20.816 empreses i 339.710 llocs de treball registrats en el 3T de 2022 al Baix Llobregat

Nota estructura productiva

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat publica l’anàlisi dels components de l’estructura productiva corresponents al tercer trimestre. Aquest és un anàlisi que es concentra tant, en l’anàlisi general dels diferents components de l’estructura productiva (empreses, llocs de treball assalariats i llocs de treball en règim autònom) com en l’anàlisi segons activitats econòmiques, sectors productius i activitats de valor afegit.

 

Tant les  empreses com els llocs de treball en règim autònom disminueixen respecte 2021, en canvi, els llocs de treball de règim general (assalariats) augmenten. Si mirem respecte l’any anterior a la pandèmia, les empreses i les afiliacions del règim autònom disminueixen al Baix Llobregat, l’ocupació creix (+21.442, +6,7%) però el nombre d’empreses registrades disminueix (-1.228, -5,6%).

 

Després de la gran disminució d’empreses en el 2020 (1.514 empreses menys que en el 2019), el 2021 registra un creixement anual del 1,8% (360 empreses més) i retrocedeix durant el 2022 amb una variació anual del -0,4% (74 empreses menys). Aquesta evolució fa que el nombre d’empreses es trobi molt per sota del que es trobava abans de la pandèmia (22.044) i abans de la crisi del 2008 (23.356). La destrucció respecte 2008 és sensiblement menor a la comarca que la registrada al conjunt de Catalunya.

 

La tendència a la destrucció de teixit empresarial i de treball per compte propi que s’està donant al Baix Llobregat divergeix de la resta de l’entorn metropolità i del conjunt de Catalunya, on el treball autònom es manté estable i el nombre d’empreses tendeix a recuperar-se. Per contra, el creixement dels llocs de treball assalariats és més elevat a la comarca que a la resta d’àmbits analitzats.

 

El sector que ocupa a més persones són els serveis a les empreses, que concentren més d’un de cada quatre llocs de treball a la comarca (28,9%). Aquest percentatge és similar al del conjunt de Catalunya, però lleugerament inferior al de l’Àmbit Territorial Metropolità, on els serveis empresarials suposen el 32,2% dels llocs de treball. Això es dona com a resultat de la tendència del centre metropolità a expulsar a la indústria cap a zones perifèriques i a concentrar serveis empresarials de caràcter avançat.

 

Durant aquest tercer trimestre del 2022 és remarcable com cap de les 10 activitats que més persones ocupen a la comarca hagin registrat variacions anuals negatives del treball assalariat. De fet, sectors com l’educació, l’emmagatzematge i la restauració han registrat creixements del 24,6%, 8,6% i 6,7% respectivament. L’evolució dels llocs de treball per compte d’altri posterior a la crisi del 2008 també ha estat molt positiva. De fet, només la construcció i la fabricació de productes metàl·lics han registrat pèrdues de llocs de treball (-21,6% i -29,0% respectivament), la resta de sectors han crescut amb força, fent que els llocs de treball assalariats siguin ara un 19,1% superiors als que hi havia al 2008.

 

El fort creixement que han experimentat les grans empreses localitzades a la comarca entre el 2008 i el 2022, juntament amb la pèrdua de llocs de treball a les PiMES ha fet que les grans empreses passessin de concentrar el 20,8% dels llocs de treball al 2008, a representar el 32,3% del total. Les PiMES, en canvi, han passat del 51,5% al 40,1%. A major grandària, major creixement de l’ocupació.

Des de la crisi del 2008, els llocs de treball assalariats a les grans empreses (més de 251 treballadors/es) han crescut un 85,6% i a les empreses mitjanes (entre 51 i 250 treballadors/es) un 18,0%. Aquests creixements tan accentuats contrasten amb la pèrdua de pes de les empreses més petites (menys de 50 treballadors/es), les quals han perdut el 7,1% dels llocs de treball amb els que comptaven al 2008.

 

Una vegada més, el treball autònom ha tingut un pitjor comportament al Baix Llobregat que a la restà de l’àmbit metropolità i del conjunt de Catalunya. Aquesta dinàmica no és recent, si no que es reprodueix per a tots els anys analitzats.  Amb la pèrdua de 275 (-0,6%) afiliacions per compte propi respecte al 2021, la comarca encadena cinc anys consecutius destruint ocupació autònoma. La variació respecte a 2008 és del -11,0%, el que ha suposat una davallada de 6.023 llocs de treball autònoms. Aquesta caiguda contrasta amb les variacions molt més moderades de Catalunya (-5,4%) i de l’Àmbit Territorial Metropolità (-0,9%) i, especialment, amb el creixement a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on la variació respecte al 2008 ha estat del +3,3%.

Durant aquest trimestre les activitats on més ha crescut el treball per compte propi han estat les activitats sanitàries, l’educació i la construcció, que han sumat, juntament amb altres sectors en expansió, 495 altes de llocs de treball autònoms. No obstant, la suma de 795 baixes d’afiliació autònoma a sectors com el transport o el comerç han fet que el balanç anual sigui negatiu.

 

El nombre de dones treballadores al Baix Llobregat només és superior en 2 sectors:  serveis a la ciutadania (71%) i serveis al consumidor (52,9%). En l’extrem oposat trobem la construcció on les dones representen el 12,1%. En altres paraules, al sector de la construcció hi ha un -75,7% menys de dones que d’homes. Pel que fa als  altres sectors amb més pes de p. treballadores, les dones representen el 47,3% al comerç, el 32,2% a la indústria i el 41,4% al sector dels serveis relacionats amb l’empresa. 

 

Els llocs de treball en activitats amb nivells tecnològics alts i mitjans-alts representen el 37,0% dels llocs de treball industrials del Baix Llobregat, un percentatge superior a la mitjana catalana 31,3%, però inferior al de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (39,2%). En canvi, els serveis intensius en coneixement tenen una menor presència a la comarca i només representen el 40,4% dels llocs de treball als serveis, davant d’un pes molt més significatiu a la resta de Catalunya (48,3%) i de l’àmbit territorial metropolità (50,2%).

 

EMPRESES

ASSALARIATS

AUTÒNOMS

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte