Eix1. Recuperació social, territori saludable i serveis a les persones. Comarca feminista

 

Estat d'execució de les accions
34 Finalitzada 64 Iniciada 36 Planificada

 

1.1.1. Suport i reforç dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS), mitjançant coordinació, supervisió, sessions formatives, etc. Analitzar i fer propostes de millora dels serveis de gestió conjunta des dels mateixos ajuntaments.

1.1.1. Suport i reforç dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS), mitjançant  coordinació, supervisió, sessions formatives, etc. Analitzar i fer propostes de millora dels serveis de gestió conjunta  des dels mateixos ajuntaments.

Data inici prevista: 
setembre, 2019
Data fi prevista: 
setembre, 2023

100%

1.1.2. Treball amb les entitats, associacions, cooperatives i Tercer Sector de la zona en projectes conjunts relacionats amb l’atenció social. Desenvolupament de projectes d’economia social i solidària.

1.1.2. Treball amb les entitats,  associacions, cooperatives i Tercer Sector de la zona en projectes conjunts relacionats amb l’atenció social. Desenvolupament de projectes d’economia social i solidària.

1.1.3. Projecte de cuina inclusiva a través de la recollida de l’excedent d’àpats preparats i productes de primera necessitat de les empreses de restauració i alimentació del territori i la seva posterior distribució. Crear sinergies amb la producció km 0

1.1.3. Projecte de cuina inclusiva a través de la recollida de l’excedent d’àpats preparats i productes de primera necessitat de les empreses de restauració i alimentació del territori i la seva posterior distribució. Crear sinergies amb la producció km 0 i els productors de la comarca.

Data inici prevista: 
febrer, 2023
Data fi prevista: 
juliol, 2024

20%

1.1.4. Definir una estratègia de treball conjunta, mancomunada de seguiment dels bancs d’aliments i productes de primera necessitat dels municipis de l’ABSS. Contribuir a l’adaptació dels bancs d’aliments locals al context derivat de la pandèmia.

1.1.4. Definir una estratègia de treball conjunta, mancomunada de seguiment dels bancs d’aliments i productes de primera necessitat dels  municipis de l’ABSS.  Contribuir a l’adaptació dels bancs d’aliments locals al context derivat de la pandèmia.

1.1.5. Establir l'homologació de criteris d'atorgament d'ajuts socials juntament amb els departaments d'Acció Social dels municipis de la comarca, tenint en compte noves realitats derivades de la crisi de la pandèmia de la COVID-19.

1.1.5. Establir l'homologació de criteris d'atorgament d'ajuts socials juntament amb els departaments d'Acció Social dels municipis de la comarca, tenint en compte noves realitats derivades de la crisi de la pandèmia de la COVID-19.

Data inici prevista: 
gener, 2018
Data fi prevista: 
juny, 2023

50%

1.1.6. Capacitació per a la millora contínua dels professionals de serveis socials a través d'accions formatives i de trobades tècniques que permetrà treballar en xarxa per tal de conèixer altres experiències de servei i per crear sinergies entre els muni

1.1.6. Capacitació per a la millora contínua dels professionals de serveis socials a través d'accions formatives i de trobades tècniques que permetrà treballar en xarxa per tal de conèixer altres experiències de servei i per crear sinergies entre els municipis de la comarca.

Data inici prevista: 
octubre, 2019
Data fi prevista: 
juny, 2023

80%

1.1.7. Incentivar la incorporació de l’economia social i solidària a les dinàmiques d’intervenció social local i comarcal.

1.1.7. Incentivar la incorporació de l’economia social i solidària a les dinàmiques d’intervenció social local i comarcal.

1.1.8. Acompanyar els municipis en les polítiques de benestar social, posant l’accent en la coordinació de programes, projectes i accions i en la demanda de recursos a altres administracions competents.

1.1.8. Acompanyar els municipis en les polítiques de benestar social, posant l’accent en la coordinació de programes, projectes i accions i en la demanda de recursos a altres administracions competents.

Data inici prevista: 
setembre, 2019
Data fi prevista: 
setembre, 2023

70%

1.1.9. Garantir que el suport a les necessitats de la ciutadania arriben a tothom per igual, essent imaginatius amb les fórmules per possibilitar que les persones vulnerables i amb pocs recursos puguin accedir als recursos disponibles.

1.1.9. Garantir que el suport a les necessitats de la ciutadania arriben a tothom per igual, essent imaginatius amb les fórmules per possibilitar que les persones vulnerables i amb pocs recursos puguin accedir als recursos disponibles.

1.1.10. Instar a les entitats municipalistes i la Generalitat, a analitzar al territori on i perquè es produeixen les desigualtats i actuar-hi per evitar-les a través d’instruments de canvis normatius que contribueixin a la seva erradicació.

1.1.10. Instar a les entitats municipalistes i la Generalitat, a analitzar al territori on  i perquè es produeixen les desigualtats i actuar-hi per evitar-les a través d’instruments de canvis normatius que contribueixin a la seva erradicació.

Data inici prevista: 
abril, 2021
Data fi prevista: 
setembre, 2023

50%

1.2.1. Crear la Taula de pobresa energètica comarcal, un espai de planificació, coordinació, disseny d’intervencions, de diagnosi, anàlisi, debat, recerca d’alternatives i proposta de solucions que garanteixin l’accés al consum energètic de les famílies a

1.2.1. Crear la Taula de pobresa energètica comarcal, un espai de planificació, coordinació, disseny d’intervencions, de diagnosi, anàlisi, debat, recerca d’alternatives i proposta de solucions que garanteixin l’accés al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat

Data inici prevista: 
gener, 2022
Data fi prevista: 
desembre, 2022

1.2.2. Dinamitzar la creació de Punts d’atenció de pobresa energètica als municipis, que permeti coordinar ajuts per fer auditories energètiques i d'arranjaments a llar.

1.2.2. Dinamitzar la creació de  Punts d’atenció de pobresa energètica als municipis, que permeti coordinar ajuts per fer auditories energètiques i d'arranjaments a llar.

1.2.3. Fomentar la creació de serveis de voluntariat entre la societat civil per a col·laborar en l’atenció a persones en situacions de fragilitat, com per a fer gestions de primera necessitat fora de casa.

1.2.3. Fomentar la creació de serveis de voluntariat entre la societat civil per a col·laborar en l’atenció a persones en situacions de fragilitat, com per a fer gestions de primera necessitat fora de casa.

Data inici prevista: 
octubre, 2021
Data fi prevista: 
juliol, 2023

10%

1.2.4. Impulsar plans d’ocupació específics per a col·lectius vulnerables, posant l’accent en persones en atur estructural, atur femení i atur juvenil.

1.2.4. Impulsar plans d’ocupació específics per a col·lectius vulnerables, posant l’accent en persones en atur estructural, atur femení i atur juvenil.

Data inici prevista: 
gener, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2024

70%

1.2.5. Coordinar criteris, juntament amb els municipis i el tercer sector, de repartiment dels bancs d’aliments.

1.2.5. Coordinar criteris, juntament amb els municipis i el tercer sector, de repartiment dels bancs d’aliments.

1.2.6. Creació d’un observatori de necessitats per tal de fer una recerca de propostes per donar-hi resposta de manera coordinada.

1.2.6. Creació d’un observatori de necessitats  per tal de fer una recerca de propostes per donar-hi resposta de manera coordinada.

Data inici prevista: 
setembre, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2024

1.2.7. Implicar-se en l’elaboració d’un sistema d’indicadors que permetin analitzar la situació de vulnerabilitat i afectació de la crisi al municipi, amb dades sobre prestacions socials, situacions d’emergència de l’habitatge, etc. Diversificar els recur

1.2.7. Implicar-se en l’elaboració d’un sistema d’indicadors que permetin analitzar la situació de vulnerabilitat i afectació de la crisi al municipi, amb dades sobre prestacions socials, situacions d’emergència de l’habitatge, etc. Diversificar els recursos disponibles atenent als diferents col·lectius que s’han vist afectats per la crisi derivada de la pandèmia i orientar aquests recursos a accions que suposin un major impacte i contribueixin a millorar el seu benestar.

Data inici prevista: 
març, 2021
Data fi prevista: 
setembre, 2023

20%

1.3.1. Consolidar el Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència (SEAIA) mitjançant un suport tècnic proper, supervisió, sessions formatives i espais compartits entre els diferents perfils professionals que el componen.

1.3.1. Consolidar el Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència (SEAIA) mitjançant un suport tècnic proper, supervisió, sessions formatives i espais compartits entre els diferents perfils professionals que el componen.

Data inici prevista: 
desembre, 2019
Data fi prevista: 
març, 2022

70%

1.3.2. Analitzar i fer propostes de millora vers el treball conjunt entre el SEAIA i els Serveis Socials Bàsics dels municipis de la Comarca per reforçar la coordinació i planificar accions d’intervenció conjunta.

1.3.2. Analitzar i fer propostes de millora vers el treball conjunt entre el SEAIA i els Serveis Socials Bàsics dels municipis de la Comarca per reforçar la coordinació i planificar accions d’intervenció conjunta.

Data inici prevista: 
setembre, 2021
Data fi prevista: 
juny, 2022

30%

1.3.3. Optimitzar la pràctica professional del SEAIA mitjançant trobades de coordinació amb la resta de SEAIA de la Província de Barcelona que permetrà establir línies de treball conjunt, compartir reflexions, preocupacions i propostes de millora.

1.3.3. Optimitzar la pràctica professional del SEAIA mitjançant trobades de coordinació amb la resta de SEAIA de la Província de Barcelona que permetrà establir línies de treball conjunt, compartir reflexions, preocupacions i propostes de millora.

Data inici prevista: 
desembre, 2019
Data fi prevista: 
juliol, 2021

100%

1.3.4. Agilitzar els procediments d'ajuts individuals de menjador escolar d'acord amb les condicions socials, econòmi­ques, geogràfiques i familiar de qui ho sol·liciti, invertint en tecnologies que simplifiquin la gestió administrativa, d’acord amb de

1.3.4. Agilitzar els procediments d'ajuts individuals de menjador escolar d'acord amb  les condicions socials, econòmi­ques, geogràfiques i familiar de qui ho sol·liciti, invertint en tecnologies que simplifiquin la gestió administrativa,  d’acord amb  dels criteris que estableixi el Departament d’Ensenyament.


100%

1.3.5. Instar a una major cobertura socioeconòmica de les famílies beneficiàries de les beques menjador escolar a fi que es pugui garantir la qualitat alimentaria dels infants de la comarca.

1.3.5. Instar a una major cobertura socioeconòmica de les famílies beneficiàries de les beques menjador escolar a fi que es pugui garantir la qualitat alimentaria dels infants de la comarca.


100%

1.3.6. Reivindicar una millora del finançament del servei escolar de transport no obligatori en la delegació de competències de la Generalitat.

1.3.6. Reivindicar una millora del finançament del servei escolar de transport no obligatori en la delegació de competències de la Generalitat.


100%

1.3.7. Instar a la creació, al Baix Llobregat, de més serveis de suport a les famílies amb infants i adolescents en risc o en situació de desemparament, com ara la iniciativa “Cases d’infants” o la futura “Barnahus”, que desenvolupa la Generalitat, o bé l

1.3.7. Instar a la creació, al Baix Llobregat, de més serveis de suport a les famílies amb infants i adolescents en risc o en situació de desemparament, com ara la iniciativa “Cases d’infants” o la futura “Barnahus”, que desenvolupa la Generalitat, o bé les famílies col·laboradores de suport a la parentalitat, o famílies acollidores. Reforç dels programes de cobertura de necessitats bàsiques per a famílies amb infants més enllà de les beques menjador.

Data inici prevista: 
setembre, 2020

50%

1.4.1. Instar a la Generalitat de Catalunya a reforçar els equips i les dotacions econòmiques del servei d’ajuda a domicili amb l’objectiu d’incrementar l’autonomia de la persona dependent i de la seva família per tal que pugui romandre a casa seva el

1.4.1. Instar a la Generalitat de Catalunya a reforçar els equips i les dotacions econòmiques del servei d’ajuda a domicili amb l’objectiu d’incrementar l’autonomia de la persona dependent i de la seva família per tal que pugui romandre a casa seva el major temps possible, o també en situacions de fragilitat social.

Data inici prevista: 
abril, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

100%

1.4.2. Potenciar serveis de suport a l’autonomia personal com les teleassistències, els centres residencials i els centres de dia. Reforçar i potenciar els equips i les dotacions econòmiques del servei d’ajuda a domicili.

1.4.2. Potenciar serveis de suport a l’autonomia personal com les teleassistències, els centres residencials i els centres de dia. Reforçar i potenciar els equips i les dotacions econòmiques del servei d’ajuda a domicili.

Data inici prevista: 
març, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2021

50%

1.4.3. Col·laborar en la creació d'un banc de dispositius de suport a la dependència, adreçats a persones que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia i dificultat per a desenvolupar les activitats de la vida diària

1.4.3. Col·laborar en la creació d'un banc de dispositius de suport a la dependència, adreçats a persones que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia i dificultat per a desenvolupar les activitats de la vida diària

Data inici prevista: 
abril, 2022
Data fi prevista: 
desembre, 2025

1.4.4. Cooperar amb els ajuntaments en reforçar el ventall de serveis de dependència al domicili, amb contractes que tinguin condicions laborals dignes i clàusules socials com ara d’igualtat d’oportunitat i una formació diferencial amb caire humà, perso

1.4.4. Cooperar amb els ajuntaments en reforçar  el ventall de serveis de dependència al domicili, amb contractes que tinguin condicions laborals dignes i clàusules socials com ara  d’igualtat d’oportunitat i una formació diferencial amb caire humà, personalitzada  i motivacional.

Data inici prevista: 
setembre, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2020

100%

1.4.5. Explorar noves fórmules de comunitats autogestionades per a la gent gran, donades les situacions patides durant la pandèmia de la Covid-19. Cooperar amb els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya en avançar cap a diversificar l’oferta residenci

1.4.5. Explorar noves fórmules de comunitats autogestionades per a la gent gran, donades les situacions patides durant la pandèmia de la Covid-19.  Cooperar amb els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya en avançar cap a diversificar l’oferta residencial, creant altres tipus d’estructures.

Data inici prevista: 
setembre, 2020
Data fi prevista: 
setembre, 2021

60%

1.4.6. Promoure juntament amb els municipis i la Generalitat un model d'atenció domiciliària que també contempli una xarxa de cures amb equipaments com centres de dia, transport o casals. Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats

1.4.6. Promoure juntament amb els municipis i la Generalitat un model d'atenció domiciliària que també contempli  una xarxa de cures amb equipaments com centres de dia, transport o casals.

Data inici prevista: 
juny, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

20%

1.5.1. Crear la taula comarcal per la Inclusió, un espai de participació per debatre i generar propostes d’acció en xarxa que afavoreixen la inclusió de les persones amb  diversitat funcional.

1.5.1. Crear la taula comarcal per la Inclusió,  un espai de participació per debatre i generar propostes d’acció en xarxa  que afavoreixen la inclusió de les persones amb  diversitat funcional.

1.5.2. Impulsar i reivindicar davant la Generalitat i d'acord amb els ajuntaments i la societat civil d'una oferta pública i de proximitat de recursos residencials per a persones amb diversitat funcional.

1.5.2. Impulsar i reivindicar davant la Generalitat i d'acord amb els ajuntaments i la societat civil d'una oferta pública i de proximitat de recursos residencials per a persones amb diversitat funcional.

1.5.3. Reivindicar i coordinar esforços perquè hi hagi recursos residencials suficients i de proximitat impulsats per la Generalitat en cooperació amb els municipis. Suport a les demandes d’habitatge tutelat o espais residencials de proximitat que fa el c

1.5.3. Reivindicar i coordinar esforços perquè hi hagi recursos residencials suficients i de proximitat impulsats per la Generalitat en cooperació amb els municipis. Suport a les demandes d’habitatge tutelat o espais residencials de proximitat que fa el col·lectiu de persones amb discapacitats.

1.5.4. Impulsar accions que facilitin la mobilitat i l’accés al transport de les persones amb discapacitat.

1.5.4. Impulsar accions que facilitin la mobilitat i l’accés al transport de les persones amb discapacitat.

Data inici prevista: 
gener, 2022
Data fi prevista: 
febrer, 2022

100%

1.5.5. Impulsar accions que facilitin la mobilitat i l'accés al transport adaptat i assistit de les persones amb discapacitat. Desplegament del transport adaptat i assistit al que abans era la segona corona del transport i aquells municipis que no pertany

1.5.5. Impulsar accions que facilitin la mobilitat i l'accés al transport adaptat i assistit de les persones amb discapacitat. Desplegament del transport adaptat i assistit al que abans era la segona corona del transport i aquells municipis que no pertanyen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Data inici prevista: 
gener, 2022
Data fi prevista: 
febrer, 2022

100%

1.5.6. Crear polítiques de comunicació adreçades a les famílies i persones amb discapacitat sobre el conjunt de serveis, ajuts i prestacions existents a la comarca.

1.5.6. Crear polítiques de comunicació adreçades a les famílies i persones amb discapacitat sobre el conjunt de serveis, ajuts i prestacions existents a la comarca.

Data inici prevista: 
gener, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2023

100%

1.6.1. Desplegar arreu de la comarca el Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones (SEAP), com a dispositiu que fomenta el bon tracte cap a les persones grans o en situació de fragilitat. Coordinar així mateix, línies d’actuació sobre solitud no desitj

1.6.1. Desplegar arreu de la comarca el Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones (SEAP), com a dispositiu que fomenta el bon tracte cap a les persones grans o en situació de fragilitat. Coordinar així mateix, línies d’actuació sobre solitud no desitjada.

Data inici prevista: 
maig, 2021
Data fi prevista: 
maig, 2021

100%

1.6.2. Instar als ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat a crear consells locals de gent gran o espais de participació equivalents. En cas de ser un òrgan ja existent, instar als ajuntaments a dinamitzar-los i establir-ne un mínim de reunions l’any,

1.6.2. Instar als ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat a crear consells locals de gent gran o espais de participació equivalents. En cas de ser un òrgan ja existent, instar als ajuntaments a dinamitzar-los i establir-ne un mínim de reunions l’any, adaptat a la situació de pandèmia.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.6.3. Quan el context de Salut Pública ho permeti, potenciar la Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat, com activitat referent a la Comarca en favor de l'envelliment actiu i en coordinació amb els ajuntaments.

1.6.3.  Quan el context de Salut Pública ho permeti, potenciar la Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat, com activitat referent a la Comarca en favor de l'envelliment actiu i en coordinació amb els ajuntaments.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

80%

1.6.4. Dinamitzar el Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat com a espai de debat i de participació de referència per als municipis de la comarca, amb espai de treball, deliberació i reivindicació per a la millora de la qualitat de vida; suport i asses

1.6.4. Dinamitzar el Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat com a espai de debat i de participació de referència per als municipis de la comarca, amb espai de treball, deliberació i reivindicació per a la millora de la qualitat de vida; suport i assessorament als ajuntaments en matèria de polítiques de gent gran; realització d’activitats sobre temes d’interès per a les persones grans, entre altres accions.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.6.5. Juntament amb els municipis, desenvolupar línies comunes comarcals de polítiques de gent gran per potenciar una mobilitat i un urbanisme que contempli les necessitats d’aquest col·lectiu. Així mateix, vetllar per una mobilitat segura i accessible a

1.6.5. Juntament amb els municipis, desenvolupar línies comunes comarcals de polítiques de gent gran per potenciar una mobilitat i un urbanisme que contempli les necessitats d’aquest col·lectiu. Així mateix, vetllar per una mobilitat segura i accessible a tota la gent gran, amb especial atenció al transport d’aquelles que resideixen en urbanitzacions de la comarca.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.6.6. Desplegament del model de transport adaptat esporàdic (transport a la demanda) a tota la comarca.

1.6.6. Desplegament del model de transport adaptat esporàdic (transport a la demanda) a tota la comarca.

Data inici prevista: 
febrer, 2022
Data fi prevista: 
desembre, 2025

100%

1.6.7. Impulsar programes que permetin millorar l’empoderament digital de la gent gran per a desenvolupar envelliment actiu i en contacte amb la comunitat, adaptat a context de pandèmia o de prevenció de salut.

1.6.7. Impulsar programes que permetin millorar l’empoderament digital de la gent gran per a desenvolupar envelliment actiu i en contacte amb la comunitat, adaptat a context de pandèmia o de prevenció de salut.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

100%

1.7.1. Promoure programes d’acollida en els municipis menors de 20.000 habitants.

1.7.1. Promoure programes d’acollida en els municipis menors de 20.000 habitants.

1.7.2. Continuar i promoure accions de sensibilització del fet migratori i de les seves conseqüències i ampliar les accions que es fan a través de la Xarxa d'Acollida i Inclusió del Baix Llobregat.

1.7.2. Continuar i promoure accions de sensibilització del fet migratori i de les seves conseqüències i ampliar les accions que es fan a través de la Xarxa d'Acollida i Inclusió del Baix Llobregat.

1.7.3. Cooperar amb els ajuntaments en desenvolupar polítiques actives contra el racisme i la xenofòbia, en coordinació i col·laboració amb les diferents associacions i institucions de la comarca que treballen en aquest àmbit.

1.7.3. Cooperar amb els ajuntaments en desenvolupar polítiques actives contra el racisme i la xenofòbia, en coordinació i col·laboració amb les diferents associacions i institucions de la comarca que treballen en aquest àmbit.

1.7.4. Cooperar amb els municipis en la creació de protocols d’actuació per la detecció de comportaments racistes i/o xenòfobs en l’entorn institucional i en potenciar activitats dirigides a facilitar la convivència entre persones de diferents cultures.

1.7.4. Cooperar amb els municipis en la creació de protocols d’actuació per la detecció de comportaments racistes i/o xenòfobs en l’entorn institucional i en potenciar activitats dirigides a facilitar la convivència entre persones de diferents cultures.

1.7.5. Cooperar amb els ajuntaments de la comarca sobre la divulgació dels Drets Humans i donar suport a què des de les diferents administracions que actuen a la comarca es destinin recursos a la cooperació internacional que tingui com impacte la millora

1.7.5. Cooperar amb els ajuntaments de la comarca sobre la divulgació dels Drets Humans i donar suport a què des de les diferents administracions que actuen a la comarca es destinin  recursos a la cooperació internacional que tingui com impacte la millora de la protecció dels drets humans.

1.8.1. Impulsar la tasca del Consell de Salut del Baix Llobregat per a reduir les desigualtats socials i de gènere en salut i abordar els reptes de l'envelliment de la població i la cronicitat més enllà de l'àmbit sanitari.

1.8.1. Impulsar la tasca del Consell de Salut del Baix Llobregat per a reduir les desigualtats socials i de gènere en salut i abordar els reptes de l'envelliment de la població i la cronicitat més enllà de l'àmbit sanitari.

Data inici prevista: 
abril, 2022
Data fi prevista: 
desembre, 2025

1.8.2. Establir un mecanisme de trobada entre el Consell Comarcal i CatSalut per realitzar un seguiment de les accions previstes al Pla Estratègic Sanitari del Baix Llobregat a fi de millorar l’accés als serveis del Sistema sanitari integral d'utilitza

1.8.2. Establir un mecanisme de trobada entre el Consell Comarcal i CatSalut per realitzar un seguiment de  les accions previstes al  Pla Estratègic Sanitari del Baix Llobregat  a fi de millorar l’accés als serveis del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya i l'ordenació territorial dels serveis i els equipaments de Salut.

Data inici prevista: 
març, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2023

30%

1.8.3. Vetllar, acompanyant els ajuntaments, per actualitzar i modernitzar les estructures hospitalàries de la comarca i la creació, millora i/o ampliació dels equipaments d'atenció primària, que durant la pandèmia han demostrat, de nou, que són serveis e

1.8.3. Vetllar, acompanyant els ajuntaments, per actualitzar i modernitzar les estructures hospitalàries de la comarca i la creació, millora i/o ampliació dels equipaments d'atenció primària, que durant la pandèmia han demostrat, de nou, que són serveis essencials.

1.8.4. Fer seguiment del desplegament a la comarca de Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), a fi de reforçar l’atenció d’urgència, els 24 dies i els 365 dies de l’any.

1.8.4. Fer seguiment del desplegament a la comarca de Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), a fi de reforçar l’atenció d’urgència, els 24 dies i els 365 dies de l’any.

1.8.5. Reivindicar un desplegament de recursos de Salut Mental i atenció a les addiccions al Baix Llobregat.

1.8.5. Reivindicar un desplegament de recursos de Salut Mental i atenció a les addiccions al Baix Llobregat.

1.8.6. Fer una gestió eficaç i integral del control de mosquits amb el màxim respecte envers el medi ambient i la salut de les persones

1.8.6. Fer una gestió  eficaç i integral del control de mosquits que tingui el màxim d'efectivitat i un efecte mínim sobre el medi ambient i les persones, tot plegat basat en el control biològic. Desenvolupar actuacions de coordinació des del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb CatSalut, potenciant els controls en els mecanismes de transmissió d’arbovirosis, millorant la vigilància de vectors i duent a terme les inspeccions entomològiques corresponents.

Data inici prevista: 
gener, 2022
Data fi prevista: 
desembre, 2022

60%

1.8.7. Des del Parc Agrari del Baix Llobregat seguir col·laborant amb CatSalut en la potenciació de l’alimentació mediterrània i les rutes saludables per caminar amb col·laboració amb el Gremi d’Hostaleria del Baix Llobregat i el Parc Agrari del Baix Llob

1.8.7. Des del Parc Agrari del Baix Llobregat seguir col·laborant amb CatSalut en la potenciació de l’alimentació mediterrània i les rutes saludables per caminar amb col·laboració amb el Gremi d’Hostaleria del Baix Llobregat i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Data inici prevista: 
juny, 2019
Data fi prevista: 
juny, 2023

80%

1.8.8. Cooperar amb els ajuntaments i el departament de Salut de la Generalitat per a promoure a la comarca estils de vida saludables, com ara amb campanyes de sensibilització. Donar suport a promoure una acció preventiva amb la ciutadania tant en l'àmbi

1.8.8. Cooperar amb els ajuntaments i el departament de Salut de la Generalitat per a promoure  a la comarca estils de vida saludables, com ara amb campanyes de sensibilització. Donar suport a promoure una acció preventiva amb la ciutadania tant en l'àmbit d'informació, de suport i acompanyament.

Data inici prevista: 
novembre, 2021
Data fi prevista: 
juliol, 2023

20%

1.8.9. Continuar fent de Roques Blanques, cementiri aconfessional propietat del Consell Comarcal, un servei de qualitat i de referència i d’integració paisatgística.

1.8.9. Continuar fent de Roques Blanques, cementiri aconfessional propietat del Consell Comarcal, un servei de qualitat i de referència i d’integració paisatgística.

▪ En procés de projecte nous recintes per a les comunitats hebrea i musulmana

▪ En procés de projecte nou edifici de serveis generals

 

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

50%

1.9.1. Desenvolupar el IV Pla Transversal de Polítiques de Feministes del Baix Llobregat 2020-2025, full de ruta que recollirà el conjunt d’accions a dur a terme, amb l’objectiu general de millorar la qualitat de vida de les dones i contribuir a l’errad

1.9.1. Desenvolupar el  IV Pla Transversal de  Polítiques de Feministes del Baix Llobregat 2020-2025, full de ruta que recollirà el conjunt d’accions a dur a terme, amb l’objectiu general de millorar la qualitat de vida de les dones i contribuir a l’erradicació de qualsevol classe de discriminació vers les dones, fomentant la igualtat

Data inici prevista: 
gener, 2020

30%

1.9.2. Potenciar l’Observatori de les Dones del Baix Llobregat, com a eina per detectar les desigualtats d'oportunitats existents entre homes i dones i servir com un instrument de canvi i transformació en les accions i polítiques municipals.

1.9.2. Potenciar l’Observatori de les Dones del Baix Llobregat, com a eina per detectar les desigualtats d'oportunitats existents entre homes i dones i servir com un instrument de canvi i transformació en les accions i polítiques municipals.

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2022

100%

1.9.3. Consolidar el Consell de les Dones del Baix Llobregat com a espai de referència i coordinació comarcal en l'àmbit de la igualtat i organitzar el 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. A través d'aquest espai es treballarà per:

1.9.3. Consolidar  el Consell de les Dones del Baix Llobregat com a espai de referència i coordinació comarcal en l'àmbit de la igualtat i organitzar el 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. A través d'aquest espai es treballarà per:

 

 • Impuls i consolidació de polítiques públiques feministes arreu de la comarca.
 • Sensibilització i mobilització enfront del masclisme
 • Avançar en la corresponsabilitat i el balanç social de les empreses.
 • Eliminació de les violències masclistes i sexuals.
 • Avançar en la  humanització de la societat i la no cosificació i mercantilització dels cossos de les dones.
 • Promoure la sororitat i l’apoderament de les dones.
 • Garantir l’accés i la permanència de les dones en espais de decisió i sectors estratègics. Impulsar tasques de sensibilització comunes i persistents, no només puntuals en determinats moments o dates.
 • Formació en perspectiva de gènere del personal del Consell Comarcal, i de les professionals i referents dels ajuntaments de la comarca.
Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.9.4. Cooperar amb els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya per a impulsar projectes d'Igualtat a fi d’eliminar bretxes salarials i potenciar variables socials en concursos i licitacions de contractes públics.

1.9.4. Cooperar amb els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya per a  impulsar projectes d'Igualtat a fi d’eliminar bretxes salarials i potenciar variables socials en concursos i licitacions de contractes públics.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.9.5. Donar suport als municipis de la comarca per a promoure accions per a la detecció de les necessitats de les dones en contextos de vulnerabilitat (monoparentals, dones immigrants, dones en situació de violència i altres casuístiques).

1.9.5. Donar suport als municipis de la comarca per a promoure accions per a la detecció de les necessitats de les dones en contextos de vulnerabilitat (monoparentals, dones immigrants, dones en situació de violència i altres casuístiques).

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.9. 6. Reforçar el servei d'Atenció psicològica a infants víctimes de violència masclista a fi de:

1.9. 6. Reforçar el  servei d'Atenció psicològica a infants víctimes de violència masclista a fi de:

 

Facilitar l’atenció psicològica i l’assessorament a aquells/es menors (i les seves mares) que han estat víctimes de violència masclista amb una perspectiva de gènere.

 

Detectar, atendre i recuperar als/les menors exposats/des a la violència masclista mitjançant l’aplicació de tècniques per aprendre a gestionar les seves emocions, amb una perspectiva de gènere. Proporcionar eines als infants i adolescents per poder desenvolupar-se de forma adequada després d’haver viscut en un context de violència masclista.

 

Recuperar la relació materno-filial proporcionant pautes i assessorament a les mares, per contribuir a la recuperació dels seus fills i filles i retornar a un clima familiar facilitador pel correcte desenvolupament del/les menors. Establir canals de comunicació i coordinació eficaços amb els diferents serveis i entitats, tant públiques com privades, que puguin constituir-se com a fonts de derivació dels/les menors al servei. També promoure i participar en diferents accions per fomentar la prevenció i/o detecció del/les menors en situacions de violència masclista.

 

Oferir formació i/o assessorament als professionals que intervenen en casos de violència masclista.

Data inici prevista: 
desembre, 2020
Data fi prevista: 
gener, 2021

100%

1.9.7. Potenciar el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), com a eix vertebrador de l'empoderament de les Dones, mitjançant la consolidació dels serveis actuals d'atenció psicològica, jurídica i tècnica.

1.9.7. Potenciar el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), com a eix vertebrador de l'empoderament de les Dones, mitjançant la consolidació dels serveis  actuals d'atenció psicològica, jurídica i tècnica.

Data inici prevista: 
maig, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2024

50%

1.9.8. Donar suport i assessorament tècnic des del SIAD als serveis socials de l’àrea bàsica pel tractament de casos de violència masclista; participant en els protocols i comissions municipals de violència que es realitzen a la comarca del Baix Llobrega

1.9.8. Donar suport i assessorament tècnic des del SIAD als serveis socials de l’àrea bàsica pel tractament de casos de violència masclista; participant en els protocols i comissions municipals de violència que es realitzen a la comarca del Baix Llobregat; així com en el lideratge de la comissió de violència masclista del Consell de Dones

Data inici prevista: 
maig, 2018
Data fi prevista: 
desembre, 2024

90%

1.9.9. Elaboració de documentació tècnica (guies de suport) i protocols marc d’actuació per tots els municipis de la comarca, en matèria de violència masclista.

1.9.9.  Elaboració de documentació tècnica (guies de suport) i protocols marc d’actuació per tots els municipis de la comarca, en matèria de violència masclista.

1.9.10. Promoure la itinerància dels serveis d’informació i atenció a les dones, per facilitar-hi l’accés, sobretot per aquelles poblacions amb més nuclis més disseminats.

1.9.10. Promoure la itinerància dels serveis d’informació i atenció a les dones, per facilitar-hi l’accés, sobretot per aquelles poblacions amb més nuclis més disseminats.

Data inici prevista: 
maig, 2018
Data fi prevista: 
desembre, 2024

90%

1.9.11. Empoderament. Potenciar el SIAD als municipis de menys de 20.000 habitants, amb nous projectes: microcrèdits solidaris per a dones en xarxa amb entitats del sector social i per a impulsar l'autoocupació. Impulsar un programa de tallers pels muni

1.9.11.  Empoderament. Potenciar el SIAD als municipis de menys de 20.000 habitants, amb nous projectes: microcrèdits solidaris per a dones en xarxa amb entitats del sector social i per  a impulsar l'autoocupació. Impulsar un programa de tallers pels municipis de menys de 20.000 habitants, com ara, Dansa, autodefensa, risoteràpia, autocura… consciència del cos i les emocions com a eina d’autoaprenentatge i apoderament

Data inici prevista: 
maig, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2022

90%

1.9.12. Crear un crèdit de recerca als IES sobre la contribució de les dones a la millora de la vida a la comarca i reforçar les campanyes municipals de difusió de l'accés de les dones a una vida lliure de violència.

1.9.12. Crear un crèdit de recerca als IES sobre la contribució de les dones a la millora de la vida a la comarca i reforçar les campanyes municipals de difusió de l'accés de les dones a una vida lliure de violència.

1.9.13. Cooperar amb la resta d’administracions en impulsar canvis normatius profunds i seguiment i vigilància del compliment d’aquests canvis perquè finalment impactin en una societat amb equitat de gènere i de diversitat sexual.

1.9.13. Cooperar amb la resta d’administracions en impulsar canvis normatius profunds i seguiment i vigilància del compliment d’aquests canvis perquè finalment impactin en una societat amb equitat de gènere i de diversitat sexual.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.10.1. Desplegament de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, al territori.

1.10.1. Desplegament de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, al territori.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.10.2. Suport i assessorament als ajuntaments de la comarca en matèria LGTBI.

1.10.2. Suport i assessorament als ajuntaments de la comarca en matèria LGTBI.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.10.3. Formació al personal dels ajuntaments de la comarca i del mateix Consell Comarcal, per tal de donar compliment al deure d’intervenció que estableix la Llei 11/2014.

1.10.3. Formació al personal dels ajuntaments de la comarca i del mateix Consell Comarcal, per tal de donar compliment al deure d’intervenció que estableix la Llei 11/2014.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.10.4. Impulsar un servei d’atenció integral (SAI Baix Llobregat) a les persones LGTBI dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca, i també a les dels municipis de més de 20.000 habitants que encara no disposen de SAI local.

1.10.4. Impulsar un servei d’atenció integral (SAI Baix Llobregat) a les persones LGTBI dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca, i també a les dels municipis de més de 20.000 habitants que encara no disposen de SAI local.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

100%

1.10.5. Assessoraments sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere i coordinació amb serveis i altres administracions del territori: sanitat, educació, treball, etc.

1.10.5. Assessoraments sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere i coordinació amb serveis i altres administracions del territori: sanitat, educació, treball, etc.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.10.6. Dinamització de la Taula Comarcal LGTBI.

1.10.6. Dinamització de la Taula Comarcal LGTBI.

Data inici prevista: 
setembre, 2019

50%

1.11.1. Gestionar el servei de transport escolar del Baix Llobregat, a fi de garantir el desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

1.11.1. Gestionar el servei de transport escolar del Baix Llobregat, a fi de garantir el desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

 • Que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d’educació especial, proposat pel Departament d’Ensenyament. Així mateix, que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat concertat o d’educació especial privat concertat, proposat pel Departament.
 • Gestió del transport no obligatori, és a dir, el transport escolar dins del mateix municipi d’acord amb els Serveis Territorials

Aquests serveis  permeten:

 • Transportar als alumnes de la comarca que estiguin acollits a les modalitats de transport escolar obligatori i no obligatori, d’acord amb la planificació de cada curs escolar i la disponibilitat pressupostària.
 • Adaptar el transport escolar a les necessitats de l’alumnat amb diversitat funcional. Fomentar les normes de comportament  i convivència en la utilització del transport col·lectiu.
 • Accedir a l’educació en igualtats d’oportunitats a la comarca.
 • Fomentar la convivència i la diversitat en l’ús dels serveis públics.

100%

1.11.2. Gestionar el servei d'ajuts de menjador a la comarca del Baix Llobregat per delegació de la Generalitat a fi de garantir l’accés al menjador escolar a les famílies amb dificultats socioeconòmiques i contribuir en la integració socioeducativa dels

1.11.2. Gestionar el servei d'ajuts de menjador a la comarca del Baix Llobregat per delegació de la Generalitat a fi de garantir l’accés al menjador escolar  a les famílies amb dificultats socioeconòmiques i contribuir en la integració socioeducativa dels col·lectius més vulnerables  mitjançant l’espai pedagògic i educatiu de menjador escolar.


100%

1.11.3. Reivindicar una major competència digital del professorat i de l'alumnat, tot posant una mirada en una educació variada però inclusiva. Garantir l'accés de totes les famílies en igualtat de condicions a equips i xarxes digitals.

1.11.3. Reivindicar una major competència digital del professorat i de l'alumnat, tot posant una mirada en una educació variada però inclusiva. Garantir l'accés de totes les famílies en igualtat de condicions a equips i xarxes digitals.


100%

1.11.4. Reivindicar davant l’administració competent, la Generalitat, i donar suport als ajuntaments a fi que es garanteixi la qualitat alimentària a tots els escolars menors de 16 anys, amb menjadors escolars a la secundària.

1.11.4. Reivindicar davant l’administració competent, la Generalitat, i donar suport als ajuntaments a fi que es garanteixi la qualitat alimentària a tots els escolars menors de 16 anys, amb menjadors escolars a la secundària.


100%

1.11.5. Acompanyar els municipis en les seves reivindicacions per estendre i consolidar al territori una potent xarxa pública d’educació de 0 a 3 anys, element clau per la conciliació.

1.11.5. Acompanyar els municipis en les seves reivindicacions per estendre i consolidar al territori una potent xarxa pública d’educació de 0 a 3 anys, element clau per la conciliació.


100%

1.11.6. Apostar per un model comarcal d’escola inclusiva, dotada dels recursos necessaris i que respongui a la diversitat de situacions.

1.11.6. Apostar per un model comarcal d’escola inclusiva, dotada dels recursos necessaris i que respongui a la diversitat de situacions.


100%

1.11.7. Promoure accions educatives relacionades amb l’adquisició d’hàbits, actituds, comportaments i valors socials, alimentaris, d’higiene i salut, mediambientals i de convivència. Fer una oferta de tallers, xerrades, jornades i d’altres accions que s’o

1.11.7. Promoure accions educatives relacionades amb l’adquisició d’hàbits, actituds, comportaments i valors socials, alimentaris, d’higiene i salut, mediambientals i de convivència. Fer una oferta de tallers, xerrades, jornades i d’altres accions que s’ofereixen de coneixement i divulgació de la comarca, Informar a tota la comunitat educativa i gestionar la demanda.


100%

1.11.8. Promoure una educació no sexista amb una mirada transversal d’equitat de gènere impulsant una major presència de les dones en aquells estudis que estan infrarepresentades.

1.11.8. Promoure una educació no sexista amb una mirada transversal d’equitat de gènere impulsant una major presència de les dones en aquells estudis que estan infrarepresentades.


50%

1.11.9. Garantir l’accés a les escoles de l’alumnat amb mobilitat reduïda i/o discapacitats, gestionant les rutes de transport adaptat per a escolars amb discapacitat.

1.11.9. Garantir l’accés a les escoles de l’alumnat amb mobilitat reduïda i/o discapacitats, gestionant les rutes de transport adaptat per a escolars amb discapacitat.


100%

1.11.10. Vetllar, davant la Generalitat, per noves polítiques contra el fracàs escolar amb iniciatives que evitin els riscos d’abandonament escolar derivats d’una menor presencialitat a les escoles i que no hi hagi desigualtats d’oportunitats entre escola

1.11.10. Vetllar, davant la Generalitat, per noves polítiques contra el fracàs escolar amb iniciatives que evitin els riscos d’abandonament escolar derivats d’una menor presencialitat a les escoles i que no hi hagi desigualtats d’oportunitats entre escolars per problemes d’accés a les tecnologies.


20%

1.12.1. Coordinar les activitats comarcals des de l’Oficina jove del Baix Llobregat. Donar suport als ajuntaments per a reforçar els punts joves i punts de trobada de la comarca

1.12.1. Coordinar les activitats comarcals des de l’Oficina jove del Baix Llobregat. Donar suport als ajuntaments per a reforçar els punts joves i punts de trobada de la comarca

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2022

1.12.2. Impulsar un pla o estratègia comarcal d’adolescència i Joventut a fi de coordinar aspectes comuns de polítiques juvenils al territori.

1.12.2. Impulsar un pla o estratègia comarcal d’adolescència i Joventut a fi de coordinar aspectes comuns de polítiques juvenils al territori.

1.12.3. Formular projectes de cooperació i col·laboració entre ajuntaments en dinàmiques d’ocupació pel jovent.

1.12.3. Formular projectes de cooperació i col·laboració entre ajuntaments en dinàmiques d’ocupació pel jovent.

1.12.4. Vetllar pel correcte funcionament de les activitats de lleure per a persones joves a la comarca.

1.12.4. Vetllar pel correcte funcionament de les activitats de lleure per a persones joves a la comarca.

1.12.5. Reforçar el projecte d’Assessoria de Mobilitat Internacional per a joves amb un model de gestió mancomunat amb ajuntaments de la comarca. Crear el projecte d'Assessorament d'Habitatge jove, concertat amb municipis de la comarca.

1.12.5. Reforçar el projecte d’Assessoria de Mobilitat Internacional per a joves amb un model de gestió mancomunat amb ajuntaments  de la comarca. Crear el projecte d'Assessorament d'Habitatge jove, concertat amb municipis de la comarca.

1.12.6. Continuar amb campanyes joves de sensibilització sobre les violències masclistes, com ara amb la iniciativa “Talla ja”.

1.12.6. Continuar amb campanyes joves de sensibilització sobre les violències masclistes, com ara amb la iniciativa “Talla ja”.

1.12.7. Promocionar el voluntariat i l’associacionisme, amb oferta de formació en la gestió i suport tècnic a les entitats joves de la comarca.

1.12.7. Promocionar el voluntariat i l’associacionisme, amb oferta de formació en la gestió i suport tècnic a les entitats joves de la comarca.

1.12.8. Analitzar els diferents programes municipals que s’estan realitzant en el territori de les diferents etapes del cicle vital de les persones, per tal de plantejar propostes conjuntes per millorar-los, incrementar-los o modificar-los.

1.12.8.  Analitzar els diferents programes municipals que s’estan realitzant en el territori de les diferents etapes del cicle vital de les persones, per tal de plantejar propostes conjuntes per millorar-los, incrementar-los o modificar-los.

Data inici prevista: 
novembre, 2021
Data fi prevista: 
juliol, 2023

30%

1.12.9. Estudiar possibles finançaments externs per a programes d’acció jove, a fi de donar suport als programes municipals de la comarca.

1.12.9. Estudiar possibles finançaments externs per a programes d’acció jove, a fi de  donar suport als programes municipals de la comarca.

Data inici prevista: 
setembre, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2022

50%

1.13.1. Promoure els programes d'esport escolar i segurs des del punt de vista de la salut, a través del suport al Consell Esportiu del Baix Llobregat - CEBLLOB i amb els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

1.13.1. Promoure els programes d'esport escolar i segurs des del punt de vista de la salut, a través del suport al Consell Esportiu del Baix Llobregat - CEBLLOB i amb els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.


100%

1.13.2. Suport al Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) que permet posar a l’abast de tot l’alumnat dels centres educatius

1.13.2. Suport al  Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) que permet posar a l’abast de tot l’alumnat dels centres educatius


100%

1.13.3. Facilitar la formació de tots els agents vinculats al món de l’esport escolar i municipal de la comarca: professorat, personal tècnic, voluntariat, alumnat, dinamitzadors/ores i famílies dels esportistes.

1.13.3. Facilitar la formació de tots els agents vinculats al món de l’esport escolar i municipal de la comarca: professorat, personal tècnic, voluntariat, alumnat, dinamitzadors/ores i famílies dels esportistes.


100%

1.13.4. A través del CEBLLOB, prestació de serveis als ajuntaments i entitats, amb assessorament, ajuts, iniciatives i programes.

1.13.4. A través del CEBLLOB, prestació de serveis als ajuntaments i entitats, amb assessorament, ajuts, iniciatives i programes.

Data inici prevista: 
setembre, 2021
Data fi prevista: 
juny, 2023

100%

1.13.5. Coordinar amb els ajuntaments criteris d’ajut i acompanyament per reforçar el sector associatiu esportiu, molt impactat per la crisi derivada de la pandèmia.

1.13.5. Coordinar amb els ajuntaments criteris d’ajut i acompanyament per reforçar el sector associatiu esportiu, molt impactat per la crisi derivada de la pandèmia.


40%

1.13.6. Impulsar amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat noves polítiques de comunicació, de voluntariat esportiu i per posar l’accent en l’aspecte saludable que té l’esport.

1.13.6. Impulsar amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat noves polítiques de comunicació, de voluntariat esportiu i per posar l’accent en l’aspecte saludable que té l’esport.

1.13.7. Creació d’un Mapa d’Activitats Esportives del Baix Llobregat, i fer-hi difusió

1.13.7. Creació d’un Mapa d’Activitats Esportives del Baix Llobregat, i fer-hi difusió

1.13.8. Suport per establir protocols conjunts amb els ajuntaments en mesures de seguretat de les instal·lacions esportives per un ús higiènic i de confiança.

1.13.8. Suport per establir protocols conjunts amb els ajuntaments en  mesures de seguretat de les instal·lacions esportives per un ús higiènic i de confiança.


100%

1.14.1. Treballar en xarxa amb la Generalitat, AMB i municipis per desenvolupar a la comarca noves solucions habitacionals adaptades al context actual i els canvis socials a mig termini. Cercant fórmules com ara l’habitatge dotat de serveis. Habitatge com

1.14.1 Treballar en xarxa amb la Generalitat, AMB i municipis per desenvolupar a la comarca noves solucions habitacionals adaptades al context actual i els canvis socials a mitjà termini. Cercant fórmules com ara l'habitatge dotat de serveis. Habitatge compartit per a determinats col·lectius, etc

Data inici prevista: 
gener, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2023

40%

1.14.2 Vetllar davant la Generalitat per incrementar la rotació dels habitatges vinculats a la mesa d’emergència, ampliant el parc de pisos vinculats.

1.14.2 Vetllar davant la Generalitat per incrementar la rotació dels habitatges vinculats a la mesa d’emergència, ampliant el parc de pisos vinculats.

▪ En el CCBLL la Mesa d’emergència es gestiona des de l’Àrea que porta Serveis Socials. La persona responsable és Olívia González.

▪ Des de la nostra Àrea s’hi deriven a la Mesa els casos susceptibles. Ja sigui des dels administratius de l’Àrea o des d’Ofideute.

▪ Proposar al CCBLL enviar un escrit al departament corresponent de la Generalitat en el sentit de l’acció.

▪ Aprovar un acord

▪ Als efectes d’aquest PAC considerarem l’inici d’aquesta activitat l’1/01/21 i el final el 31/12/23. Cada anys d’execució representa un 33% de l’execució de l’actuació

 

 

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2023

20%

1.14.3. Instar a la Generalitat a ampliar la dotació a la comarca d’habitatge per a fer front a situacions d’emergència i vulnerabilitat social.

1.14.3. Instar a la Generalitat a  ampliar la dotació a la comarca d’habitatge per a fer front a situacions d’emergència i vulnerabilitat social.

Aquesta actuació s'haurà de compartir amb l'Àrea que gestiona les competències en Serveis Socials. Especificar que en el nou Govern, les competències de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han passat des del Departament de Territori i Sostenibilitat (que tradicionalment tenia les comptències d'Habitatge) al departament que gestiona els Serveis Socials.

Caldrà avaluar la presència dels grans tenidors d'habitatges (Fons d'inversió) en els habitatges buits de la comarca. Es va sol·lictar a la DIBA, dins del Catàleg, la realització d'un estudi en aquest sentit en els municipis fora de l'AMB, pero no ha estat concedit

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

20%

1.14.4. Treballar de forma conjunta amb les administracions que actuen a la comarca per fer habitatge públic de forma proporcional i no en funció dels recursos de cada municipi.

1.14.4. Treballar de forma conjunta amb les administracions que actuen a la comarca per fer habitatge públic de forma proporcional i no en funció dels recursos de cada municipi.

▪ Aquest tema correspondria a Olívia González

▪ Proposar al CCBLL enviar un escrit al departament corresponent de la Generalitat en el sentit de l’acció.

▪ Aprovar un acord.

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

10%

1.14.5. Participar en actuacions entre les diferents administracions per crear programes imaginatius en els quals els recursos privats i públics treballin conjuntament per fer possible de què hi hagi una oferta d’habitatge a preu assequible, més enllà del

1.14.5. Participar en actuacions entre les diferents administracions per crear programes imaginatius en els quals els recursos privats i públics treballin conjuntament per fer possible de què hi hagi una oferta d’habitatge a preu assequible, més enllà del que les normatives puguin establir.

▪ Proposar al CCBLL enviar un escrit al departament corresponent de la Generalitat en el sentit de l’acció.

▪ Aprovar un acord.

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

10%

1.14.6. Instar a canvis normatius que dotin els ajuntaments de noves competències en matèria de planificació, programació i gestió de l’habitatge públic, així com major autonomia sobre sòl municipal i gestió i promoció pública del’ habitatge de protecci

1.14.6. Instar a canvis normatius que dotin els ajuntaments de noves competències en matèria de planificació, programació i gestió de l’habitatge públic, així com major autonomia  sobre sòl municipal i gestió i promoció pública  del’ habitatge de protecció social.

▪ Proposar al CCBLL enviar un escrit al departament corresponent de la Generalitat en el sentit de l’acció.

▪ Aprovar un acord.

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

10%

1.14.7. Demanar a les administracions competents nous estímuls que incentivin l’oferta d’habitatges de petits propietaris en Bosses de lloguer municipal o protecció social, així com nous incentius per a la rehabilitació d’habitatges.

1.14.7. Demanar a les administracions competents  nous estímuls que incentivin l’oferta d’habitatges de petits propietaris en Bosses de lloguer municipal o protecció social, així com nous incentius per a la rehabilitació d’habitatges.

▪ Proposar al CCBLL enviar un escrit al departament corresponent de la Generalitat en el sentit de l’acció.

▪ Aprovar un acord.

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

10%

1.14.8. Cooperar amb els ajuntaments per consolidar l’acompanyament dels serveis socials municipals per a prevenir i actuar en casos desnonaments en casos de vulnerabilitat.

1.14.8. Cooperar amb els ajuntaments per consolidar  l’acompanyament dels serveis socials  municipals per a prevenir i actuar en casos desnonaments en casos de vulnerabilitat.

Data inici prevista: 
setembre, 2020
Data fi prevista: 
setembre, 2021

90%

1.15.1. Juntament amb els ajuntaments impulsar i visibilitzar l’oferta d’economia taronja del Baix Llobregat, i que es fonamenta sectors econòmics basats en el talent i la propietat intel·lectual.

1.15.1.  Juntament amb els ajuntaments impulsar i visibilitzar l’oferta  d’economia taronja del Baix Llobregat, i que es fonamenta sectors econòmics  basats en el talent i la propietat intel·lectual.


30%

1.15.2. Estudiar la viabilitat de crear un Observatori de la Cultura, a fi de fer un seguiment agregat dels principals indicadors culturals de la comarca i dels seus municipis.

1.15.2. Estudiar la viabilitat de crear un Observatori de la Cultura, a fi de fer un seguiment agregat dels principals indicadors culturals de la comarca i dels seus municipis.


100%

1.15.3. Coordinar activitats culturals d’abast comarcal conjuntes entre els departaments de Cultura de diferents Ajuntaments.

1.15.3. Coordinar activitats culturals d’abast comarcal conjuntes entre els departaments de Cultura de diferents Ajuntaments.


100%

1.15.4. Realitzar un inventari del patrimoni cultural de la comarca, eina que podrà permetre la seva valoració i fer visible i divulgar la riquesa patrimonial del Baix Llobregat.

1.15.4. Realitzar un inventari del patrimoni cultural de la comarca, eina que podrà permetre la seva valoració i fer visible i divulgar la riquesa patrimonial del Baix Llobregat.


100%

1.15.5. Continuar amb l'organització de les Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat activitat organitzada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat en col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, la Gene

1.15.5. Continuar  amb l'organització de les Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat  activitat organitzada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat en col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de la comarca que es realitzen cada dos anys des de l’any 1998.


100%

1.15.6. Promoure un Pla de Dinamització del Patrimoni. Treballant amb xarxa amb institucions, entitats socials i culturals, entitats públiques per a promocionar i fer valdre els actius culturals i patrimonials de la comarca.

1.15.6. Promoure un Pla de Dinamització del Patrimoni. Treballant amb xarxa amb institucions, entitats socials i culturals, entitats públiques per a promocionar i fer valdre els actius culturals i patrimonials de la comarca.


100%

1.15.7. Aprofitar el redescobriment del patrimoni de proximitat, per part d’una part important de la ciutadania, a causa del context de pandèmia, per posar-lo encara més en valor, amb noves polítiques de difusió comarcal.

1.15.7. Aprofitar el redescobriment del patrimoni de proximitat,  per part d’una part important de la ciutadania, a causa del context de pandèmia, per posar-lo encara més en valor, amb noves polítiques de difusió comarcal.


100%

1.15.8. Adaptar els continguts dels conjunts patrimonials dependents del Consell Comarcal a les persones amb discapacitats sensorials, físiques, comunicatives, intel·lectuals o de salut mental.

1.15.8. Adaptar els continguts dels conjunts patrimonials dependents del Consell Comarcal a les persones amb discapacitats sensorials, físiques, comunicatives, intel·lectuals o de salut mental.

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2023

70%

1.15.9. Acompanyar als ajuntaments de la comarca en la recerca d’ajudes econòmiques per la rehabilitació d’edificis protegits.

1.15.9. Acompanyar als ajuntaments de la comarca en la recerca d’ajudes econòmiques per la rehabilitació d’edificis protegits.

▪ Proposar al CCBLL enviar un escrit al departament corresponent de la Generalitat en el sentit de l’acció.

▪ Aprovar un acord.

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

10%

1.15.10. Consolidar l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat com a referent cultural i social de la comarca, a través de la conservació, la preservació i la difusió del patrimoni documental de caràcter local i comarcal.

1.15.10. Consolidar l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat com a referent cultural i social de la comarca, a través de la conservació, la preservació i la difusió del patrimoni documental de caràcter local i comarcal.


100%

1.15.11. Juntament amb el Centre d'Estudis Comarcals, impulsar la Xarxa Memòria Democràtica, com a instrument de coordinació i articulació estratègica que permeti aconseguir noves fites en recuperació de la memòria històrica. Un espai d’interacció i coo

1.15.11.  Juntament amb el Centre d'Estudis Comarcals, impulsar la Xarxa Memòria Democràtica, com a instrument de coordinació i articulació estratègica que permeti aconseguir noves fites en recuperació de la memòria històrica.  Un espai d’interacció i coordinació comarcal, obert a tots els municipis de la comarca, així com a totes les entitats i organismes que desenvolupin projectes de memòria democràtica.


100%

1.15.12. Continuar conveniant projectes de coneixement i divulgació de la realitat comarcal amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

1.15.12.  Continuar conveniant projectes de coneixement i divulgació de la realitat comarcal amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.


100%

1.15.13. Crear una comissió de seguiment i compliment de la memòria històrica a tota la comarca.at fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, científics i artístics.

1.15.13. Crear una comissió de seguiment i compliment de la memòria històrica a tota la comarca.at fomentar, desenvolupar i divulgar els valors culturals, científics i artístics.


100%

1.15.14. Crear rutes per a fer valdre els espais de memòria democràtica del Baix Llobregat.

1.15.14. Crear rutes per a fer valdre els espais de memòria democràtica  del Baix Llobregat.


100%

1.15.15. Impulsar campanyes sobre la diversitat cultural i la multiculturalitat per lluitar contra les discriminacions i els discursos d’odi.

1.15.15.  Impulsar campanyes sobre la diversitat cultural i la multiculturalitat per lluitar contra les discriminacions i els discursos d’odi.


100%

1.16.1. Dur a terme un pla de desenvolupament turístic, econòmic i cultural pel conjunt de la Colònia Güell, consensuat i acordat amb ajuntament, propietaris privats, Incasol, associacions, i veïns i veïnes, així com amb el Consorci de Turisme del Baix Ll

1.16.1. Dur a terme un pla de desenvolupament turístic, econòmic i cultural pel conjunt de la Colònia Güell, consensuat i acordat amb ajuntament, propietaris privats, Incasol, associacions, i veïns i veïnes, així com amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i que incorpori el nou projecte museístic del Centre d’Interpretació de la Colònia Güell.

Data inici prevista: 
setembre, 2019
Data fi prevista: 
desembre, 2023

60%

1.16.2. Elaboració d’un Pla director d’obres de conservació i millora de la Cripta de la Colònia Güell i que permeti:

1.16.2. Elaboració d’un Pla director d’obres de conservació i millora de la Cripta de la Colònia Güell i que permeti:

Planificar les diferents actuacions de conservació i millora que són necessàries per fer valdre la Cripta de la Colònia Güell.

Abordar una nova estratègia que permeti accedir a finançaments externs per abordar les diferents patologies de l’edifici així com dur a terme les actuacions de millora.

Desenvolupar noves actuacions de millora de l’edifici i del seu entorn que revalorin el bé patrimonial.

Data inici prevista: 
octubre, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2021

90%

1.16.3. Desplegament del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al desenvolupament d’activitats de formació, recerca i transferència de tecnologia.

1.16.3. Desplegament del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al desenvolupament d’activitats de formació, recerca i transferència de tecnologia.

Data inici prevista: 
setembre, 2020
Data fi prevista: 
desembre, 2024

90%

1.16.4. Participació en el Consell Gaudí a fi de vetllar per la conservació, l’estudi i el reconeixement del patrimoni gaudinià i treballar conjuntament amb la resta de gestors de les obres de Gaudí per tal de preservar i difondre el seu llegat

1.16.4. Participació en el Consell Gaudí a fi de vetllar per la conservació, l’estudi i el reconeixement del patrimoni gaudinià i treballar conjuntament amb la resta de gestors de les obres de Gaudí per tal de preservar i difondre el seu llegat

Data inici prevista: 
maig, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

80%

1.16.5. Realització i/o col·laboració d’esdeveniments culturals i tradicionals que permetin donar suport a la promoció i la difusió del patrimoni i les tradicions de la Colònia Güell, així com enfortir el teixit associatiu i la vinculació d’aquest amb els

1.16.5. Realització i/o col·laboració d’esdeveniments culturals i tradicionals que permetin donar suport a la promoció i la difusió del patrimoni i les tradicions de la Colònia Güell, així com enfortir el teixit associatiu i la vinculació d’aquest amb els valors patrimonials de la Colònia Güell”.

Data inici prevista: 
maig, 2019
Data fi prevista: 
maig, 2023

80%

1.17.1. Impulsar amb els ajuntaments de la comarca campanyes informatives, tant per enfortir i promoure el voluntariat. Com per sensibilitzar a la població respecte a l'associacionisme, com a la col·laboració com voluntariat en tots els àmbits.

1.17.1.  Impulsar amb els ajuntaments de la comarca campanyes informatives, tant per enfortir i promoure el voluntariat. Com per sensibilitzar a la població respecte a l'associacionisme, com a la col·laboració com voluntariat en tots els àmbits.

1.17.2. Potenciar les xarxes locals de voluntariat, tot estudiant la viabilitat de promoure una borsa comarcal de voluntariat comunitari i d'entitats.

1.17.2. Potenciar les xarxes locals de voluntariat, tot estudiant la viabilitat de promoure una borsa comarcal de voluntariat comunitari i d'entitats.

1.17.3. Donar suport a les iniciatives municipals i de les entitats per fomentar l'associacionisme, i plantejar-se la creació d'una plataforma electrònica comarcal.

1.17.3. Donar suport a les iniciatives municipals i de les entitats per fomentar l'associacionisme, i plantejar-se la creació d'una plataforma electrònica comarcal.

 

L’emergència sanitària motivada per la Covid-19 va provocar unes conseqüències econòmiques i socials sobrevingudes que afecten de forma molt greu a aquelles famílies que tenen menys recursos i que ha fet créixer les desigualtats socials i econòmiques.

La pandèmia ha suposat a les administracions del país atendre tres situacions de crisi: la sanitària, amb la pressió cap al sistema de salut, la crisi social envers persones grans i vulnerables, i la crisi econòmica que està impactant de manera desigual entre persones treballadores i sectors productius. Al Baix Llobregat aquesta situació ha significat la reestructuració d’una part important dels serveis locals per atendre i prioritzar la urgència i impulsar noves mesures en clau de recuperació social.

La visió comarcal per als propers anys ha d’aplicar solucions eficaces per consolidar mesures orientades a les condicions de vida de les persones, mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques, les necessitats socials, en l’aplicació del principi d’equitat i justícia social. Donar suport, en cooperació amb els ajuntaments del Baix Llobregat, a aquelles persones o unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social o residencial. I coordinar criteris, des de la comarca i en xarxa amb els governs locals  sobre aquells programes o serveis que podrien tenir una mirada no únicament local, sinó també comarcal.

La crisi actual ha posat de manifest la pobresa i les situacions d’exclusió que viuen moltes persones i unitats familiars. Evidenciant la necessitat de donar resposta immediata a aquells col·lectius que pateixen situacions d’urgència social que els suposa un clar desavantatge econòmic i social respecte a la resta de persones del seu entorn, i que els dificulten o impedeixen participar en les activitats clau de la societat. Per tant, resulta necessari continuar avançant en la prestació d’uns serveis de benestar llargament defensats pels diferents governs locals de la Comarca. Cal continuar insistint en la no disminució d’aquells serveis que considerem bàsics, és a dir, els troncals de l’Estat del Benestar: educació, sanitat, acció social i dependència.

El jovent és un dels col·lectius més afectats per la covid-19. No només perquè aquesta pandèmia succeeix en una etapa vital on maduren les seves trajectòries formatives i professionals sinó per les derivades socials i econòmiques que comporta i que afectarà de manera central a aquest col·lectiu. La població jove ja estava dins dels col·lectius més vulnerables en el mercat de treball (vivint de ple la precarietat laboral) i reflectien un dels problemes habitacionals més greus (tenim una de les taxes més baixes d’emancipació juvenil de tota Europa), aquesta pandèmia no fa més que accentuar les seves vulnerabilitats.

I és que cal fer una transició i sortida  de la crisi derivada de la pandèmia de manera inclusiva. Acompanyant els ajuntaments i buscant aliances amb altres administracions en polítiques públiques i accions destinades a aconseguir blindar  els serveis públics, reforçar les polítiques de benestar comunitari, potenciant l’accés a la cultura, els esports i contribuir a fer efectiu els drets de la ciutadania i la igualtat efectiva entre homes  i dones.

Sense oblidar que la salut de les persones al Baix Llobregat ha de ser el primer actiu a protegir, exigint el reforç del sistema sanitari i l’assistència primària, un factor ben present en les reivindicacions de la comarca, així com impulsar nous models d’assistència a les persones dependents, que garanteixin la seva assistència i la seva salut.

La comarca del Baix Llobregat és un actiu en ella mateixa i l’hem de saber potenciar. Promoure el seu patrimoni i defensar els actius culturals com a factors clau en la cohesió territorial i la projecció comarcal.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte