Reglament de Règim Intern

Règim Intern

CAPITOL I: Objectius i Òrgans.

CAPITOL II: Règim de Funcionament.


PREÀMBUL

Atès que un dels objectius de la comarca com a ens natural d'organització de Catalunya és el promoure la participació ciutadana i el benestar generalitzat de la població.

Atès que els ens locals podran crear organismes de participació ciutadana.

Atès que els estatuts del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat preveu en el seu article 6è. l'existència d'un Reglament de Règim Intern, el qual serà elevat al Consell Comarcal per a la seva aprovació, previ informe de la Junta Permanent i de l'Assemblea General del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat.

D'acord amb l'art. 49 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, s'estableix el següent articulat:

CAPITOL I: Objectius i Òrgans

Article 1.

El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat es constitueix com a òrgan de consulta i de participació dels usuaris i de les entitats de serveis socials en els temes de la tercera edat, la seva integració, protecció, foment d'atencions assistencials i d'activitats participatives de lleure i plena integració social.

Article 2.

El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat s'adscriu orgànicament en règim de participació ciutadana i amb subjecció a la legislació de Règim Local al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Article 3.

El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat s'integrarà per:

 • L'Assemblea del Consell Consultiu.
 • La Junta Permanent.
 • El/la President/a.

Article 4.

Seran funcions de l'Assemblea del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat:

 • La promoció d'actuacions coordinades en els temes de vellesa a la comarca.
 • Aprovació, si s'escau, del Reglament de Règim Intern del Consell Consultiu.
 • Elegir els membres de la Junta Permanent que correspongui i la seva renovació del 50% cada dos anys.
 • L'aprovació anual del programa d'actuació i de l'informe-memòria de les activitats realitzades.
 • Crear, si s'escau, comissions o grups de treball en torn a temes concrets i puntuals, als quals es podrien incorporar com a col·laboradors, amb veu, però sense vot, a persones que, no sent membres del Consell Consultiu, per la seva dedicació o coneixements puguin fer aportacions d'interès en el tractament dels temes.

Article 5.

Seran funcions de la Junta Permanent de la Gent Gran del Baix Llobregat:

 • La realització d'informes, no preceptius, sobre els projectes normatius que els afectin, per a la seva consideració per l'Assemblea del Consell Consultiu.
 • Emetre informes sobre els plans d'avaluació social i conèixer la seva aplicació.
 • Elaborar els informes tècnics i els dictàmens que li siguin sol·licitats pel Consell Consultiu, el programa i l'informe-memòria d'activitats realitzades de caràcter anual.
 • Elaborar propostes de coordinació i establir prioritats en les actuacions dels temes de vellesa a la comarca.
 • Proposar l'elaboració i modificació, si s'escau, del Reglament de Règim Intern del Consell Consultiu, que haurà de ser ratificat per l'Assemblea.
 • Les delegades per l'Assemblea del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat.

Article 6.

Seran funcions del President del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat:

 • Presidir les sessions i dirigir els debats de la Junta Permanent i de l'Assemblea sense perjudici de la seva substitució pels vice-presidents.
 • Representar al Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat.
 • Designar els integrants que pertoquin de la Junta Permanent en els termes dels estatuts.
 • Nomenar els vice-presidents i cessar-los en el seu càrrec.
 • Convocar les sessions de la Junta Permanent i de l'Assemblea, així com decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Publicar els anuncis escaients que afectin al Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat.
 • Complir i fer complir els estatuts, el present Reglament i la resta de legislació de Règim Local.
 • Dirigir el funcionament del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat.
 • Vigilar el compliment de les finalitats participatives que constitueixin l'objecte del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat.
 • Publicar, executar i fer complir els acords de la Junta Permanent i de l'Assemblea.

CAPITOL II: Règim de Funcionament

Article 7.

Les facultats del President, tret de dirigir el Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat, podran ésser delegades en algun dels vice-presidents, ja sigui temporalment, ja sigui per qüestions puntuals.

Article 8.

Les sessions de l'Assemblea i de la Junta Permanent podran ser:

a) Ordinàries
b) Extraordinàries
c) Extraordinàries urgents

Article 9.

Són sessions ordinàries aquelles que estiguin prèviament establertes en el calendari de sessions del Consell Consultiu.

Com a mínim s'ha d'establir una sessió ordinària a l'any.

Article 10.

Són sessions extraordinàries aquelles que convoqui el President amb tal caràcter per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'almenys la tercera part del nombre legal de membres de l'Assemblea o la Junta Permanent. Tal petició haurà de fer-se per escrit en el que es raoni l'assumpte/s que la motiven, signat personalment per tots els que la subscriguin.

La relació d'assumptes inclosos en l'escrit no treu la facultat del President per determinar els punts de l'ordre del dia, si bé l'exclusió d'algun dels assumptes proposats haurà de ser motivada.

Les sessions extraordinàries s'hauran de convocar amb una antelació mínima de set dies feiners.

Article 11.

Són sessions extraordinàries urgents les convocades pel President i que la urgència de l'assumpte a tractar no permeti convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima establerta de set dies feiners. Malgrat la urgència s'ha de garantir que la convocatòria arribi als interessats amb la màxima antelació possible.

En aquest cas ha d'incloure's com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament de la Junta Permanent o de l'Assemblea sobre la urgència. Si aquesta no fos apreciada s'aixecarà tot seguit la sessió.

Article 12.

Pertoca al President la convocatòria de les sessions de l'Assemblea i de la Junta Permanent. Entre la convocatòria i la celebració no podran transcórrer menys de set dies feiners tret de les sessions extraordinàries urgents.

Article 13.

L'ordre del dia de les sessions de l'Assemblea i de la Junta Permanent serà fixat pel President assistit pel responsable de l'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que intervindrà com a secretari de sessions, amb veu però sense vot.

Article 14.

Les sessions de la Junta Permanent i de l'Assemblea se celebraran a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, tret que per decisió del President, ratificada per l'Assemblea o per la Junta Permanent, segons pertoqui, i de manera excepcional, se celebri en alguns dels municipis de la comarca.

Article 15.

Les convocatòries de les sessions, els ordres del dia, mocions, vots particulars, propostes d'acord i dictàmens, es faran preferentment en llengua catalana.

Article 16.

Les sessions de l'Assemblea seran públiques.

El públic assistent a les sessions no podrà permetre's manifestacions d'agradament o desagradament, podent el President procedir a l'expulsió dels infractors. Sense perjudici d'això, un cop aixecada la sessió, el President pot establir un torn de consultes pel públic assistent sobre temes que afectin al Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat.

Article 17.

Per la vàlida constitució de l'Assemblea i de la Junta Permanent hauran d'assistir almenys una tercera part del nombre legal de membres que en cap cas podrà ser inferior a quatre. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la sessió. En tot cas es requereix l'assistència del President i del Secretari de sessions.

Article 18.

Règim de sessions: L' Assemblea es reunirà com a mínim 1 cop a l'any en sessions ordinàries i extraordinàriament quan el President o la Junta Permanent ho cregui necessari.

La Junta Permanent es reunirà ordinàriament quatre cops a l'any, un per trimestre, i extraordinàriament quan la convoqui el President, a iniciativa pròpia o d'almenys la tercera part dels seus membres.

Article 19.

Tots els assumptes es debatran i votaran per l'ordre en que estiguin relacionats en l'ordre del dia. Malgrat això, el President podrà alterar l'ordre dels temes o retirar algun assumpte.

En les sessions ordinàries conclòs l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia i abans de passar al torn de precs i qüestions, demanarà el President si algun dels representants per raó d'urgència, vol sotmetre a la consideració de l'Assemblea o la Junta Permanent algun assumpte no inclòs en l'ordre del dia. Justificada la urgència el representant corresponent i prèvia declaració reglamentària a l'efecte adoptada per majoria absoluta del nombre legal de membres, es votarà i decidirà l'esmentada proposta.

Article 20.

Qualsevol representant podrà demanar durant el debat la retirada d'algun assumpte inclòs en l'ordre del dia així com que quedi sobre la taula.

En ambdós casos la petició serà votada abans de procedir a la votació sobre el fons de l'assumpte. Si la majoria simple votés a favor de la petició no caldrà votar la proposta d'acord.

Article 21.

D'haver-hi debat, les intervencions seran dirigides pel President, d'acord amb les següents regles:

a) Sols podrà fer-se ús de la paraula prèvia autorització del President.

b) Els representants tenen dret a intervenir una sola vegada per cada assumpte, i un altre cop en el cas d'al·lusions si ho permet el President.

c) Podrà haver un segon torn d'intervencions si ho autoritza el President.

Article 22.

Conclòs el debat es procedirà a la votació.

El vot pot emetre's en sentit afirmatiu o negatiu podent abstenir-se els membres. D'existir l'empat, se celebrarà una segona votació. I de persistir l'empat dirimirà el vot de qualitat del President.

Article 23

En allò no previst pel present Reglament s'estarà a les disposicions contingudes en la Llei 7/85 de 2 d'abril, Llei 8/87 de 15 d'abril del Parlament de Catalunya, RD 2568/86 de 28 de novembre i demés legislació de Règim Local. 

Descarrega't el Document de Règim Intern del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobergat (pdf)

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte