Eix 4. Reforçar i facilitar l'accés als serveis públics

 

Estat d'execució de les accions
3 Finalitzada 10 Iniciada 13 Planificada

 

4.1.1. Cooperar amb els ajuntaments en garantir una atenció ciutadana digital a col·lectius i persones amb dificultats. Facilitar eines d’orientació i d’informació a entitats, ciutadania i empreses per accedir al catàleg electrònic de serveis públics de

4.1.1.  Cooperar amb els ajuntaments en garantir una atenció ciutadana digital a col·lectius i persones amb dificultats. Facilitar eines d’orientació i d’informació  a entitats, ciutadania i empreses per accedir al catàleg electrònic de serveis públics del Consell Comarcal. Revisar l’ordenança d’administració electrònica del Consell Comarcal per a millorar i agilitzar els serveis electrònics.

4.1.2. Impulsar, conjuntament amb els ajuntaments, una estratègia decidida de transformació digital dels municipis del Baix Llobregat, posant l’accent en col·lectius i persones que tenen un coneixement limitat dels recursos digitals.

4.1.2. Impulsar, conjuntament amb els ajuntaments, una estratègia decidida de transformació digital dels municipis del Baix Llobregat, posant l’accent en col·lectius i persones que tenen un coneixement limitat dels recursos digitals.

4.1.3. Fomentar des del Consell Comarcal del Baix Llobregat el desenvolupament de canals i xarxes de comunicació digital, tant mòbils com estàtiques.

4.1.3. Fomentar  des del  Consell Comarcal del Baix Llobregat el desenvolupament de canals i xarxes de comunicació digital, tant mòbils com estàtiques.

4.1.4. Millorar els circuits de tramitació dels expedients administratius del Consell Comarcal per tal de vetllar per la seguretat jurídica en la implantació de l’expedient electrònic i realitzar una diagnosi de la situació actual de l'administració elect

4.1.4. Millorar els circuits de tramitació dels expedients administratius del Consell Comarcal per tal de vetllar per la seguretat jurídica en la implantació de l’expedient electrònic i realitzar una diagnosi de la situació actual de l'administració electrònica. Implantar l'administració electrònica al conjunt de la seva gestió i ens dependents.

Data inici prevista: 
gener, 2021
Data fi prevista: 
juny, 2023

10%

4.1.5. Promoure la formació contínua del personal del Consell Comarcal en competències digitals i dotar econòmicament un programa de 4 beques anuals per a finançar estudis de postgrau per al personal del Consell Comarcal.

4.1.5. Promoure la formació contínua del personal del Consell Comarcal en competències digitals i dotar econòmicament un programa de 4 beques anuals per a finançar estudis de postgrau per al personal del Consell Comarcal.


50%

4.1.6. Catalogació del conjunt de procediments i revisió d'aquests, a fi d'agilitzar terminis i fases. Elaboració del sistema de classificació documental i estudi de les necessitats de personal per a implementar l'administració electrònica. Adequar l'ord

4.1.6. Catalogació del conjunt de procediments i revisió d'aquests, a fi d'agilitzar terminis i fases. Elaboració del sistema de classificació documental  i estudi de les necessitats de personal per a implementar l'administració electrònica. Adequar l'ordenança d'administració electrònica als objectius de les àrees del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Data inici prevista: 
maig, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2022

20%

4.1.7. Consolidar la centralització de la contractació general i de compres i supervisa les licitacions específiques, oferint el màxim de publicitat i transparència a través del Perfil del Contractant. Difondre una guia de clàusules ambientals i socials,

4.1.7. Consolidar la centralització de  la contractació general i de compres i supervisa les licitacions específiques, oferint el màxim de publicitat i transparència a través del Perfil del Contractant. Difondre una guia de clàusules ambientals i socials, per les contractacions del Consell Comarcal i com a referent pels municipis del Baix Llobregat.

Data inici prevista: 
gener, 2020

90%

4.2.1. Publicitat de la informació pública, amb les garanties de seguretat i certificació adequades per tal de fer pública tota la informació que requereix la normativa

4.2.1. Publicitat  de la informació pública, amb les garanties de seguretat i certificació adequades per tal de fer pública tota la informació que requereix la normativa

Data inici prevista: 
gener, 2020

80%

4.2.2. Garantir el dret i accés a la informació pública, a partir de mecanismes interns aprovant el procediment per donar compliment al dret ciutadà d’accés a la informació pública. Millorar i adaptar el sistema de gestió de documents, d’expedients i d’a

4.2.2.  Garantir el dret i accés a la informació pública, a partir de mecanismes interns aprovant el procediment per donar compliment al dret ciutadà d’accés a la informació pública. Millorar i adaptar el sistema de gestió de documents, d’expedients i d’arxiu com a base de la transparència i l’accés a la informació pública.

Data inici prevista: 
gener, 2020

70%

4.2.3. Consolidar la transparència com a eina per vetllar pel compliment de la normativa i fer el seguiment del desplegament de la Llei.

4.2.3. Consolidar la transparència com a eina per vetllar pel compliment de la normativa i fer el seguiment del desplegament de la Llei.

4.2.4. Aprovar el Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal.

4.2.4. Aprovar el Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal.


100%

4.2.5. Crear espais públics de participació en el Consell Comarcal en àmbits d'actuació prioritaris i consolidar els de participació existents. Impulsar espais on compartir bones pràctiques entre municipis

4.2.5. Crear espais públics de participació en el Consell Comarcal  en àmbits d'actuació prioritaris i consolidar els   de participació existents. Impulsar espais on compartir bones pràctiques entre municipis

4.2.6. Cooperar amb els ajuntaments en la creació de plataforma digital de participació, on la ciutadania pugui opinar, proposar o deliberar sobre les actuacions locals.

4.2.6. Cooperar amb els ajuntaments en la creació de  plataforma digital de participació, on la ciutadania pugui opinar, proposar o deliberar sobre les actuacions locals.

4.2.7. Preveure, definir i donar publicitat a accions d’avaluació ciutadana de les polítiques públiques i de les actuacions definides en el catàleg que ho permetin. Participar en espais on compartir bones pràctiques entre municipis.

4.2.7. Preveure, definir i donar publicitat a accions d’avaluació ciutadana de les polítiques públiques i de les actuacions definides en el catàleg que ho permetin. Participar en espais on compartir bones pràctiques entre municipis.

4.2.8. Renovar les polítiques comunicatives del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb un nou manual d'imatge corporativa i que permeti ampliar la capacitat informativa dels serveis públics comarcals.

4.2.8. Renovar les polítiques comunicatives del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb un nou manual d'imatge corporativa i que permeti ampliar la capacitat informativa dels serveis públics  comarcals.


100%

4.3.1. Emprar part dels romanents de tresoreria del Consell Comarcal en crear una nova línia d’ajudes als ajuntaments del Baix Llobregat per a projectes local alineats amb les línies del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

4.3.1. Emprar part dels romanents de tresoreria del Consell Comarcal en crear una nova línia d’ajudes als ajuntaments del Baix Llobregat per a projectes local alineats amb les línies del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

Data inici prevista: 
març, 2021
Data fi prevista: 
desembre, 2021

100%

4.3.2. Establir una estratègia de marcs de cooperació entre municipis per compartir solucions conjuntes a problemàtiques comunes i poder mancomunar serveis públics quan permetin ser més eficients i eficaços.

4.3.2. Establir una estratègia de marcs de cooperació entre municipis per compartir solucions conjuntes a problemàtiques comunes i poder mancomunar serveis públics quan permetin ser més eficients i eficaços.

4.3.3. Seguir apostant des del Consell Comarcal del Baix Llobregat per la concertació entre administracions i agents socials i econòmics com a espai de planificació estratègica i de contribució al creixement sostenible i a la creació de llocs de treball.

4.3.3. Seguir apostant des del Consell Comarcal del Baix Llobregat per la concertació entre administracions i agents socials i econòmics com a espai de planificació estratègica i de contribució al creixement sostenible i a la creació de llocs de treball. Seguir en  aquest camí i reforçar-ne les aliances per a benefici de tota la ciutadania.


80%

4.3.4. Continuar apostant per la promoció turística de la comarca, des dels criteris de sostenibilitat, qualitat i proximitat.

4.3.4. Continuar apostant per la promoció turística de la comarca, des dels criteris de sostenibilitat, qualitat i proximitat.


50%

4.3.5. Coordinar des del Consell Comarcal una projecció de la comarca basada en els seus punts forts: territori per al desenvolupament de la nova economia, oferta turística de proximitat, el rebost de la comarca, etc. Definir i executar una estratègia de

4.3.5.  Coordinar des del Consell Comarcal una projecció de la comarca basada en els seus punts forts: territori per al desenvolupament de la nova economia, oferta turística de proximitat, el rebost de la comarca, etc. Definir i executar una estratègia de projecció tant a escala de Catalunya com d’Estat, com d’internacionalització dels seus actius, fomentant la seva retroalimentació per al creixement econòmic, que revertirà en majors quotes de benestar de la seva ciutadania.


50%

4.3.6. Desenvolupar una pla d’internacionalització del Baix Llobregat.

4.3.6. Desenvolupar una pla d’internacionalització del Baix Llobregat.

4.3.7. Impulsar noves línies de finançament nacional i europeu destinat tant al Consell Comarcal com els ajuntaments com a les entitats i les empreses de la comarca. Continuar reivindicant un millor finançament pel Consell Comarcal i pels ajuntaments del

4.3.7. Impulsar noves línies de finançament nacional i europeu destinat tant al Consell Comarcal com els  ajuntaments com a les entitats i les empreses de la comarca. Continuar reivindicant un millor finançament pel Consell Comarcal i pels ajuntaments del Baix Llobregat.


60%

4.3.8. Desenvolupar una planificació coordinada amb el Pla d'actuació metropolità, document que guia l'acció del Govern metropolità i estendre aquesta coordinació als 8 municipis de la comarca que no formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

4.3.8.  Desenvolupar una planificació coordinada amb el Pla d'actuació metropolità,  document  que guia l'acció del Govern metropolità i estendre aquesta coordinació als 8 municipis de la comarca que no formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

4.3.9 Assessorament i assistència jurídica, econòmica i tècnica als ajuntaments del Baix Llobregat.

4.3.9 Assessorament i assistència jurídica, econòmica i tècnica als ajuntaments del Baix Llobregat.

4.3.10. Consolidar la gestió de les borses de treball per als municipis de menys de 20.000 habitants, un servei del Consell Comarcal del Baix Llobregat per facilitar als ajuntaments la contractació urgent de personal d'una manera ràpida i eficaç.

4.3.10. Consolidar la gestió de les borses de treball per als municipis de menys de 20.000 habitants, un servei del  Consell Comarcal del Baix Llobregat per facilitar als ajuntaments la contractació urgent de personal d'una manera ràpida i eficaç.

4.3.11. Desenvolupar nous models de gestió dels recursos i del personal del Consell Comarcal a fi de fer front de respondre amb eficàcia i eficiència als objectius del mandat.

4.3.11. Desenvolupar nous models de gestió dels recursos i del personal del Consell Comarcal a fi de fer front de respondre amb eficàcia i eficiència als objectius del mandat.

 

Els darrers mesos, els Ajuntaments del Baix Llobregat s’han trobat, com en altres crisis, a la primera línia per fer front a la pandèmia de la COVID-19 i els consegüents efectes. Els ens locals, com a administració més propera a la ciutadania, han donat resposta i han gestionat l’emergència, sovint amb pocs recursos i amb competències limitades. No obstant això, els esforços per coordinar-se amb altres administracions competents, estatals, regionals i fins i tot amb el sector privat i la ciutadania, han obert noves fórmules de col·laboració i concertació que genera respostes innovadores, efectives i localitzades.

Fórmules que sovint acceleren canvis en models de gestió i de governança que al Baix Llobregat ja s’estaven produint. En aquest nou període és clau la concertació institucional i l’articulació d’estratègies institucionals i per això el Consell Comarcal del Baix Llobregat vol estrènyer els llaços de coordinació i cooperació amb els ajuntaments de la comarca. Una nova mirada d’abast comarcal. D’acord amb les necessitats i interessos dels municipis i amb l’únic objectiu de millorar l’eficiència i l’eficàcia de les propostes i accions públiques que rep la ciutadania que viu al Baix Llobregat.

I és que ara més que mai, cal disposar d’administracions públiques locals i comarcals amb equipaments i serveis eficients i sostenibles, així com amb un capital humà, organitzatiu i tecnològic  encara més potent; es necessiten administracions més capacitades per créixer per mitjà del coneixement i més disposades a treballar transversalment, de manera mancomunada. En  definitiva a sumar esforços entre administracions, empreses i universitats per tal d’assolir objectius compartits.

En un moment com l’actual resulta prioritari avançar en noves iniciatives de bon govern corporatiu i d’integritat institucional. Impulsant  la innovació pública i reforçant les estructures internes i l’àmbit digital dels governs locals, a fi de contribuir a modernitzar la seva gestió interna i prestar un servei públic de qualitat a la ciutadania. Amb més transparència, rendició de comptes i més cocreació de polítiques comarcals amb la societat civil. Avançant, des del Consell Comarcal en una administració plenament digitalitzada, que permeti teletreballar amb garanties i en les millores condicions.

Per això, però, cal reivindicar i aconseguir un millor finançament del Consell Comarcal a fi de poder donar resposta als reptes i els projectes transformadors que aquest Pla d’Actuació Comarcal proposa al nostre territori.

Cerca

 

 

@ccbaixllobregat

  Subscriu-te al canal RSS

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Parc Torreblanca N-340 pk 1249

08980 Sant Feliu de Llobregat

 Tel.: 936852400   Fax:936851868

 Contacte