tot promovent nous projectes en el marc de la ciència i la tecnologia.
 • Impulsar espais de coneixement i proximitat entre els centres de formació professional i els gremis, associacions empresarials i empreses.
 • Potenciar les pràctiques a l’estranger de l’alumnat que cursa formació professional.
 • Realitzar accions de promoció, difusió i prestigi de la formació professional a la comarca.

 

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1

Aquest Reglament té per objecte regular el règim organitzatiu i de funcionament del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

Així mateix, la finalitat d'aquest Reglament és la d'establir els canals organitzatius i de participació en el si del propi Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat i els seus Òrgans de Govern i representació, així com les seves funcions i competències.

 

ARTICLE 2

Aquest Reglament constitueix la font normativa bàsica a nivell organitzatiu d'aquest Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat, que es constitueix a l’empara dels articles 12.3 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’article 62 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, l’article 86 del Reglament Orgànic comarcal i 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

ÒRGANS DE GOVERN

ARTICLE 3

La funció bàsica del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat és contribuir a l’ajust entre la formació professional i les necessitats actuals i futures del territori mitjançant un sistema de governança compartit entre les principals administracions, entitats i actors vinculats a la formació, el mercat de treball i el teixit productiu.

El Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat té com a principal finalitat millorar el coneixement que sobre el seu territori existeix per tal de contribuir a l’ajust dels continguts de les accions formatives i les tasques d’orientació professional que realitza el sistema integrat de la formació a les necessitats i prioritats detectades.

Així, el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat s’erigeix en l’òrgan de participació territorial del Baix Llobregat que contempla la Llei 10/2015 del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

ARTICLE 4

El Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat tindrà caràcter d'organisme representatiu i la consideració de Consell Sectorial i territorial de participació de caràcter permanent. No obstant això, les persones membres seran designades per les entitats que representen per un període de quatre anys sense perjudici que aquesta renovació haurà de produir-se, en tot cas, a la finalització del mandat dels òrgans del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 

ARTICLE 5

El Govern del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat s’exercirà mitjançant el Ple i la Presidència sense perjudici de les delegacions que es preveuen i d’altres funcions tècniques i executives que es puguin establir.

 

EL PLE

ARTICLE 6

El màxim Òrgan de Govern del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat és el Ple. El President o Presidenta del Consell Comarcal ostentarà la Presidència del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat, i formarà part del Ple, que tindrà, a més, la següent composició:

 • 3 membres del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquestes persones seran les que ocupin els càrrecs de President/a, conseller/a d’Educació i conseller/a de Desenvolupament Econòmic.
 • 17 membres, en representació de cadascun dels ajuntaments de la comarca que concentren oferta de Formació Professional Inicial dins dels seus municipis. Aquesta representació recaurà sobre l’alcalde o alcaldessa d’aquests ajuntaments. Actualment els ajuntaments que tenen oferta de Formació Professional Inicial dins del seu terme municipal són:
  • Castelldefels
  • Corbera de Llobregat
  • Cornellà de Llobregat
  • Esplugues de Llobregat
  • Gavà
  • Martorell
  • Molins de Rei
  • Olesa de Montserrat
  • El Prat de Llobregat
  • Sant Andreu de la Barca
  • Sant Boi de Llobregat
  • Sant Esteve Sesrovires
  • Sant Feliu de Llobregat
  • Sant Joan Despí
  • Sant Just Desvern
  • Sant Vicenç dels Horts
  • Viladecans

Qualsevol ajuntament, que així ho decideixi, podrà delegar la seva representació en un altre ajuntament que no tingui oferta formativa de Formació Professional Inicial.

 • 2 membres representants del sindicat de Comissions Obreres (CCOO).
 • 2 membres representants del sindicat d’Unió General de Treballadors (UGT).
 • 2 membres representants de l’organització empresarial Associació empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL).
 • 2 membres representants de l’organització empresarial de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).
 • 1 membre de l’Associació INNOBAIX.
 • 1 membre de la Universitat Politècnica de Catalunya- Castelldefels
 • 2 membres de la Diputació de Barcelona. Una persona representant de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports i una persona representant de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
 • 1 membre de la junta territorial del Baix Llobregat de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).
 • 1 membre dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • 1 membre del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
 • 1 membre del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
 • 1 membre de la Cambra de Comerç de Barcelona
 • 1 membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

El nomenament i la substitució dels membres integrants del Ple del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat serà objecte d'acord exprés per part de les organitzacions de les que en formen part, que haurà de ser degudament comunicat al Consell Comarcal. En el cas dels ajuntaments la persona titular serà l’alcalde o alcaldessa i, a més, aquests hauran de nomenar a una persona suplent. I en el cas de les entitats que no són ajuntaments hauran de fer el nomenament de la persona titular i la persona suplent.

Els nomenaments i les substitucions hauran de ser ratificats pel Ple del Consell Comarcal.

 

ARTICLE 7

Es preveu la possibilitat d’incorporar a noves entitats  d’àmbit comarcal  que siguin rellevants a la comarca per la seva tasca realitzada dins de l’àmbit de la Formació Professional,  i  el mercat de treball i el teixit productiu. Aquestes noves entitats tindran 1 membre representant al Ple.

La incorporació de noves entitats haurà de ser aprovat pel  Ple del Consell de la Formació Professional  del Baix Llobregat.

 

ARTICLE 8

Corresponen al Ple les atribucions següents:

 1. Garantir la concertació i col·laboració institucional entre els agents que intervenen en la formació professional del territori.
 2. Elaborar un diagnòstic  i una detecció de necessitats comarcals que serveixi de marc de referència per al disseny de les iniciatives a implementar.
 3. Vetllar per l’assoliment dels objectius generals i específics pels quals s’ha creat el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat mitjançant la proposta de realització d’accions concretes que seran contemplades dins del pla de treball anual.
 4. Aprovar el pla de treball anual del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.
 5. Aprovar les taules tècniques de treball on es farà l’execució i seguiment tècnic de les activitats previstes al pla de treball.
 6. Realitzar un seguiment i avaluació de les activitats previstes al pla de treball.
 7. Aprovar els estudis, projectes i dictàmens en l'àmbit competencial del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.
 8. Exercir el dret a la iniciativa fent propostes a les diferents administracions amb competències en matèria de formació professional així com al conjunt d’actors i operadors de la formació professional sobre aspectes dins el seu àmbit competencial.
 9. Establir l’organització del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.
 10. Aprovar l’admissió de noves entitats membres del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat que tindran una persona representant dins del Ple.
 11. Fer un seguiment del pressupost que tingui assignat anualment.
 12. Altres que poguessin ser objecte dels fins del Consell.

 

LA PRESIDÈNCIA 

ARTICLE 9

El President o Presidenta del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat té les atribucions següents:

a) Representar al Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

b) Convocar i presidir les sessions del Ple i les comissions de treball tècnic que es puguin establir.

c) Totes les que li siguin expressament delegades pel Ple.

 

REGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D'ACORDS

ARTICLE 10

Els òrgans de Govern del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat es reuniran en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si s'escau, urgents.

Per acord plenari del Consell Comarcal es podrà complementar aquesta organització mitjançant la creació de nous òrgans, si s’escau, i la modificació del present reglament.

 

ARTICLE 11

El Ple ha d'ajustar el seu funcionament a les regles següents:

   a)  Tindrà sessió ordinària dos cops l'any com a mínim i extraordinària quan la Presidència ho decideixi o quan ho demanin les dues terceres parts, com a mínim, del nombre legal de membres integrants del   Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat. En aquest últim cas el President o Presidenta te l’obligació de convocar-la dins els 15 dies següents al de la sol·licitud i la celebració no es pot endarrerir més enllà d'un mes des que ha estat sol·licitada.

   b)  Les sessions plenàries s'han de convocar, com a mínim amb 15 dies d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent

    La convocatòria contindrà l'ordre del dia dels assumptes a tractar. En cas d'urgència se'n podran incloure d'altres si així s'acorda per majoria.

   c) El Ple es constituirà vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència de dos terços del seu nombre legal de membres, o en el mateix dia i en segona convocatòria amb l'assistència d'un terç de  cadascuna de les parts. Cal en tot cas l'assistència del President o Presidenta.

   Els acords del Ple s'adoptaran per majoria simple dels  i de les membres presents.

   d) L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària. El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu. Així mateix hom podrà abstenir-se de votar.

També es consideren aprovades per assentiment les propostes, si un cop anunciades  per la Presidència, no originen cap objecció o oposició.

   e) L'assistència i el vot són personals i indelegables. En cas de votació amb resultat d'empat, s'ha d'efectuar una altra votació, i si persisteix l'empat, decideix el vot de qualitat de la Presidència.

 

REGIM DE SESSIONS

ARTICLE 12

De totes les sessions del Ple del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat, s'estendrà la corresponent  acta amb els i les membres assistents i els acords presos, que serà aprovada oportunament en la sessió ordinària següent.

 

ARTICLE 13

A les sessions de tots els òrgans assistirà un/a treballador/a designat pel Consell Comarcal, qui assumirà les funcions de la Secretaria General del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat, n'estendrà acta i durà a terme sota les directrius de la Presidència, la confecció de les ordres del dia i l'execució dels acords adoptats pels òrgans del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat, sense perjudici de l'assistència a les reunions que hom consideri necessari d'altres tècnics o tècniques o funcionaris o funcionàries de les parts amb caràcter assessor, per tal de traslladar els acords presos a les taules tècniques de treball creades per al desplegament i realització del pla de treball anual.

Així mateix, la Secretaria General, tindrà com a funcions prendre les mesures necessàries i adients per poder garantir el suport tècnic i documental al Ple per a la realització de les seves funcions i tasques, implementant a tal efecte un servei administratiu d'arxiu, correspondència i documentació.
 

LES TAULES TÈCNIQUES DE TREBALL

ARTICLE 14

Les Taules tècniques de treball  son òrgans complementaris dels òrgans de govern.

Aquestes Taules tècniques de treball es constituiran amb funcions concretes i determinades segons les matèries a tractar i no tindran caràcter permanent, sinó que s'entendran com a Comissions Especials per al coneixement, desenvolupament i l'estudi dels diferents temes incorporats dins del Pla de treball anual del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

La seva vigència tindrà una durada determinada, i un cop finalitzi la funció atribuïda es dissoldrà.

La seva funció bàsica és la documentació, l'estudi, la informació, l’execució de les activitats previstes i el seu seguiment, així com l'elaboració de propostes al Ple.

 

ARTICLE 15

La designació i composició d'aquestes Taules tècniques de treball correspon al Ple, així com l'establiment de l'àmbit i contingut de treball objecte d'aquestes.

 

ARTICLE 16

Les Taules tècniques de treball es reuniran automàticament sense convocatòria prèvia en la data i el lloc  en què es fixi en la primera reunió, que serà degudament convocada.

Així mateix es podrà sol·licitar l'assistència de tècnics o tècniques o, de persones expertes que en funció de la matèria, que faci oportuna la seva col·laboració, així com la participació de representants dels 15 ajuntaments de la comarca que no tenen oferta formativa de Formació Professional Inicial dins del seu terme municipal així com també les entitats i/o associacions representatives dels i les alumnes de la Formació Professional.

 

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENS COMARCALS

ARTICLE 17

El Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat comptarà amb el Consell Català de la Formació Professional de la Generalitat de Catalunya com un agent col·laborador per tal de desplegar les seves línies d’actuació i assolir els objectius que persegueix.

A més, el Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat per tal de garantir la col·laboració, la coordinació i la coherència amb d’altres polítiques de desenvolupament econòmic local que afecten a la comarca establirà una col·laboració amb d’altres ens ja existents a la comarca que tenen com a finalitat el desenvolupament i seguiment de polítiques de promoció econòmica, ocupació i desenvolupament econòmic local. En aquest sentit, el President o Presidenta del Consell de la Formació del Baix Llobregat donarà compte en les reunions del Ple del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat del pla de treball del Consell de la Formació del Baix Llobregat, tant de les activitats realitzades com de les previstes.

 

APORTACIONS DE LES ENTITATS

ARTICLE 18

Les entitats que formen part del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat faran aportacions econòmiques i/o en espècie per poder garantir la implementació i execució de les activitats previstes en el pla de treball que s’aprovi anualment.

 

ARTICLE 19

Les aportacions que realitzarà cada entitat es fixaran anualment mitjançant acord del Ple  en la sessió on s’aprovi el Pla de treball anual. Per regular aquestes aportacions econòmiques i/o en espècies s’elaboraran uns convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i les diferents entitats que formen part del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

ARTICLE 20

La modificació d'aquest Reglament correspondrà al Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, per  majoria absoluta, previ dictamen favorable del Ple del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat, aprovat igualment per majoria absoluta.

 

Reglament Orgànic i de Funcionament del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat.pdf

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte