Reglament del Consell de Salut

REGLAMENT ORGÀNIC I DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE SALUT DEL BAIX LLOBREGAT

PREÀMBUL

Els drets relatius a la salut i l'atenció sanitària inclouen el dret a participar en el sistema sanitari mitjançant les institucions, els òrgans de representació comunitària i les organitzacions socials. La participació activa de la ciutadania, tant individual com col·lectiva, és un element clau per a la millora, l’optimització de la qualitat i l’efectivitat del sistema sanitari.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya va instaurar, com a principi informador de l’organització del sistema sanitari públic, la participació comunitària en la formulació de la política sanitària i el control de l’execució.

El Decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya, regula la creació del Consell de Salut de Catalunya, com a òrgan central de participació comunitària en matèria de salut, juntament amb els consells de participació territorial de salut, amb la participació de l’Administració Local i de la societat civil en el sistema sanitari públic de Catalunya.

Vist tot l’exposat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat considera oportuna la creació d'un òrgan de participació en matèria de salut que estigui format pels 30 ajuntaments de la comarca, així com per aquells agents socioeconòmics i persones vinculades de manera directa o indirecta amb el món sanitari i de salut del Baix Llobregat, amb la funció del seguiment continu de la bona marxa de l’atenció sanitària per tal de conèixer de primera mà la situació real i necessitats, i vetllar per la seva qualitat i excel·lència. En compliment d'aquesta voluntat es redacta el següent reglament pel que s'haurà de regir el Consell de Salut.

TÍTOL I. OBJECTE I NATURALESA

Article 1. Objecte

És l’objecte del Consell de Salut, promoure la participació dels ajuntaments, amb la col·laboració dels agents socials i econòmics, les institucions, entitats, plataformes i associacions comarcals representatives i implicades en els aspectes relacionats amb la salut a la comarca, per recollir propostes pel que fa a la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut a partir de la creació d’un espai estable de debat, a fi de contribuir a la millora de la qualitat dels recursos disponibles.

Article 2. Naturalesa jurídica

 1. Es constitueix el Consell de Salut, com a òrgan sectorial de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i informe en matèria de salut de la comarca, de conformitat amb els articles 12.3 del text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, l’article 62 del text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article 86 del Reglament Orgànic comarcal i els articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 2. El Consell es regeix per aquest Reglament i per les altres disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Article 3. Objectius

1. El Consell de Salut és l’òrgan consultiu i de participació dels ajuntaments i entitats de la comarca en les polítiques de salut, i permetrà establir un marc de treball comú en l’àmbit de la salut i en els recursos i serveis de salut de la comarca. Com a objectius generals es poden explicitar els següents:

 • Debatre i valorar dels assumptes que sotmeti el Consell Comarcal i els membres del Consell, especialment la informació, seguiment i avaluació dels diferents programes, activitats i serveis contemplats en el Pla de Salut Comarcal.
 • Participar en l’elaboració del Pla Territorial Sanitari del Baix Llobregat i el seu  adequat seguiment.
 • Assessorar en la determinació de prioritats, estratègies i línees de treball, així com proposar millores de funcionament i d’actuació en l’àmbit de la salut del Baix Llobregat, a partir de les anàlisis i diagnosis elaborades.
 • Aconseguir una participació més àmplia i canalitzar les opinions i suggeriments de la ciutadania en matèria de salut.
 • Conèixer i analitzar la situació actual dels CAPs (Centres d’atenció Primària), CUAPs (Centre d’urgències d’atenció primària) i dels 4 centres Hospitalaris existents a la comarca, així com de la distribució de les atencions sanitàries a la població de referència.
 • Conèixer anualment l’escenari pressupostari sobre l’activitat sanitària i de salut pública dels òrgans competents a la comarca.
 • Donar suport i col·laborar en les campanyes de prevenció i sensibilització que juntament amb les entitats sanitàries (Serveis sanitaris d’atenció primària de responsabilitat pública, hospitals, ajuntaments, etc.) es projectin i s’aprovin, així com fomentar tot tipus d’activitats que puguin contribuir a la millora de la qualitat de vida de la comarca.
 • Impulsar la creació i dinamització de Consells de Salut dels municipis del Baix Llobregat.
 • Analitzar, avaluar i fer un seguiment permanent de les polítiques de salut que desenvolupen els municipis de la comarca.
 • Analitzar les actuacions de salut comunitària dirigides als problemes o necessitats prioritàries de salut i l’abordatge dels determinants de la comunitat.
 • Analitzar les actuacions interdepartamentals impulsades en el territori amb la col·laboració de diferents sectors econòmics i socials de la societat (educació, treball, habitatges, medi ambient, etc...)
 • Promoure la interrelació entre els serveis socials i serveis de salut per millorar l’atenció a les necessitats de les persones.
 • Analitzar les actuacions de control sanitari de medi ambient, la salubritat pública i foment d’estils de vida saludable, que s’estan portant a terme en el territori.
 • Qualsevol altre objectiu o tasca que estableixi el propi Consell dins del marc de les seves competències.

2. Com a òrgan de representació i participació, l’objectiu primordial del Consell de Salut és assolir aquesta participació a través de la vinculació de totes les entitats relacionades amb les polítiques de salut, col·lectius, administracions públiques competents al territori, entitats del sector de la salut, organitzacions sindicals i patronals, entitats socials més representatives i d’altres col·lectius ciutadans.

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES

Capítol I: Organització

Article 4. Òrgans

Els òrgans del Consell de Salut són:

 1. El Plenari
 2. Les Comissions de Treball
 3. La Presidència
 4. La Vicepresidència

Per acord Plenari del Consell Comarcal es podrà complementar aquesta organització mitjançant la creació de nous òrgans, si s’escau, i la modificació del present reglament.

Article 5. Seran membres del Plenari del Consell de Salut

President: President del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Vice-presidents: Els del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Vocals:

 • Conseller de l’Àrea de Polítiques de Benestar i Desenvolupament Social del Consell Comarcal
 • Els 30 alcaldes i alcaldesses de la comarca
 • 1 membre representant de l’organització empresarial Associació de l’Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL)
 • 1 membre representant de l’organització empresarial de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
 • 1 membre representant del sindicat de Comissions Obreres (CCOO)
 • 1 membre representant del sindicat d’Unió General de Treballadors (UGT)
 • 1 membre representant de la junta territorial del Baix Llobregat de la Federació d’associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya (FAPAC)
 • 1 membre representant del Fòrum Social del Baix Llobregat
 • 1 membre representant del Clúster de Salut Mental de Catalunya
 • 1 membre representant del Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat
 • 1 membre representant del Consell de les Dones del Baix Llobregat
 • 2 membres designats pel President del Consell de Salut, prèvia aprovació del Plenari d’aquest mateix Consell.

Secretari/ària: 1 Treballador/a administratiu/va que farà les funcions de secretari/a amb veu però sense vot.

Assistiran com a convidats a les reunions del Plenari del Consell de Salut: Un/una representant del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i un/una representant de l’ Agència de Salut Pública de Catalunya.

El President podrà autoritzar l'assistència a les reunions del Plenari als membres de les Comissions de Treball, les persones associades a les entitats representades i aquelles persones convidades atès el seu caràcter rellevant en assumptes de salut. 

El nomenament dels membres integrants del Plenari del Consell de Salut del Baix Llobregat, serà objecte d’acord exprés per part de les organitzacions de les que formen part, i haurà de ser degudament comunicat al Consell Comarcal. Els nomenaments hauran de ser ratificats pel Ple del Consell Comarcal.

Article 6. Comissions de Treball

 1. Per tal de garantir al màxim la coordinació, la participació i el diàleg social i d’aconseguir una major agilitat i eficiència en el desenvolupament de les funcions del Plenari, es podran crear Comissions de Treball, tant temporals com permanents.
 2. Es podran crear les Comissions de Treball que es considerin oportunes per aprofundir en àmbits temàtics concrets que desenvolupin els objectius del propi Consell i per mandat plenari.
 3. L’adscripció a les Comissions de Treball serà lliure per part de tots els membres del Plenari del Consell.
 4. Així mateix, podran incorporar-s’hi persones integrants de les administracions i entitats representades al Consell, que voluntàriament ho desitgin i/o que els membres del Consell, de forma consensuada, considerin oportú.
 5. Les pròpies Comissions de Treball establiran el calendari i la periodicitat de les seves reunions en funció dels temes treballats i aquestes elevaran el seu informe al Plenari del Consell de Salut. El seu funcionament vindrà determinat pel que estableixi la pròpia Comissió de Treball i un membre de cada Comissió informarà al Plenari del Consell  en les seves sessions, de l’estat en que es troben els temes concrets treballats i lliurarà informe final.

Article 7. Renovació dels òrgans

 1. Els representants dels òrgans del Consell cessaran automàticament en ocasió de la renovació dels membres de la corporació comarcal i municipal, o en funció dels mecanismes que cada entitat membre disposi al respecte.
 2. Les administracions i entitats representades al Consell hauran de comunicar els canvis produïts en la seva representació per causa de dimissió, substitució, per malaltia, absència o qualsevol altra circumstància justificada.

Capítol II: Competències dels òrgans del Consell

Article 8. Funcions del Plenari

Són funcions del plenari del Consell:

 1. Fer el seguiment del Pla Territorial Sanitari del Baix Llobregat, així com elaborar el programa de treball i la memòria anual, si s’escau.
 2. Proposar la constitució de les Comissions de treball.
 3. Elevar al Consell Comarcal del Baix Llobregat les propostes d'actuació provinents de les comissions de treball.
 4. Deliberar sobre la situació general dels serveis sanitaris i de salut a la comarca.
 5. Fer propostes i suggeriments en matèria de salut pública.
 6. Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les administracions, les entitats privades i la iniciativa social de la comarca.
 7. Conèixer, valorar, debatre, consensuar, proposar, promoure i informar sobre el conjunt d'actuacions, iniciatives i serveis que es desenvolupin a la ciutat en matèria de serveis de salut.
 8. Fer el seguiment dels projectes i programes que es desenvolupin a la comarca en matèria de salut.
 9. Altres que se li puguin encomanar.
 10. Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d’actuació del Consell de Salut.
 11. Elaborar propostes relatives a l’àmbit de salut, amb plena capacitat per a que siguin sotmeses a l’òrgan competent.
 12. Debatre i valorar aportacions relacionades amb la situació del món de la salut i formular propostes d’actuació.
 13. Constituir les comissions de treball que consideri adients i sol·licitar els assessoraments necessaris per a la millor realització de les seves funcions.

Article 9. Funcions de la Presidència i la Vicepresidència

1. Són funcions de la Presidència:

a) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Plenari i establir l'ordre del dia i presidir les sessions suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat.

b) Conduir els debats de les reunions, seguint l'ordre del dia, i vetllar perquè es respectin els principis de concurrència d'opinions i de llibertat d'expressió.

c) Representar i/o designar la persona o persones que representen el Consell.

d) Executar els acords dels òrgans col·legiats del Consell.

2. Correspon a la Vicepresidència assistir i col·laborar amb la Presidència i substituir-la en supòsits de absència o malaltia. Són funcions de la Vicepresidència les de la Presidència en cas de delegació.

Article 10. Funcions del/la secretari/ària

Són funcions del Secretari/ària les següents:

 • Assistir amb veu però sense vot a totes les reunions del Plenari i de les Comissions de Treball.
 • Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.
 • Custodiar la documentació del Consell.
 • Redactar i autoritzar les actes de les sessions.
 • Certificar els acords amb el vist i plau del President/a.
 • Traslladar els acords als seus destinataris.

Article 11. Assistència tècnica

 1. El Consell Comarcal del Baix Llobregat prestarà a tots els òrgans del Consell, l’assessorament, la informació i l’assistència tècnica que calgui en cada cas.
 2. A aquest efecte, la Presidència designarà un/a tècnic/a que assistirà sempre a les reunions del Plenari per a les funcions d’assessorament, informació i assistència.
 3. Sens perjudici del que es preveu en els paràgrafs precedents, en qualsevol dels òrgans del Consell la Presidència podrà convidar, amb veu i sense vot, un/a assessor/a o expert/a en diferents àmbits d’interès per tal de garantir la informació i la documentació necessària.

Aquest document restarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

TÍTOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Capítol I: Del Plenari

Article 12. Convocatòria i funcionament

 1. El Plenari es reunirà de manera ordinària, com a mínim, una vegada a l'any. De manera extraordinària, es reunirà quan el convoqui la Presidència i/o a sol·licitud d'una tercera part dels membres del Plenari mitjançant una petició en què s'expliquin i es justifiquin els motius i la urgència de la convocatòria.
 2. Les reunions del Plenari quedaran constituïdes vàlidament sempre que, una vegada convocada formalment, hi concorrin a més del/la president/a, o qui legalment el/la substitueix, i del/la secretari/a, al menys una tercera part dels membres integrants. Si no s'arriba al quòrum, es reunirà mitja hora més tard en segona convocatòria i quedarà legalment constituïda qualsevol que sigui el nombre d'assistents, que mai podrà ser inferior a tres.
 3. Les convocatòries d'aquest òrgan es faran per escrit amb una antelació mínima de vuit dies per a les ordinàries i de tres dies per a les extraordinàries, fixant sempre el lloc, el dia i l'hora, i adjuntant-­hi l'ordre del dia, i la documentació necessària dels temes que s’hagin de tractar si s’escau. En aquestes convocatòries es donarà preferència a les comunicacions electròniques.
 4. A efectes dels punts a incloure en l’ordre del dia, la Presidència tindrà en compte els suggeriments i/o demandes que puguin fer els vocals del Plenari.
 5. En la sessió convocada, cap tema que no estigui inclòs en l’ordre del dia de la sessió no podrà ser objecte de deliberació o d’acord, llevat que sigui declarada expressament la urgència apreciada per la majoria del nombre de vocals del Plenari assistents.
 6. A les sessions del Plenari podran assistir altres persones que pels seus coneixements específics o per l’internés en el tema a tractar es consideri convenient, sempre que ho autoritzi el/la president/a.

Capítol II: Normes comunes

Article 13. Registre d’Actes

 1. El/la Secretari/a aixecarà acta de les reunions del òrgans col·legiats del Consell.
 2. Les actes, que seran signades pel secretari o secretària amb el vist i plau de la presidència, seran aprovades per l’òrgan col·legiat corresponent en la propera sessió. A aquest efecte, una còpia de cada acta serà tramesa a cada membre d’aquests òrgans.
 3. Les actes es custodiaran i conservaran en format adient, preferentment electrònic.

Article 14. Acords

 1. Els acords del Plenari del Consell s’adoptaran per majoria del nombre de vocals assistents.
 2. Atesa la naturalesa, funcions i caràcter consultiu i de debat del Consell, en els acords que prenguin els seus òrgans col·legiats s’hi reflectiran les diferents posicions dels seus components.
 3. Els informes, actes i acords del Consell es publicaran a un espai propi al web del Consell Comarcal, a la seu electrònica, així com d’altres mitjans que es considerin necessaris per donar-ne difusió.

Article 15. Caràcter dels acords

Els acords, informes propostes i estudis que elaborin els òrgans del Consell de Salut, tindran caràcter no vinculant per al Consell Comarcal, el qual, no obstant, els tindrà en compte en la presa de decisions, a causa de la seva importància i de les característiques del Consell.

Article 16. Delegació de la representació

Per agilitzar l’actuació del Plenari i de les Comissions de Treball, qualsevol dels representants designats podran delegar la seva representació, excepcionalment i per causa justificada, prèvia comunicació dirigida al/la Secretari/a del Consell, en un termini no inferior a vint-i-quatre hores en convocatòries ordinàries i dotze hores en convocatòries extraordinàries.

TÍTOL IV. RÈGIM SUPLETORI

Article 17. Règim supletori

En tot allò que no preveu aquest Reglament sobre l’organització i el funcionament dels òrgans del Consell de Salut del Baix Llobregat, s’aplicaran amb caràcter supletori els principis i criteris que informen l’organització i el funcionament del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

TÍTOL V. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 18. Modificació

 1. El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per iniciativa pròpia o a proposta del Plenari del Consell de Salut, podrà modificar aquest Reglament en els termes que consideri oportuns i prèvia la tramitació prevista legalment.
 2. La modificació del Reglament del Consell, no podrà suposar mai un canvi en els objectius que en justifiquin la  creació, i requerirà que se n’acrediti la necessitat i conveniència.

Article 19. Extinció

En quant que òrgan sectorial complementari de l’organització comarcal, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà acordar de manera unilateral, mitjançant acord plenari, l’extinció del Consell de Salut, que en tot cas haurà de ser considerada quan resulti acreditada la impossibilitat de complir els seus objectius.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, el Consell comarcal del Baix Llobregat com a titular, i el Consell de Salut valoraran les experiències participatives regulades en aquest Reglament, a la vista de les quals adoptaran les mesures oportunes, i si s’escau, introduiran en aquest Reglament les modificacions que requereixin aquestes mesures.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà que es publiqui íntegrament el text en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases de règim local i restarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Baix Llobregat, novembre del 2018

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte