21.007 empreses i 332.695 llocs de treball en el 2T 2022

Nota estructura productiva

L’Observatori comarcal del Baix Llobregat publica l’anàlisi dels components de l’estructura productiva corresponents al segon trimestre. Aquest és un anàlisi que es concentra tant, en l’anàlisi general dels diferents components de l’estructura productiva (empreses, llocs de treball assalariats i llocs de treball en règim autònom) com en l’anàlisi segons activitats econòmiques, sectors productius i activitats de valor afegit.

Tots els components de l’estructura productiva creixen respecte 2021. Si mirem respecte l’any anterior a la pandèmia, les empreses i les afiliacions del règim autònom disminueixen al Baix Llobregat. La recuperació respecte el segon trimestre de 2021 és general a tots els àmbits territorials.

Tot i amb això, el creixement de tots els components de l’estructura productiva és menor a la comarca que el registrat als àmbits territorials de referència.

 

L’ocupació creix respecte 2019 (darrer any abans de la pandèmia) (+20.319, +7%) però el nombre d’empreses registrades disminueix (-1.449, -6%).

 

Després de la gran disminució d’empreses en el 2020 (2.056 empreses menys que en el 2019), el 2021  registra un creixement del 2,7% (552 empreses més) i el 2022 es manté estable +0,3% ( 55 empreses més). Tot i aquest creixement, no es supera el nombre d’empreses registrades en el 2019 (22.456) o en el 2008 (23.936). La destrucció respecte 2008 és menor a la comarca que la registrada al conjunt de Catalunya.

Les activitats de comerç i serveis de menjar i begudes continuen concentrant el major nombre d’empreses de la comarca (24% del total). Respecte 2019 i 2008 la majoria d’activitats disminueixen en nombre d’empreses.

Les serveis de menjar i begudes i activitats immobiliàries són les que creixen més en empreses respecte 2021. Les activitats de comerç al detall  i activitats especialitzades de la construcció les que més baixen en nombre d’empreses registrades.

 

Després de la variació anual negativa dels llocs de treball en règim general al Baix Llobregat l’any 2020 (-2,1%, 5.374 llocs de treball menys), el 2022 registra un creixement del 4,4% (+12.015) respecte 2021 i del 14,6% (+36.223) respecte 2008.

El Baix Llobregat destaca pel seu creixement continuat en afiliacions al règim general (assalariades), sobretot respecte 2008 i  2019 i en menor mesura respecte 2020 i 2021. Respecte 2021 però, el creixement és menor a la d’àmbits territorials de referència.

Les activitats de comerç continuen concentrant el major nombre d’assalariats de la comarca (29% del total). Respecte 2008 la majoria d’activitats creixen en el nombre d’assalariats a excepció de activitats especialitzades en construcció i fabricació de productes metàl·lics. Les activitats de comerç a l’engròs i emmagatzematge i afins al transport són les que creixen més en llocs de treball en règim general respecte 2021. Les activitats de serveis socials sense allotjament i fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs les que registren un major descens de llocs de treball.

Dels 283.735 llocs de treball en règim general, un 41% és de fins 50 treballadors; un 28% treballen en empreses d’entre 51 a 250 treballadors i  el 31% dels assalariats treballen en grans empreses (251 i més treballadors). A major grandària, major creixement de l’ocupació. Les grans empreses són les que observen el major creixement de població assalariada, sobretot respecte 2008 que es registra un creixement del 78%.

 

El Baix Llobregat registra el pitjor comportament de les afiliacions del règim autònom dels àmbits territorials de referència. Aquest últim any les afiliacions al RETA en el Baix Llobregat es mantenen (+10), trencant la tendència a la variació interanual negativa observada l’any 2020 (-1,3%) i l’any 2021 (-1,9%). Respecte el 2008 es registra un descens superior a l’11% (-6.388), sent aquesta superior a la resta d’àmbits territorials.

Les activitats de comerç al detall, transport terrestre i activitats especialitzades en construcció concentren el major nombre d’autònoms de la comarca (34% del total). Respecte 2021, 2020 i 2019 la variació del nombre d’autònoms és desigual. Les activitats sanitàries, serveis de menjar i begudes i educació són les que més creixen en autònoms respecte 2021. Transport terrestre i les activitats especialitzades de la construcció són les activitats que més baixen en nombre d’autònoms.

 

La major proporció de llocs de treball al Baix Llobregat es concentren en els serveis relacionats a l’empresa (29,2%) tal i com també succeeix en la resta d’àmbits territorials. Com a tret diferenciador, el Baix Llobregat destaca en concentrar un major nombre de llocs de treball a la  indústria (+4,5 p.p. més respecte l’ATM i +2,5p.p. respecte Catalunya); al comerç (+3,8 p.p. més respecte l’ATM i +3,7p.p. respecte Catalunya) i a la construcció (+2,3 p.p. respecte l’ATM i +1,5 p.p. respecte Catalunya).

 

Serveis a la ciutadania (-12%) i serveis al consumidor (-1,9%) els sectors que més disminueixen en llocs de treball al Baix Llobregat. Agricultura (+3,8%) i comerç (+2%) els que més creixen.

 

El nombre de dones treballadores al Baix Llobregat només es superior en 2 sectors:  serveis a la ciutadania (69,1%) i serveis al consumidor (50,5%). En l’extrem oposat trobem la construcció on el percentatge de dones és del 12%. En altres paraules, en el sector de la construcció hi ha un -86,4% menys de dones que d’homes. Pel que fa als sectors amb més pes de p. treballadores, les dones representen el 47,4% al comerç, el 32,1% a la indústria i el 41% al sector dels serveis relacionats amb l’empresa. 

 

El 38% dels llocs de treball industrials al Baix Llobregat són d’activitats d’alta tecnologia. El 41% dels llocs de treball de serveis són d’activitats basades en coneixement. Aquests llocs de treball tenen menor pes a la comarca que a l’àmbit metropolità o al conjunt de Catalunya.

 

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte