Infoparticipa 2019-2020

Indicadors per als Consells Comarcals

1.- Transparència de la Institució

1.1.- Qui són les i els representants polítics?

Indicador 1. Es dona informació bàsica sobre el president o presidenta: nom i cognoms, foto i partit polític?

Indicador 2. Es dona informació bàsica sobre el president o presidenta: biografia i/o currículum?

Indicador 3. Es dona informació bàsica sobre els consellers o conselleres que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Indicador 4. Es dona informació bàsica sobre els consellers o conselleres que formen part del govern: biografia i / o currículum?

Indicador 5. Es dona informació bàsica sobre els consellers o conselleres que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

Indicador 6. Es dona informació bàsica sobre els consellers o conselleres que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

Indicador 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en cas que no es percebi cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)

Indicador 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Indicador 9. Es publica l’agenda institucional del president o presidenta?

Indicador 10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

Indicador 11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició).

1.2. Com es gestionen els recursos col•lectius?

Indicador 12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions informatives, comissions de serveis, Junta de Portaveus i/o àrees de treball?

Indicador 13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

Indicador 14. Es dona informació sobre les competències i la composició del consell d’alcaldes i alcaldesses?

Indicador 15. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?

Indicador 16. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens?

Indicador 17. Es publiquen les actes del Ple?

Indicador 18. Es publiquen els acords de la Junta de Govern?

Indicador 19. Es publica el Pla de Govern?

Indicador 20. Es publiquen els Reglaments Comarcals i/o altres disposicions de rellevància jurídica?

1.3. Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

Indicador 21. Es publica el Pressupost de la Institució de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

Indicador 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

Indicador 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat)

Indicador 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?

Indicador 25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

Indicador 26. Es publica la relació de llocs de treball de la Institució i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?

Indicador 27. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat

Indicador 28. Es publica l’oferta de treball de la Institució, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)

Indicador 29. Es publica l’inventari general del patrimoni de la Institució?

Indicador 30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

Indicador 31. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Indicador 32. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat)

Indicador 33. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat)

Indicador 34. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)

2. Informació per a la participació

2.1. Quina informació proporcionen sobre la comarca i la gestió dels recursos col•lectius?

Indicador 35. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern comarcal relacionades amb la gestió del govern?

Indicador 36. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

Indicador 37. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple?

Indicador 38. Es dona informació sobre la comarca: els municipis, guies, mapes, història, principals activitats econòmiques, els equipaments culturals, d’oci, de turisme...?

Informació Turística - Observatori Comarcal

Indicador 39. S’ofereix al web una agenda d’activitats comarcals i/o municipals?

Indicador 40. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas).

2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

Indicador 41. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès comarcal?

Indicador 42. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès comarcal?

Indicador 43. S’ofereix al web la Carta de serveis i els compromisos davant els Ajuntaments i la ciutadania?

Indicador 44. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Indicador 45. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte